Správa o hospodárení OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2016

Správa  o  hospodárení OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2016

 

V tomto roku u nás pracovala trojčlenná revízna komisia. Obdobie roku 2016 hodnotila celkom 3x, z čoho je vždy urobený zápis.

Financie nášho OZ sú obhospodarované stabilne účtom SS + hotovosťou. Nakoľko tento účet už nespĺňa charakter „výhodný“, v budúcnosti uvažujeme o zmene banky, kde je účet vedený bez akýchkoľvek poplatkov.

Účet OZ v SS č. 0371501787/0900 je využívaný výlučne pre potreby financií OZ spojené s klubovou činnosťou, na spoluprácu so sponzormi, 2% a Ligou za duševné zdravie (zbierka Nezábudka). Súčasťou tejto správy je aj podrobný pohyb financií v prílohe pod názvom Stav účtu OZ v SS k 31. 12. 2016, kde je podrobne uvedená každá jedna sumarizovaná operácia.

V oblasti Výdavky je výška nákladov dosť nadhodnotená a to platbou osobných nákladov pre nášho zamestnanca p. Miroslava Klemana. Ide o úhradu odvodov SPo + VšZP a mzdy. Je pravdou, že všetky tieto náklady do výšky 95% nám ÚPSVaR uhradí, avšak s istým časovým sklzom.

Všetky položky na strane Výdaj sú opodstatnené a náklady boli vynaložené jednak so súhlasom našich členov (počítač, nájomné – NsP Bojnice, Internet, Vrátenie pôžičky a pod.).

Čo sa týka príjmu, je potrebné zdôvodniť dve položky a to: Pôžička 2 200,00 € a výnos zo zbierky Nezábudka. V prvom prípade ide o nutnosť pokryť zvýšené náklady na zamestnanosť, kým sa finančné prostriedky neprefakturujú zo strany ÚPSVaR na náš účet. Naozaj ide iba o pôžičku. S týmito financiami nemožno rátať ako s trvalými aktívami nášho hospodárenia.

Výnos zo zbierky Nezábudka je čistý príjem z Ligy za DZ. Pomocou študentov v uliciach nášho mesta sme za dva dni nazbierali 1109,26 € a Liga za DZ nám z danej sumy vyplatila dohodnutú časť 70%, čo činí 776,48€.

 

Čo sa týka stavu hotovosti a všetky položky, ktoré sme uhrádzali týmto spôsobom sú riadne evidované ako účtovné položky v účtovnom denníku od položky č. 1 až 201 a potom zdokumentované cez výdavkové a príjmové doklady v chronologickom poradí. Boli skontrolované revíznou komisiou a to 3x. Posledná revízia sa uskutočnila 11. Januára t.r. .

Stav hotovosti k 1.1.2016 bol 354,67 a túto hotovosť sme si automaticky previedli v účtovnom denníku ako príjem do hotovosti. Takže, začínali sme s hotovosťou vo výške 354,6 €. Medzi najdôležitejšie príjmové položky hodnotím príjem financií 2% a to vo výške 224,06 €. Druhým dôležitým príjmom sú členské príspevky a to vo výške 240,00 €.

. Stav hotovosti k 31. 12. 2016 bol 24,85.

Účtovné položky v oblasti príjmu sú evidované ako príjem cez príjmový doklad č. P-1 až P-33 v celkovej výške 2993,93 €.

Výdavky sú evidované prostredníctvom výdavkových dokladov a to od č. V-1 až po V-182 v sume 2 969,08 €

 

Prievidza, január 2017

Vypracovala:  Eva F u l a j t á r o v á