Správa o činnosti OZ, roky 2014, 2013, 2012

Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, Ul. Hviezdoslavova 3,

971 01 P r i e v i d z a

 

S p r á v a

o činnosti OZ v roku 2014 – 2013 - 2012

+ správa o hospodárení

 

Schválené: Výročnou členskou schôdzou (spojenou s voľbami)

dňa 22. januára 2015

 

 

 

Vypracovala a predkladá:

Eva F u l a j t á r o v á

Štatutárny zástupca OZ

 

Vážení prítomní, členovia nášho OZ a prizvaní hostia!

Táto moja správa, ktorú Vám predkladám na schválenie bude rekapitulovať z istého pohľadu činnosť nášho OZ za celé tri roky a to rok 2012,13 a 2014. V tejto správe nájdeme mnohé z toho, čo sme robili v rokoch predchádzajúcich, ale dnes tu na tejto schôdzi neodznie v plnom rozsahu. V predstihu bude totiž zverejnená v klube OZ a bolo by dobré, keby ste si ju prezreli. Koniec - koncov budeme o nej hlasovať. Máme k dispozícii všetky správy z VČS z roku 2012,2013 takže gro tejto našej Správy bude venovaný najmä roku 2014. No napriek tomu si mnohé závažné momenty zo života tak Vás, našich členov, resp. zo života nášho OZ opätovne pripomenieme.

Viem, mnohí sú toho názoru, že načo sa opakovať. Ale nesmieme zabudnúť, že táto správa bude našim vysvedčením pre mnohých oslovených záujemcov o činnosť nášho OZ v snahe iba o nás vedieť, resp. možno nás podporiť či už sponzorsky alebo cez 2% daní.

 

R o k 2012

Najskôr sa vrátim k tomu najpodstatnejšiemu v roku 2012. Keďže sme už boli ako tak zabývaní v priestoroch MŠ Závodníka 18, mysleli sme si, že je to na dlho, rozvíjali sme svoju činnosť v duchu našich tradícií. Najskôr by som chcela povedať, že aj naše OZ sa dostalo do povedomia mesta Prievidze a koncom januára jedna z našich členiek bola z prácu v prospech ľudí ZP odmenená Ďakovným listom primátorky MÚ. Je to ocenenie našej činnosti a dostalo sa nám to ako odmena za 10-ročné pôsobenie nášho OZ na území nášho mesta.

Rok 2012 sme okrem tejto parády naďalej pokračovali v pravidelnom stretávaní sa v priestoroch klubu na Severe. O aké aktivity v priebehu roku šlo, to je dopodrobne uvedené v Správe o činnosti z roku 2012. Gro našej činnosti bola klubová činnosť. Stretávali sme sa 3x týždenne a to vždy v utorok doobeda, vo štvrtok popoludní a piatok doobeda. V tom období sme okrem bežných komunikačných aktivít v klube realizovali výuku anglického jazyka a naši členovia sa jednotlivo zdokonaľovali v počítačových zručnostiach. Okrem bežných aktivít v rámci nášho mesta – výstavy, rôzne arteterapie, športové aktivity, ev. turistické akcie sme sa v tom období ešte viac navštevovali s našim partnerským OZ Partizánske Prvosienka, či členmi OZ Mozaika v Žiline.

V tomto roku sme všetky dané aktivity realizovali prostredníctvom vlastných zamestnancov a dobrovoľníkov. Od roku 2008 sme sa stali zamestnávateľom cez projekty zamestnanosti ÚPSVaR.

Začínali sme dobrovoľníckymi aktivitami cez §52a a neskôr sme prešli na riadny pracovný pomer so všetkými právami i povinnosťami zamestnávateľa. V roku 2012 sme mali 7 vlastných zamestnancov z toho 3 dobrovoľníkov podľa § 52a. Pre nás tento výpočet je nesmierne dôležitý, nakoľko prezrádza o našom OZ, že je flexibilné, že reaguje na potreby a vie ponúknuť vlastným členom aj pracovné príležitosti. Okrem toho, podstatou celého tohto konštatovania je, že sme dôveryhodné OZ, že máme zodpovednosť a vieme riešiť akýkoľvek právny problém.

