Správa o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2016

S p r á v a

 o  č i n n o s t i  OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2016

 

Naše OZ malo ku koncu roku 2016 riadne evidovaných 30 platiacich členov. K členskej základni je treba povedať, že vzhľadom na priestory už ani nie je žiaduce, aby sa naša členská základňa ďalej masovo rozrastala. Nehovoríme, že už nikoho neprijmeme, ale iba po splnení istých podmienok. To, že členstvo v našej organizácii výslovne niekomu nariadi obvodný psychiater, nemusí byť dôvodom prijatia. Skôr ide o to, či dotyčný bude pre organizáciu istým smerom prínosom.

Vzhľadom na isté okolnosti zmenili sme štruktúru prijímania nových členov, ktorá bola prijatá výborom OZ na výborovej schôdzi 23. 11. 2016 a následne predložená na členskej schôdzi OZ 24.11.2016. Podrobnejšie sa k to mu vrátime neskôr.

 

Naše OZ tohto roku si pripomenulo 15-te výročie svojho vzniku. Celé roky dozadu sa snažíme zviditeľniť naše OZ rôznymi spôsobmi medializácie – cez verejné koncerty RTVS, resp. iné podujatia, ale zatiaľ sa nám akosi nedarí. V mene OZ som oslovila niekoľko populárnych umelcov, aby nám pri realizácii koncertu v Prievidzi vyzbierali, resp. darovali niečo aj pre naše OZ, ako sponzorský dar. Nikto sa mi na túto ponuku neozval. Bohužiaľ.

Tak sme sa rozhodli, že toto naše výročie si symbolicky pripomenieme na Vianočnom večierku a všetkým nám a hlavne, nášmu OZ, sme pripravili narodeninovú tortu. Dúfam, že všetkým chutila.

 

V roku 2016 nosnou našou „pracovnou činnosťou“ bola klubová činnosť. Všetci vieme, o čo ide. Už tretí rok je uskutočňovaná ako zamestnanecká aktivita v rámci politiky zamestnanosti a to tak v rámci dobrovoľníckych prác, či v iných možných formách zamestnania. A takto to bude i naďalej.

Čo sa týka samotnej klubovej činnosti, táto je orientovaná hlavne na pravidelné stretávanie sa našich členov 3x do týždňa okrem sviatkov. To znamená, že vlani sme sa spolu stretli približne 118. Nebolo to však tak, že sme boli spolu v klubových priestoroch, lebo mnohé z podujatí sa uskutočnili práve v dňoch prevádzky klubu a to celkom plánovane, alebo to bolo mimo plánu.

Nie vždy je nálada v klube dostatočne pokojná. Ale celá činnosť nášho OZ je o bežnom živote, nás bežných ľudí, takže občas sa stane, že si pár ľudí medzi sebou jednoducho nesadnú.

Niekedy vie náladu v klube pokaziť prítomnosť človeka, ktorý medzi nás nepatrí, nebol celkom stotožnený s našim zameraním, či programom. Stáva sa to hlavne, ak sa medzi nás dostane človek z ÚP, ev. ak do „ klubového života“ našich členov zasiahne snaha rodinného príslušníka o premenu nami už bežne zaužívaných pravidiel.

Je pravdou, že medzi nás občas sa prídu pozrieť aj noví, potencionálni členovia, ale ich predstava o tom, čo im OZ je úplne o inom. Takže, po prvej, či ďalších dvoch - troch návštevách sa už neukážu. Sú to takí, ktorým ide hlavne o zamestnanie, resp. v našom OZ hľadajú „denný stacionár“ , komunitné centrum.

 

V roku 2016 sme žili n a s l e d o v n e :

 

Okrem prevádzky klubu, naše OZ vyvíjalo a realizovalo mnohé rôzne aktivity. Niektoré krátkodobé, jednorazové, iné však trvali dlhšie, dlho.

