Zápis z VČS spojenej s voľbou členov výboru a RK

Z á p i s

z  VČS spojenej s voľbou členov výboru a RK, konanej dňa 22.1.2015

 

Počet prítomných členov 21 (zo 43 platiacich členov)

Počet dobrovoľníkov: 2

Počet: hostia: 2 (zástupcovia ÚPSVaR)

 

1.Prítomným bola v následnom poradí prečítaná (v skrátenej verzii ) správa o činnosti za rok 2014, 2013, 2012 (nakoľko ide o trojročné volebné obdobie).

 

2. Za správami o činnosti boli v podobnom duchu prítomným predložené správy o hospodárení v rovnakej skrátenej verzii ako správy o činnosti – za to isté volebné obdobie. Roky 2012-2014.

Podotýkam, že úplne podrobné znenie daných správ boli každoročne predkladané na VČS za jednotlivé obdobia. Naviac sú v písomnej forme uložené v pôvodne predkladanej verzii v jednom zväzku ako celok. Tento je verejne prístupný a je možné do neho nahliadnuť až do 30. júna 2015. Potom bude archivovaný.

 

3. Ešte pred uskutočnením volieb sme prítomných oboznámili s plánom aktivít na tento rok. Všetko záleží od toho, či sa nám podarí získať od NsP iné – nateraz sľúbené priestory - v priestoroch bývalej polikliniky. Napriek tomu sme si pripravili pre našich členov, okrem pravidelnej klubovej činnosti celý rad iných aktivít. Ich zoznam, resp. časový harmonogram je zverejnený na vývesných tabuliach a pravidelne diskutovaný. Zmeny sú prípustné.

 

4. V o ľ b y

 

 1. Ešte pred samotnými voľbami sa členovia výboru OZ a RK vzdali písomne doterajšieho mandátu. Tento prenechali novozvoleným členom tak výboru, ako aj RK OZ.

 2. Volebná komisia v zložení Mária Žilinská (predsedníčka), Miroslav Kleman a Peter Veselény rozdali prítomným – riadne registrovaným a platným členom OZ volebné lístky s menami 8 kandidátov – podľa kandidátky. Bolo rozdaných 21 lístkov, vrátilo sa 21 lístkov – všetky boli platné.

 

Výsledky volieb:

Čermáková Veronika - 16 hlasov

Fulajtárová Eva - 19 hlasov

Halanová Ľudmila - 16 hlasov

Karáseková Adriana - 20 hlasov

Králiková Alena - 18 hlasov

Mečiarova Mária - 11 hlasov

Mikula Ladislav - 8 hlasov

Novák Roman - 2 hlasy

 

Z toho vyplýva, že tí, ktorí získali 11 a viac hlasov boli vo voľbách úspešní a stávajú sa novozvolenými členmi riadiacich orgánov OZ – výboru a RK. A to s účinnosťou od 23. 1. 2015.

Na záver volieb predsedníčka VK skonštatovala bezproblémový priebeh daných volieb. Zvolení kandidáti sú právoplatne zvolenými členmi nového výboru OZ a RK. Na základe Stanov OZ sú volení na obdobie 3 rokov. V prípade nutnosti budú vyhlásené buďto nové voľby (volebné obdobie podľa potreby 2-3 roky), resp. doplnkové voľby.

Po ukončení danej schôdze sa novozvolení členovia orgánov OZ zišli na svojej prvej (ustanovujúcej schôdzi) s jediným bodom programu. Prerozdeliť získané mandáty na konkrétne funkcie. V nasledujúcom volebnom období budú vykonávať dané funkcie nasledovne:

 

Výbor občianskeho združenia

 

Adriana  K a r á s e k o v á - predsedníčka OZ

Eva  F u l a j t á r o v á - podpredseda OZ + ekonómka OZ (hospodárka)

Mária  M e č i a r o v á - členka výboru OZ

 

R e v í z n a   k o m i s i a  občianskeho združenia

 

Ľudmila  H a l a n o v á - predsedníčka RK

Alena  K r á l i k o v á - členka RK

Veronika  Č e r m á k o v á - členka RK

 

Aj keď to nebolo dané voľbami, resp. nevyplýva to z daného mandátu, v OZ máme vytvorené ďalšie funkcie a to funkciu – riadiaci pracovník (riaditeľka) vo vzťahu k ÚPSVaR – politika zamestnanosti. Túto vykonáva

 

Eva F u l a j t á r o v á.

 

Z tohto postavenia preberá na seba všetky právoplatné záväzky, ktoré vyplývajú z politiky zamestnanosti. Vzťah k sociálnej poisťovni, ZP, ÚPSVaR, finančná správa a všetky ostatní partneri, ktorí vstupujú do pracovno-právnych vzťahoch smerom k nášmu OZ.

Druhou nepísanou funkciou je funkcia hovorcu, resp. zástupcu OZ k MÚ, Liga za DZ Bratislava a reprezentantom smerom ku školám, k médiam a k širokej verejnosti vôbec . Túto funkciu bude vykonávať p.

 

Adriana K a r á s e k o v á – prípadne osoba, ktorú ona osobne poverí.