 

Ďalším bodom našej činnosti v tomto roku bolo organizovanie Zbierky Nezábudka. Máme v tomu už svoj systém v spolupráci so strednými školami. Je nám skutočne ľúto, ale musíme, žiaľ, konštatovať, že každý rok sú výnosy Zbierky slabšie. Neraz sa o to postaralo počasie, neraz aj organizačné zmeny v rámci tak Ligy za DZ ako aj rôznych organizácií na území mesta. Nie vždy nám je dovolené ísť do nami vytipovaných objektov. Vyzbierali sme 1995,35 € a bolo nám dané na účet suma 1795,82 €.

 

Svetlou stránkou našej činnosti v roku 2012 bolo predloženie projektov v rámci programu Nadácie Konto Orange – Ďakujeme.sk. Napriek tomu, že podmienky sa veľmi, ale naozaj v tom roku veľmi zmenili, oproti rokom predchádzajúcim, predložili sme 2 projekty a oba boli úspešne podporené. Keďže zároveň boli aj cez internet medializované, nevenovali sme im v rámci OZ takú pozornosť, ako v rokoch predchádzajúcich. Napriek tomu sme na jednom projekte získali pre vytipovanú rodinu 367 € a pre istú osamelú pani v núdzi to bolo 212,00 €. Keďže tie projekty boli medializované prostredníctvom internetu, je možné sa k nim vrátiť aj v tejto chvíli.

 

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/362/mamina,

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/402/okuliare-pre-marusku

 

Viem, v tejto chvíli to už podstatné nie je, ale vtedy to tým dvom ženám a ich rodine pomohlo prežiť. A ... mysleli sme si, že v šťastí, v relatívnom zdraví a spokojní privítame rok 2013. Nestalo sa tak. Koncom novembra vo vedľajšej budove MŠ sa zbúral – prepadol strop horného poschodia a odvtedy bola naša budúcnosť neistá. MŠ okamžite premiestnili do iných náhradných priestorov a nás začali riešiť. Ako ...

 

R o k 2013

Tento rok bol pre naše OZ pomerne dosť kritický, nakoľko hrozba sťahovania sa do iných priestorov dostala reálnu podobu. Bolo ťažké niečo plánovať, robiť projekty, keď sme nevedeli do akých priestorov sa naše OZ bude sťahovať. Že to má byť budova Priemstavu sme vedeli, ale nevedeli sme koľko organizácií bude obývať tie isté spoločné priestory.

 

Koncom apríla bolo rozhodnuté, že sa v polovici júna, teda začiatkom júla budeme sťahovať. Boli nám pridelené dva priestory, samostatné – priechodné. Jedna z daných miestností mala byť a bola pre potreby OZ, druhú sme si vyčlenili ako priestor pre chránené pracovisko. Rozdiel bol akurát v platbe -80,00 €. Keďže nám priestory CHPM čiastočne preplácal ÚPSVaR, neboli sme celkom stratoví. Pôvodné priestory hore na Severe sme mali v roku 2013 v prenájme počas celého roku a uskutočňovala sa v nich hlavne klubová činnosť.

 

Vzhľadom na to, že v Správe o činnosti nášho OZ boli podrobne vyhodnotené všetky aktivity Združenia, nebudem sa ku nim znovu vracať. Do pozornosti Vám všetkým však predkladám kompletnú Správu o činnosti, ako aj Správu o hospodárení v roku 2013, ktorá je súčasťou Správy o činnosti nášho OZ počas volebného obdobia 2012-2014.

