Správa o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2015

Naše OZ malo ku koncu roku 2015 riadne evidovaných 34 platiacich členov. K členskej základni je treba povedať, že vzhľadom na priestory už ani nie je žiaduce, aby sa naša členská základňa ďalej masovo rozrastala. Nehovoríme, že už nikoho neprijmeme, ale iba po splnení istých podmienok. To, že členstvo v našej organizácii výslovne niekomu nariadi obvodný psychiater, resp. že dotyčný bude pre organizáciu istým smerom prínosom.

 

Naše OZ tohto roku si pripomenie 15-te výročie svojho vzniku. Už nateraz hľadáme spôsoby a možnosti, ako si túto skutočnosť nejak pripomenúť a zviditeľniť sa aj v rámci verejnosti. Je prečo. Každý rok robíme pre svojich členov viac podujatí, ako mnohé iné podobné OZ nám príbuzné.

 

V roku 2015 nosnou našou „pracovnou činnosťou“ bola klubová činnosť. Všetci vieme, o čo ide. Už druhý-tretí rok je uskutočňovaná ako zamestnanecká aktivita v rámci politiky zamestnanosti v rámci dobrovoľníckych prác. A takto to bude i naďalej.

 

Minulý rok bol pre naše OZ zlomový, prelomový. Bol volebný. Začiatok januára 2015 sa uskutočnili nové voľby výboru OZ a RK. Tento výbor pracuje tak, ako bol zvolený. Zatiaľ bez zmien. Ďakujeme za dôveru.

 

Okrem prevádzky klubu, naše OZ vyvíjalo a realizovalo mnohé rôzne aktivity. Niektoré krátkodobé, jednorazové, iné však trvali dlhšie, dlho.

Tých jednorazových sme uskutočnili približne 10-12 s rôznym množstvo členov. Patria k nim tie klasické, ako sú: opekačka u Alenky, Guláš párty, diskotéky, Vianočný večierok, a pod. Ale urobili sme si aj výlet do Bratislavy, na výstavu Titanik spojenú s prehliadkou výstavy neprofesionálnych umelcov. Medzi nimi sme prišli podporiť účasť maliarky Žanety Buckovej, ktorá je sympatizantkou nášho OZ a ktorej obrazy na tejto výstave sa najviac predávali.

 

Z tých dlhšie trvajúcich projektov musím spomenúť spoluprácu s SOŠ kultúry, umenia a turizmu - CA§TS. Išlo tu o projekt danej školy, v rámci ktorého si 6 ich študentiek vykonávalo v našom OZ povinnú 10-dňovú prax. V rámci tejto praxe boli zaradené aj pri uskutočnení zbierky Nezábudka v dňoch 16-20. septembra.

 

A propó... Zbierka Nezábudka. Podobne, ako v iných rokoch, sme ju aj teraz uskutočnili za pomoci študentov stredných škôl nielen z Prievidze, ale aj z Handlovej. V priebehu troch dní sme v uliciach nášho mesta a Handlovej vyzbierali sumu 1165,02 € a vrátilo sa nám 815,51€. Tieto peniaze investujeme hlavne do nájmu priestorov a všetko to, čo súvisí s klubovou činnosťou tak tu v budove Priemstavu, ako aj na sídlisku.

 

Najväčším úspechom nášho OZ v roku 2015 bolo získanie nových priestorov za veľmi výhodných finančných podmienok. Bohužiaľ, iba na rok. Dnes je už rozhodnuté, že táto zmluva nebude obnovená.

Tieto priestory – dosť veľký priestranný dvojizbový byt sa nám podarilo získať za 12 € mesačne, vrátane DPH. Umiestnili sme v ňom naše nové tzv. detašované pracovisko, kde za pomoci dobrovoľníkov realizujeme rôzne tvorivé aktivity. Počas dvoch pracovných cykloch (á 6 mesiacov ) sa v OZ vystriedalo/vystrieda 8 dobrovoľníkov. Pôvodne sme tam chceli „vybudovať“ dlhodobo art dielne pre viac záujemcov, ale nakoniec je to alternatíva trávenia voľného času našich členov. Na tieto individuálne záujmy neraz naväzujú aj mnohé ďalšie, ako sú organizované a cielene zamerané stretnutia art skupín v rámci rôznych projektov. Spolu s pani Lomnickou, akreditovanou lektorkou, sme v rámci projektu Umenie - naša reč sme sa stretli 3x počas cyklu tvorivých dielní. Tohto projektu sa zúčastnili vždy aj pacienti zo stacionára. Na každom z nich bolo tak 15-22 ľudí. Keďže ide o veľký počet ľudí, tieto stretnutia sa uskutočňovali vždy v zasadačke SIC.

 

Tieto priestory sme získali za veľkej podpory riaditeľa NsP Mgr. Gašparoviča a poslancov VÚC Trenčín. Samozrejme, nápomocní nám bol aj ÚPSVaR, konkrétne sám pán riaditeľ Ing. Radko Gavliak. Spolu s našou „kolegyňou“ p. Fazekašovou sa obaja zúčastnili kolaudácie a otvorenia nášho nového pracoviska, klubových priestorov. Kto si to pamätáte, súhlasíte, že to bolo pekné pracovné stretnutie.

 

Medzi dôležité aktivity nášho OZ patria aj tie, ktoré sa realizujú prostredníctvom 1-2 členov a často aj mimo našich priestorov. Ide hlavne o vzdelávanie a to v oblasti získavania financií. V dňoch 2.-5.10.2015 sa naša predsedníčka zúčastnila školenia z EPF v Bratislave. Toto sa konalo pod názv om Fundraisingové projekty pre naše OZ. Toto školenie organizovala Asociácia na ochranu práv pacienta SR.

 

V niektorých aktivitách pokračujeme aj v roku 2016 . Ide hlavne o prevádzku klubových priestorov na Sídlisku a realizáciu dobrovoľníckych prác cez ÚPSVaR. Tiež je úplne normálne, že budeme pokračovať v našej klubovej činnosti, tak, ako to realizujeme už celé roky.

 

 

V Prievidzi dňa 26. januára 2016