V podstate táto správa o činnosti má mapovať a priblížiť našu činnosť podrobnejšie, ako sme doposiaľ zvykli prezentovať. Takže bude to o čosi rozsiahlejšie, ako bolo uvedené v predchádzajúcich rokoch.

Celú činnosť môžeme rozdeliť na niekoľko oblastí. Tu ide hlavne o dlhšie trvajúce aktivity, ktorých sa pravidelne zúčastňujú tí istí členovia.

 

Do tejto oblasti patrí aktivita našich členov pod názvom Kreatívny svet. Tu sa, teraz, už len počas klubových dní, venujú zhotovovaniu rôznych malých dekoratívnych predmetov. Náklady na túto činnosť si v II. polroku členovia OZ uhrádzali zo svojho.

Dlhodobejšou aktivitou bolo cvičenie na fit loptách, ktoré sa uskutočňuje pravidelne každý utorok v priestoroch našej tzv. telocvične.

 

Do oblasti aktivít s dlhšou dobou trvania radíme aj našu spoluprácu s vonkajším svetom. Tieto majú rôzny charakter, ale opakujú sa pravidelne. Niekedy sme iba prizvanými hosťami týchto podujatí, inokedy rovnocenným partnerom pri ich usporiadaní a sú aj také, ktorých sa zúčastňujeme na základe vlastného rozhodnutia. Tak, že si ich dopredu naplánujeme.

 

25. 2. 2016 sme v spolupráci s OZ ODOS Bratislava pod vedením MUDr. Barovej a za prítomnosti zástupcov Psychiatrického odd. NsP v Bojniciach uskutočnili v našich priestoroch, v priestoroch SIC, podujatie formou Diskusií. Tentokrát to bolo na tému Suicídium. Medzi prednášajúcimi sme sa stretli s primárkou psychiatrie MUDr. Hrabovskou. Táto diskusia sa uskutočnila hlavne pre mladých ľudí, študentov stredných škôl, nášho mesta.

Nad týmto podujatím prevzala záštitu primátorka mesta JUDr. Macháčková.

 

 

Medzi dôležité aktivity nášho OZ patria aj tie, ktoré sa realizujú prostredníctvom 1-2 členov a často aj mimo našich priestorov. Ide hlavne o vzdelávanie a to v oblasti získavania financií. V dňoch 30.-31.3.2016 sa naša predsedníčka zúčastnila školenia z EPF v Bratislave. Toto sa konalo pod názvom Fundraisingové projekty. Školenie organizovala Asociácia na ochranu práv pacienta SR.

 

3. 5. 2016 sme sa v rámci dlhotrvajúcej spolupráce so  SSOŠ Kultúry, umenia a turizmu - CA§TS, zúčastnili ich verejných praktických maturitných skúšok študentov. Podporili sme ich našou účasťou v ich snahe byť nielen pracovníkmi turizmu, ale vnímať život okolo seba širokospektrálne i z pohľadu obyčajných potrieb človeka a ľudských bolestí. Prítomnosť členov nášho OZ na tomto podujatí svedčí o tom, že so študentmi danej školy úzko spolupracujeme a vzájomne sa (aj v rámci ODOS) podporujeme v našich aktivitách.

 

7. a 14. 6. 2016 v spolupráci s Mgr. Lomnickou, arteterapeutkou, sa v našich priestoroch SIC uskutočnili 2 stretnutia zamerané na arteterapiu maľovaním. Tieto podujatia sú v podstate iba pokračovaním podobných stretnutí z roku 2015, kedy boli organizované aj v spolupráci so stacionárom psychiatrického odd. NsP Bojnice. I keď nie celkom - organizačne – môžeme po stránke obsahovej priradiť aj našu vlastnú aktivitu v rámci arteterapie s názvom Maľované vajíčko zo dňa 10. 3. 2016.