 

Napriek tomu však chcem spomenúť, že celú existenciu nášho OZ by sme určite zvládali len veľmi ťažko, nebyť podpory ÚPSVaR. V tom období sme mali vytvorené dve nové pracovné miesta podporené z roku 2012 a do júna 2013 u nás pracovali ešte dve pracovné sily v pozícii projektového manažéra a správca klubovej činnosti. Takže, od roku 2008 u nás na rôznych pracovných postoch vystriedalo približne 12 až 14 pracovníkov. Bez ich angažovanosti a chuti pracovať pre naše OZ by sme zrejme dané úlohy vyplývajúce z jeho postavenia určite nezvládli.

 

I v tomto roku sme si urobili niekoľko spoločných akcií a novinkou bola arteterapia, ktorú sme si do života nášho OZ priniesli aj sem do nových priestorov za podpory Regionálneho kultúrneho strediska v Prievidzi.

 

Ako som už spomenula, naša činnosť sa niesla v duchu tradícií tak tých kalendárnych, ako aj tradícií OZ. O čom to všetko bolo, je spomenuté v danej Správe o činnosti z roku 2013.

 

R o k 2014

Komplet Správa za rok 2014 (vrátane hospodárenia) je priložená na konci tejto Správy o činnosti OZ za roky 2012 – 2014

 

Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, Ul. Hviezdoslavova 3,

971 01 P r i e v i d z a

 

 

S p r á v a o činnosti OZ v roku 2014

+ správa o hospodárení

 

 

Predložený na pripomienkovanie a odsúhlasenie VČS

dňa 22. januára 2015

 

Vypracovala a predkladá:

Eva F u l a j t á r o v á

štaturány zástupca OZ

 

 

S p r á v a  o  činnosti OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2014

 

V tejto budú vymenované a zhodnotené tie najdôležitejšie úseky činnosti nášho OZ z pohľadu tak členov výboru OZ ako aj z pohľadu samotných nás, členov OZ.

 

Pri vypracovávaní plánu činnosti na budúce obdobie sme si všetci členovia výboru OZ vedomí, že každý z nás je najskôr radovým členom nášho OZ a až potom nejakým jeho zástupcom smerom buďto k verejnosti, ev. k ostatným členom nášho Združenia. Preto sa snažíme vyhovieť čo najväčšiemu množstvu členov pri uskutočňovaní daných aktivít, aby sa do nich mohlo zapojiť čo najviac ľudí. Viem, nie každému sa dá vyhovieť a nie každý je s našou činnosťou spokojný. V tom prípade je iba na každom z nás, či príde s inými návrhmi na činnosť, ev. či ukončí členstvo v našom Združení pre nezáujem o dané aktivity.

 

Začiatok tohto roku sa niesol v duchu zabehnutých tradícií a to hlavne v prevádzkovaní klubových priestorov hore na Severe. Okrem toho, že sme ako tak pokračovali vo kurze angličtiny, sme sa venovali aj rôznym iným aktivitám. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť :

 

Výstavy v RKC, opekačka, kapustnica párty, mestské dni.

 

Samozrejme, účasť na týchto podujatiach nebola masívna, no napriek tomu budeme v podobných aktivitách pokračovať. Prečo? Sme špecifickou komunitou v oblasti tak veku, ako aj záujmov a sme presvedčení, že tí, ktorí sa danej aktivity zúčastnili v tomto roku, urobia tak aj v budúcnosti. To však nevylučuje, že rozmýšľame aj o iných aktivitách.

 

Tieto aktivity môžeme radiť, resp. radíme ich medzi kultúrno-spoločenské, resp. športové. Vzhľadom na ich charakter vieme, že sa ich zúčastňujú stále tí istí členovia, no napriek tomu budeme tieto aktivity v rámci nášho mesta podporovať svojou návštevou aj v budúcnosti. Prečo? Možno sa mnohým bude zdať, že je to zbytočné, ale vychádzame z predpokladov, že ... stačí človeku ponúknuť čas a priestor pre aktiváciu jeho ja a „prebudí sa“. O to práve v tomto našom Združení najviac ide – zaktivizovať svoje sily, zmobilizovať v mnohých ten zvyšok energie a skúsiť žiť znovu plnohodnotne tak, ako všetci na okolo.