 

5. Počas VČS tak zo strany organizátorov, ako aj zo strany prítomných členov, bolo vyvinuté značné úsilie na zhutnenie daných problémov, ktorými žijú všetci naši členovia. O čo konkrétne ide? Je to v Návrhu na uznesenie z VČS

 • VČS - schvaľuje: bod 1 až 7.

 

6. Z tohto Návrhu vyplynuli pre novozvolených členov výboru OZ isté povinnosti a zároveň bolo rozhodnuté, že VČS ukladá: bod 1až 10.

 

Plnenie daných úloh bude priebežne kontrolované a pravidelne vyhodnocované počas celého volebného obdobia.

 

7. D i s k u s i a

 

V diskusii neodzneli žiadne pripomienky, či iné návrhy, ktorými by sa novo-zvolený výbor OZ musel do budúcnosti zaoberať, či zaujať k nim osobitné stanovisko. Boli to len otázky smerujúce k „získaniu“ nových priestorov.

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Zápisu je i Návrh na uznesenie z VČS, tak ako bol predložený na schválenie výročnej členskej schôdzi.

 

9. Z á v e r

 

Na záver možno konštatovať, že VČS spojená s voľbami prebehla v kultúrnom duchu, bez nejakých rušivých momentov. Všetky skutočnosti uvedené v tomto zápise sú právoplatné a zároveň záväzné pre novozvolených členov výboru OZ a RK.

 

V Prievidzi 31. 1. 2015

 

Zapísala: Eva Fulajtárová

 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e

z výročnej členskej schôdze, konanej pri príležitosti volieb zo dňa 22. 1. 2015

 

Výročná členská schôdza berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti OZ za roky 2012/2013-v jej úplnej verzii

 2. Správu o činnosti OZ za roky 2014- v jej úplnej verzii

 3. Správu o hospodárení za rok 2014 – jej úplnú verziu

 4. Zmenu sídla nášho OZ z roku 2013

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

 1. Zmenu sídla OZ od 30. 8. 2013

 2. Zmenu Stanov OZ – dodatočne, nakoľko táto bola nevyhnutná kvôli zmene sídla a náväzne kontaktov z titulu postavenia OZ ako zamestnávateľa

 3. Výsledky volieb na obdobie rokov 2015-2017

 4. Prijatie dvoch pracovníkov na post dobrovoľníckych prác na základe dohody s ÚPSVaR a to v termíne od 1. januára zatiaľ na dobu 6-tich mesiacov

 5. V prípade, že to bude pre našich členov prospešné, naďalej pokračovať v zamestnávaní pracovníkov v rámci Zákona o zamestnanosti a to tak z radov našich členov, ako aj z radov širokej verejnosti.

 6. Plán aktivít na rok 2015.

 7. Snahu a úsilie pri hľadaní ďalších priestorov a snahu ich získať za navrhovaný poplatok – v spolupráci s NsP Bojnice a VÚC Trenčín.

 

Výročná členská schôdza ukladá:

 1. Vypracovať nový menovací dekrét s platnosťou od 23. 1. 2014

 2. V čo najkratšom možnom termíne sa musia novozvolení zástupcovia OZ stretnúť a dohodnúť sa tak na prerozdelení funkcií vo výbore OZ a RK.

 3. Menovací dekrét predložiť všetkým organizáciam štátnej správy a samosprávy, kde nám to vyplýva zo zákona.

 4. Vypracovať Zápis o konaní volieb a tento sprístupniť na obdobie 3 mesiacov pre všetkých členov Združenia. Do konca januára 2015.

 5. Vypracovať Dohodu o spravovaní www stránok OZ

 6. Venovať zvýšenú starostlivosť a pozornosť pri získavaní príspevkov z 2% daní (v prípade, že sa nerozhodne inak, aj do budúcna)

 7. Priebežne riešiť stav pracovníkov podľa potreby na základe Dohody s ÚP SVaR – dobrovoľnícka činnosť s tým, že pôjde o Dobrovoľnú činnosť na Základe §52a), resp. § 10 – hmotná núdza.

 8. Členskú schôdzu uskutočniť minimálne 3x ročne, najlepšie 8-12x do roka.

 9. Raz do roka, podľa možnosti vždy v januári, uskutočniť VČS, na ktorej bude predložená podrobná – analytická – správa o činnosti OZ a Správa o hospodárení za predchádzajúci rok.

 10. Každému členovi OZ sa aspoň 3x do roka zúčastniť ČS. Ďalej zúčastniť sa VČS, volieb do orgánov OZ (i dodatočných) a Zbierky Nezábudka. Osoby, ktoré sú zdp. za chod OZ majú vplývať na členov, aby dodržiavali dané Uznesenia tejto schôdze a prispôsobili sa im.

 

Tento návrh na uznesenie je pracovným materiálom OZ a je možné ho doplniť, resp. zmeniť Vašimi návrhmi.

 

V Prievidzi 22. 1. 2015

 

Vypracovala a za správnosť

Zodpovedá:

 

Eva F u l a j t á r o v á