 

Pre našich členov nie je až tak zaujímavé, ale pre OZ určite áno, je jednak zaujímavá skutočnosť, či poznanie, že naše 2 členky – Mgr. Karáseková a Mgr. Krajčíriková sa zúčastňujú cyklického vzdelávania pod názvom Budovanie kapacít pacientskych organizácií na Slovensku - 3. Modul z AOPP a EPF. Toto vzdelávanie je zamerané na vyjednávanie, presadzovanie a prezentovanie pacientskych organizácií. Cieľom jeho 1. časti bolo spracovať kampaň na zviditeľnenie OZ v regióne. Podujatie sa uskutočnilo formou dvojdňového stretnutia v Piešťanoch a to v dňoch 26.-28.10.2016.

 

Dňa 28. 11. 2016 sa Mgr. Karáseková za OZ ODOS (aj s MUDr. Barovou) zúčastnila Valného zhromaždenia AOPP, ktoré bolo spojené s voľbami do ich výboru.

 

Medzi obdobné vzdelávanie aktivity, na ktoré sú pravidelne pozývaní aj zástupcovia nášho OZ patrí i vzdelávanie v oblasti farmakológie z pohľadu pacientov. Jedno z nich sa uskutočnilo dňa 30. 11. 2016 pod názvom PACIENT A LIEK. Zúčastnili sa ho obe pozvané členky nášho OZ.

 

Je pre nás takmer cťou, že členky nášho OZ sú platnými členmi celoslovenskej organizácie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, ktorá trvale sídli v Bratislave. 13. 12. 2016 sa uskutočnil Snem NROZP v spojení s voľbami do senátu tejto organizácie.

 

OZ je síce samostatnou právnickou osobou, ale nemožno zabudnúť, že z prepojenia na ODOS, o.z. je spojené naše členstvo v tejto organizácii, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť. Zastrešuje všetky OZ podobného typu ako je to naše v rámci celého Slovenska. Dnes je to približne 10 organizácii.

Aj v tejto organizácií naše členky zastávajú výrazné postavenie a to tak na riadiacich funkciách, resp. kontrolných.

 

22. 10. 2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie ODOS-u, na ktorom sa

volilo predsedníctvo a určoval sa budúci program tejto organizácie. Do vrcholných štruktúr boli zvolené obe naše členky, tak Mgr. Adriana Karáseková ako aj Mgr. Miriam Krajčíriková. Význam postavenia ODOS-u pre OZ nášho typu možno odsledovať http://www.odos-sk.com/

 

December 2016 - účasť na vypĺňaní dotazníkov pre študentku Bibiánu Figurovú k diplomovej práci „ Schizofrénia spojená s tvorivosťou a ľavorukosťou“

 

Účasť pri vypĺňaní dotazníkov s medzinárodnou organizáciou GAMIAN.

 

I keď sa možno zdá, že tieto vymenované aktivity nemajú pre našich členov žiaden prínos, nie je tomu tak. Účasťou zástupcov OZ sa naše OZ dostáva do povedomia širokej verejnosti tak v rámci Prievidze, ako aj celého Slovenska. Konkrétnym prínosom je možnosť presadzovať naše konkrétne požiadavky na konkrétnych miestach tak, aby boli prínosom pre nás všetkých v OZ.

 

--------------- aaaaaaaaaaa---------------

 

Ako som už spomínala, naše OZ žije aj životom, aktivitami, organizácií, ktoré sú združené v SIC, teda konkrétne tu v našich priestoroch, na III. poschodí. Samozrejme, spolupracujeme nielen čo sa týka prerozdelenia priestorov, ale aj ako súputníci, kolegovia. SIC organizačné, i po stránke finančnej, zastrešuje MÚ. Pani primátorka sa rok čo rok so zástupcami všetkých 10 organizácií v rámci SIC stretáva a to v predvianočnom čase. Tento rok sa to uskutočnilo 9. 12. 2016. Cieľom týchto stretnutí býva obojstranná výmena skúseností, poznatkov a tiež aj predostrenie našich plánov i plánov MÚ do budúceho roku. Ako to bude o rok, uvidíme.