 

Ak by som mala byť konkrétna, tak sme v tomto roku navštívili výstavu v rámci RKC 3x a to bola výstava Majstra Farbičku, výstava drevených hračiek a výstava obrazov bývalej našej členky Žanetky Buckovej.

Plaváreň sme v tomto roku spoločne síce nenavštívili ako organizované podujatie, ale pár našich ľudí sa stretlo a boli si spolu zaplávať. Uvidíme, aký bude záujem tento rok, ale ak by mal ktosi záujem dať dokopy 3 a viac členov, tieto športové aktivity aj obnovíme.

 

Po prvý raz počas existencie sme si aj tu v našom meste vyskúšali „účasť prezentácie nášho OZ počas mestských dní a to 15. mája. Pôvodne sme ponúkali širokej verejnosti prezentáciu výrobkov našich členov s tým, že si nás tak lepšie zapamätajú. Keďže začínať tieto podujatia ráno okolo 8-mej nemá cenu, vydržali sme celé dopoludnie. Neskôr, keď sa nám ako tak začalo dariť a okoloidúci sa pri nás začali zastavovať, prihnal sa nesmierne krutý vieto, ktorý nám zobral nielen to, čo sme mali vyložené, ale doslova celý stánok. Takže, napriek našej úpornej snahe a zdĺhavému vybavovaniu administratívnych formalít, zisk z tejto akcie bol pre nás nulový a celkový efekt – mínusový. Takže, pravdepodobne si to už ani nezodpakujeme.

 

Návšteva Welnes centra v M. Bieliciach uprostred horúceho leta – v júli, ev. spoločná vychádzka do Bojníc – návšteva slovenskej dediny a jej tradícií bolo tiež pekným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

 

Opekačka, či kapustnica párty, to je už v podstate klasika činnosti nášho OZ. Je to viac spoločenská záležitosť, nakoľko sa počas nich stretávame aj s našimi „jednorázovými“ členmi. Keďže tieto dve aktivity sú finančne dosť náročné, uvidíme, či budú obe a v akej forme uskutočnené aj v tomto roku. Dôvod? Zmena priestorov a zabezpečenie daných potrebností. Určite jednu z nich uskutočníme, aj keď trochu v pozmenej forme.

 

Opekačku sme si tiež inovovali a to tak, že sme prijali pozvanie našej členky Alenky u nich na záhrade. Vôňa grilovaných špecialít nám nahradila vôňu otvoreného ohňa, no nevylučujeme, že ten „živý oheň“ si urobíme tento rok v novej oddychovej zóne Parku mesta Prievidza.

 

 

Aj keď našou prioritou je hlavne byť dispozícii ľuďom, ktorí si už na nás jednoducho zvykli, teda viac-menej našim členom, radi medzi sebou príjme aj našich hostí, teda pacientov zo stacionára, ktorí sa v čase spoločných aktivít nachádzajú práve v liečebnom režime. Aj v roku 2014 sme sa s nimi stretli minimálne 5-6 x a to hlavne počas

 

Dní otvorených dverí ako sprievodná aktivita Nezábudky a Spolupráca počas Nezábudky.

 

Podobne, ako spolupráca so stacionárom, nechceme zabudnúť aj na ďalšie iné aktivity mimo nášho mesta a to stretnutie v rámci športových dní v Žiline, ktoré aj pre členov iných OZ usporiadala tento rok OZ Mozaika Žilina. Viac-menej s účasťou zástupcov všetkých OZ zastrešených ODOS-om. Aj tento rok to boli športovo ladené súťaže a s tým spojený program zameraný na posilu hlavne tela.

 

No a tradične už nemôžeme nespomenúť naše partnerské OZ Prvosienka v Partizánskom. S tými sme si vymenili niekoľko spoločných aktivít, resp. my u nich v Partizánskom. Napriek tomu, že sme už upustili od klasických návštev v podobe výmeny členov na vzájomných podujatiach, naša spolupráca nekončí, lebo sa kontaktujeme vždy, keď ide o výmenu informácií, účasť rôznych vzdelávacích aktivít Ligy a pod.