 

Dnes sme už zase zabudli, že niektoré dni sú pre nás, ľudí bývajúcich na jednom poschodí, veľmi dôležité. Učia nás vnímať toho druhého, nedajú možnosť vzájomne sa nevidieť. Takým dňom bol 21. 11. 2016 Deň pozdravov. V rámci tohto trochu výnimočného dňa si pre nás všetkých pripravili stretnutie p. Velikovová, predsedníčka OR ZP v Prievidzi a p. Kleinová – predsedníčka OZ Maruška. Toto stretnutie nemalo žiaden iný zámer, iba ako pripomenúť si navzájom, že sme ľudia, ktorí majú spoločné problémy, bojujú s tou istou neprávosťou, takže by sme mali byť k sebe ústretoví a – nezabudnúť na POZDRAV.

 

NAŠE MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY:

 

I keď všetky aktivity, ktoré som predtým opísala sú našimi aktivitami, mnohí naši členovia to tak nevnímajú. Pre nich je činnosťou iba to, čo sa robí vyslovene s nimi a pre nich. A tiež, takýchto aktivít, podujatí, nie je málo. Väčšinou sú to tie, ktoré si sami naplánovali, zorganizovali a uskutočnili:

 

28. 4. 2016 – sa v priestoroch SOŠ Kalina už tradične uskutočnili tzv. Gastro dni. Podobne ako v minulosti, naši členovia sa zúčastnili tejto výstavy jedál a praktických maturitných skúšok študentov Hotelovej akadémie. Toto podujatie je pre našich členov vždy sviatkom a určite si ho pôjdeme pozrieť aj v tomto roku.

 

23. júna 2016 sme si zorganizovali Gulášpárty. Toto podujatie je pre našich členov už tradíciou, nakoľko sa organizuje pravidelne každý rok už celých 10 rokov. Je to spoločné stretnutie v našich priestoroch pri guláši, alebo kapustnici. Náklady na toto podujatie hradí v celej miere OZ.

 

8. 7. 2016 – Wellnes Malé Bielice. – Leto a letný čas. Určite príjemné strávenie jedného z letných dní. Aj v tomto prípade si účastníci tohto výletu hradili všetky náklady zo svojho.

 

August 2016 – letný čas – kúpanie, prechádzky. Medzi organizované aktivity pre členov nášho OZ patrilo i plávanie v krytom bazéne. I keď toto športové vyžitie bolo viac-menej náhodné a individuálne. A to asi tak 7 až 9 krát.

 

8.9.2016 – opekačka u Alenky. Jednorázové podujatie, kde sa pravidelne stretávame u jednej z našich členiek pri tzv. opekačke. Aj keď v podstate ide o priateľské posedenie spojené s grilovaním vlastných zásob, je nám vždy veľmi fajn. Vďaka, Alenka!!!

 

Tento rok si niekoľko našich členov naplánovalo poznávací výlet do Košíc spojený s ubytovaním. V dňoch 19.-22.10.2016 si 8 naši členovia zorganizovali tento výlet úplne sami, bez cudzej pomoci. Všetky náklady spojené s týmto podujatím si hradili sami, bez podpory OZ.

Pre nich to bol jeden z najkrajších výletov za posledné roky a pravdepodobne tento rok si zorganizujú čosi zase podobné.

 

13. 12. 2016 – Vianočným večierkom sme zavŕšili rok 2016 a zároveň sme si pripomenuli 15-te výročie vzniku OZ. Akosi sa stalo pravidlom, že aj týchto podujatí – ako je Gulášpárty, resp. Vianočné posedenie, sa zúčastňuje čoraz menej členov. O to je to radostnejšie, že s mnohými sa stretávame práve iba na týchto podujatiach.

Večierok sa niesol v priateľskom duchu, v pohode a milo nás prekvapila spevácka skupina „od susedov“, so svojím žartovne ladeným príbehom.

 

Z b i e r k a  N e z á b u d k a 2016

 

A propó... Zbierka Nezábudka. Podobne, ako v iných rokoch, sme ju aj teraz uskutočnili za pomoci študentov stredných škôl nášho mesta. V priebehu troch dní sme v uliciach nášho mesta vyzbierali sumu 1109,26 € a vrátilo sa nám 776,48€. Tieto peniaze investujeme hlavne do nájmu priestorov a všetko to, čo súvisí s klubovou činnosťou, a hlavne budeme ňou riešiť aj novovzniknuté potreby nájmu po presťahovaní sa do iných priestorov.

 

 

Vznik p o r a d n é h o  z b o r u

 

Dnes už vieme, že pre činnosť OZ nestačí 3-členný výbor. Meniť Stanovy OZ nateraz neplánujeme, nakoľko nás v dohľadnej dobe čaká zmena adresy, resp. budeme sa opätovne sťahovať a až potom odsúhlasíme zároveň aj zmenu v počte členov výboru OZ. Malo by sa to udiať do volieb v roku 2018 .

 

Pre terajšie potreby chodu OZ sme sa zhodli na doplnenie trojčlenného výboru vytvorením tzv. poradného zboru OZ. Stabilne ho budú tvoriť dvaja členovia OZ a to – vedúci/a klubovej činnosti a predseda RK. V prípade, že niekto z nich nebude môcť byť na stretnutí výboru OZ prítomní, resp. zasadnutie výboru OZ bude v párnom počte členov, poradný výbor sa doplní o ďalších náhodne vybraných členov OZ. Buďto vzhľadom na riešenie daného stavu vecí, resp. úplne náhodne oslovenými členmi. Títo však toto jednorazové členstvo v poradnom zbore môžu bez vysvetlenia odmietnuť, kdežto určení členovia (predseda RK a vedúci klubovej činnosti) tak urobiť bez ospravedlnenia by nemali.

 

V stredu, 23. 11. sme sa po prvý raz stretli v rozšírenom zložení, nakoľko sme chceli prerokovať a vypracovať aj návrh na „doplnenie stanov“ do budúcna, čo sa týka prijímania nových členov OZ.

 

Na rozdiel od doterajších zvyklostí členovia tohto stretnutia sme sa dohodli na novom postupe a princípe prijímania nových členov ako je uvedené v Stanovách OZ z roku 2013. K tejto zmene dochádza aj kvôli priestorovým dôvodom. Naše priestory sú viac a viac obmedzované a možno do budúcna budeme musieť riešiť vzájomné stretávanie sa v skupinách v jednotlivých dňoch.

 

Ďalšie neopomenuteľné dôvody prijímania nových členov sme zhrnuli nasledovne:

 