 

Medzi každoročné aktivity radíme už tradične aj Zbierku Nezábudka. Robíme to z toho dôvodu, že je to po aktivite 2% jediným zdrojom financií. Tohtoročná Zbierka (oproti tým spred rokov) bola výnimočná v mnohých ukazovateľoch. To najpodstatnejšie bolo, že sa zmenil termín z októbra na september. Ide iba o necelé tri týždne, ale pre nás je to rozhodujúce, nakoľko sa tohto ročná zbierka uskutočnila bez predchádzajúceho časového priestoru, čo nám značne skomplikovalo spoluprácu so školami.

No napriek tomu sme všetko dokázali včas a k všeobecnej spokojnosti všetko zorganizovať, zabezpečiť a Zbierka sa uskutočnila tak, ako po iné roky.

 

Celkovo sme pre Ligu – aj za účinnej spolupráce Vašich študentov – vyzbierali sumu.

1 009,27 € a rozdali sme evidovaných 1 122 ks nezábudok.

Túto sumu sme odviedli na účet Ligy za DZ v plnom rozsahu a do konca novembra nám z nej bude vrátená suma vo výške 70%. Tieto finančné prostriedky pravdepodobne využijeme na zálohovú platbu internetu pre potreby OZ, na uskutočnenie už nami osvedčených aktivít – gulášpárty, úhrada energií a nájmu, a istú časť výťažku zo Zbierky si ponecháme ako rezervu na platbu nájmu v roku 2014.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa – možno povedať s veľkým entuziazmom, či zapálením, - jej zúčastnili. Ďakujeme všetkým konkrétnym študentom jednotlivých stredných škôl nášho okresu a to: Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, Obchodná akadémia v Prievidzi, Súkromná umelecká škola, tzv. Kecka, Prievidza, Stredná odborná škola Handlová, Združená stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalina, Prievidza,. Ďakujeme!!!

Nedá sa nespomenúť zvýšená aktivita mnohých našich členov, lebo organizačne zvládnuť prípravu Nezábudky v rozpätí dvoch-troch týždňov si vyžadovalo maximálne úsilie. Takmer s vypätím všetkých síl a zanietením tých, ktorí sa na Zbierke aktívne zúčastnili, sme to zvládli. Len škoda, že na Zbierke vždy pracujú stále tie isté tváre, tí istí ľudia.

Je celkom reálne, že rok 2014 bol posledným rokom Zbierania peňazí do kasičiek v uliciach. Dúfam len, že nás neprekvapí situácia vo forme novely zákona o Zbierkach a naša Zbierka Nezábudka v tomto roku aby nebola posledná. Dúfame, že sa tak nestane!

Keď hovoríme o Zbierkach, tak tú našu regionálnu sme nestihli ani otvoriť, už bola zrušená. Jednoducho všetky Zbierky, ktoré boli vyhlásené k 1. júlu 2014 od 1. augusta 2014 zo zákona zanikli. Takže, ľutujem, nič sme nevyzbierali.

V tomto roku sme sa museli znovu presťahovať a to do priestorov sídla OZ, teda sem na Priemstav. Nakoľko nám končila Dohoda o výkone prác v rámci chráneného pracoviska, museli sme priestory na sídlisku Sever zrušiť tak na papieri, ako aj v skutočnosti. Celú klubovú činnosti dnes realizujeme v priestoroch OZ a to v miestnosti č. 309.

Nakoľko nám končila aj Zmluva s ÚPSVaR o zastrešení a spolufinancovaní priestorov kancelárie č. 310, kde mala svoje pracovné sídlo riaditeľka CHPM, vypovedali sme aj túto Zmluvu . O túto miestnosť sme však neprišli. Mesto Prievidza nám ju darovalo podľa tých istých podmienok, ako nám darovalo prenájom klubových priestorov, teda za symbolických 10% úhrady spotreby energií.

Napriek tomu, že sme si finančne trochu prilepšili, menšie náklady na prenájom daných priestorov, časovo i finančne nás dosť zaťažilo sťahovanie sa z klubových priestorov na Severe. Po necelých troch mesiacov sme dospeli k tomu, že nám dané priestory pre široký záber našej činnosti nevyhovujú, a preto hľadáme aj iné možnosti. Časom sa nám totiž overila nami roky získané skúsenosti, že naši ľudia potrebujú neraz „separé“ na individuálne pohovory, rôzne druhy stretávania s klientelou zvonka, resp. záujmová činnosť – toto všetko sa tu v týchto klubových priestoroch vykonávať nedá. Preto momentálne pracujeme na jedinom projekte s názvom – Priestory. Uvidíme, či sa nám ho podarí zrealizovať úspešne až dokonca, či nám ho ktosi v priebehu rôznych schvaľovaní či odobrovaní, nezablokuje. Ide o priestory bývalej polikliniky pri A-klube, teda tam, kde sme chodili k MUDr. Hudecovej.

Tieto skutočnosti nám nielen neplánovane odčerpali časť financií, ktoré sme chceli venovať na iné účely ale dostali nás i do časového sklzu práce. Je pravdou, že „čo sa musí, to sa musí“, ide hlavne o o ekonomickú oblasť a čo bolo možné odsunúť, to sme už odsunuli na iný termín. Ale aj tak, je potrebné začať rozmýšľal nad možnosťou získania ľudí, ktorí by nám prispeli so svojimi dvomi percantami. Určite sme zmenou prostredia získali kultúrnejšie pracovné prostredie, ale na úkor klubovej činnosti a individuálnich potrieb našich členov.

Je potrebné ešte spomenúť druhú najdôležitejšiu aktivitu v rámci činností nášho OZ a to prevádzku chránených pracovných miest. Čo sa týka tejto aktivity sme počas nášho OZ v rámci rôznych programov v spolupráci s ÚP zamestnávali viac ako 20 ľudí. Najväčším projektom je prevádzka chráneného pracoviska, s ktorým sme začali v roku 2009 a odvtedy sme mali v Sociálnej poisťovni prihlásených 12 zamestnancov a v rámci iných programov sme zamestnali 5 síl v rámci projektu dobrovoľníctva.

 

Od doby, kedy sa naše OZ stalo zamestnávateľom, určite v očiach verejnosti vzrástla aj jeho tzv. „pridaná hodnota“ v očiach verejnosti. Sme hrdí na to, že napriek našim obmedzeným finančným možnostiam, a niekoľkým „sťahovačkám“, sme sa ani raz nedostali do stretu so zákonom a nikdy sme nemuseli čeliť plateniu akýchkoľvek sankcií.

 

V roku 2014 sme mali zamestnaných celkom 2 zamestnankyne v rámci politiky zamestnanosti. Títo boli riadne evidovaní SPo, v ZP a vzťahuje sa na nich všetko, čo sa týka pracovno-právnych predpisov.

 

Od júla m.r. je v platnosti zákon, že každý, kto poberá hmotnú núdzu je povinný si odpracovať túto dávku 32 hodinami mesačne. Z titulu platnosti tohto zákona od júla zamestnávame podľa § 10 daného zákona dve, dnes už naše pracovníčky, a túto Zmluvu sme im obnovili aj na ďalší polrok. Je to, hlavne pre naše OZ, veľká pomoc, nakoľko sme mohli rozšíriť vlastné aktivity.

 

Ešte by som rada v tejto správe spomenula dva druhy aktivít a to tie zábavného charakteru a tak trochu poznávacieho. Čo sa týka tej zábavy je to hlavne fašiangová zábava, vianočný večierok, či len diskotéka pre všetkých. Tieto boli spestrené programom, ktorí pre nás pripravili naši „chodboví kolegovia“ z iných organizácií. Šlo hlavne o obdobie fašiangov či tradícií Vianoc.