  1. Primeraný zdravotný stav, ktorý si nevyžaduje zvýšenú pozornosť či starostlivosť v porovnaní s našimi členmi ( iné diagnózy, ktorým my nemusíme rozumieť a primerane k nim reagovať – diabetes, epilepsia, vysoký tlak a pod.)
  2. Súhlas so spoluprácou s najbližšími rodinnými príslušníkmi, resp. s presne vymedzeným širším rodinným prostredím. Ide o vzájomné kontakty v prípade poznania či doplnenia poznatkov o zdravotnom stave danej osoby, jej zvyklostí, či ostatných charakteristických prejavov toho - ktorého záujemcu o členstvo v OZ.
  3. V prípade, že záujemca o členstvo v OZ má trvalé bydlisko v blízkosti iného OZ – charakteristiky identického, ev. blízkeho, odporučíme mu toto OZ. Vychádzame zo skúseností, že podujatia v našom OZ sa uskutočňujú do večerných hodín (ČS, diskotéky, večierky, celodenné výlety, a pod.). V prípade, že by sa ich zúčastnili členovia odkázaní na vlakové, či autobusového spojenia bez sprievodu rodinného príslušníka, je pre nás neprijateľné a nezlučiteľné s členstvom v OZ. Rozhodli sme sa takto kvôli bezpečnosti prepravy daných osôb, nakoľko nie je v silách členov výboru OZ zabezpečiť týmto ľuďom sprievod do miesta ich bydliska.
  4. O zámere prijať nového člena OZ rozhoduje výbor OZ+poradný zbor (do roku 2018) a v prípade kladného odporúčania tento musí byť schválený aj ČS. V prípade, že niekto z členov bude mať k menovanému nejaké vážne výhrady, dané orgány OZ sa budú musieť nimi zaoberať a na novo riešiť danú situáciu.
  5. V prípade, že záujemcovi o členstvo v OZ nebude výborom (+poradný zbor) OZ členstvo schválené, ďalšie konanie v OZ sa neuskutoční. Menovanému sa oznámi daná skutočnosť písomne, najradšej DL, s krátkym odôvodnením. Nie vždy musí byť uvedený konkrétny dôvod. Proti rozhodnutiu OZ nie je možné sa odvolať. Výbor OZ nebude nikomu zdôvodňovať nesúhlas prečo daný záujemca nebol prijatý. Ide predovšetkým o iné OZ, prípadne lekárom, rodinným príslušníkom, a pod.

 

V záujme OZ nie je „zavrieť dvere“ novým členom. Ide najmä o súlad doterajšej členskej základne s novými ľuďmi. Aj jeden „problematický“ nový člen dokáže „rozbiť“ dochádzanie do klubu našich stálych členov. Aj keď nikdy neuvedú pravý dôvod odmlčania sa, je to v mnohých prípadoch už nami overené. Z toho dôvodu musíme veľmi citlivo pri prijímaní nových členov pristupovať a to aj vzhľadom na hore uvedené podmienky.

 

Možno sa celkom nedá vymenovať celá naša činnosť, zmapovať náš život deň po dni. Vždy by bolo niečo, na čo sa zabudlo; ale aj také, čo nie je možno ani popísať.

 

Keby sme mali urobiť štatisticky inventúru našich aktivít, tak opakujem: Naše OZ má 30 platiacich členov a približne 15 a viac sympatizantov. Znamená to, že v rámci činnosti OZ evidujeme takmer 47 ľudí. Z tohto počtu je cca 35 ľudí z Prievidze.

 

Za rok 2016 sme sa v rámci našich aktivít stretli 129x a zúčastnilo sa ich približne 1300 ľudí (členov, sympatizantov a hostí).

 

I keď to nie je nosným pilierom činnosti nášho Združenia, nedá mi, aby som nespomenula aj ďalšie naše aktivity, ktoré sú zamerané viac-menej iba na jednotlivcov. A častokrát sú to ľudia mimo nášho OZ.

Tak celý rok 2016 sa niesol v duchu pomoci vymáhania invalidného dôchodku pre p. Dušana H., od sociálnej poisťovne. Je to dlhodobo riešený problém. Nakoľko nie je vhodné tento „príbeh“ zverejňovať, chcem len povedať, že sociálno-právne poradenstvo patrí medzi jednu z činností nášho OZ a poskytovanie služieb podobného charakteru našimi členmi smerom k verejnosti.

 

Dnes môžem s hrdosťou konštatovať, že na to, aby sme mohli pomáhať máme vytvorené mimoriadne priaznivé podmienky. Dve členky nášho OZ - p. Adriana Karáseková a p. Miriam Krajčíriková v máji 2016 úspešne ukončili vysokoškolské štúdium sociálnej práce s titulom Mgr. Gratulujeme!!!

 

V Prievidzi dňa 10. januára 2017