 

Stretnutie v Oščadnici ako forma odmeny pre aktívnych členov jednotlivých OZ v rámci ODOS-u je už akousi tradíciou. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili dve členky nášho OZ. Okrem relaxačných aktivít je tento pobyt zameraný najmä na vzájomné sa zbližovanie členov jednotlivých OZ a tiež neraz i na rozoberanie rôznych pracovných aktivít tak v rámci konkrétnych OZ, ako aj samotného ODOS-u.

Tento pobyt je organizovaný a plne hradený ODOS-om. ODOS-je občianskym združením, ktoré zastrešuje činnosť všetkých 13-násť OZ, podobného typu ako je to naše, v rámci celého Slovenska.

Relaxačno-ozdravný pobyt pre členov daných OZ je uskutočňovaný vždy posledný týždeň augusta.

 

Táto správa by nemala byť o emóciach, je to faktografický materiál, ktorý mapuje činnosť nášho OZ. Súhlasím, že aktivity nášho OZ dosť stagnujú a aj záujem o akúkoľvek činnosť u mnohých registrovaných členov. Vzhľadom na skutočnosť, že nás koncom t.r. čakajú voľby, očakávam zo strany členov OZ väčší záujem o činnosť v tomto Združení. V prípade, že sa tak neudeje, nie je nikde napísané, že OZ sa dostane do „útlmu“, spiaceho režimu, a neskôr môže celkom zaniknúť.

 

Prievidza, január 2015

 

 

S p r á v a  o  hospodárení OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2014

V tomto roku u nás pracovala trojčlenná revízna komisia. Obdobie roku 2014 hodnotila celkom 3x, z čoho je vždy urobený zápis.

 

Financie nášho OZ sú obhospodarované stabilne dvomi účtami + hotovosťou. V tomto roku k nim načas pribudol ďalší účet, ktorý bol však v priebehu roku zrušený.

 

Účet OZ v SS č. 0371501787/0900 je využívaný výlučne pre potreby financií OZ spojené s klubovou činnosťou, na spoluprácu so sponzormi, 2% a Ligou za duševné zdravie (zbierka Nezábudka). Nakoľko je tento účet pre nás kvôli poplatkom pomerne dosť nezaujímavý a poplatky na ňom sa dajú ušetriť tak, že potrebné platby uhrádzame prostredníctvom iného účtu OZ, kde poplatky za jednotlivé operácie neplatíme. Z toho dôvodu prevádzame financie z tohto účtu na účet OZ v Tatrabanke, kde dané poplatky sú zahrnuté v balíku služieb a všetky prevody si robíme sami prostredníctvom interbankingu. Neskôr však sú v účtovnom denníku (ako príloha) dopodrobne uvedené (preúčtované).

Súčasťou tejto správy je aj podrobný pohyb financií v prílohe pod názvom Stav účtu OZ v SS k 31. 12. 2014, kde je podrobne uvedený každá jedna súmarizovaná operácia.

Za povšimnutie stojí položka Vrátenie nájmu zo Správy budov mesta Prievidza vo výške 550,14. Keďže ide o položku, ktorú nám čiastočne uhrádza ÚPSVaR, sme povinní ju preúčtovať ako príjem na účet TB, aby sme mohli tento preplatok neskôr zahrnúť do celkovej výšky nákladov spojených s úhradou nájmu a energií našich CHPM.

 

Druhý účet OZ vedený v SS č. 5053759726/0900 bol otvorený začiatkom marca t.r. a mal slúžiť výlučne na „zber financií“, ktoré by sme získali prostredníctvom Zbierky, ktorá bola povolená rozhodnutím OÚ Prievidza pod č. OU-PD-OVVS-2014/02693-2 s účinnosťou od 17. 3. 2014. Vzhľadom na skutočnosť, že k 1. Júlu 2014 došlo k zmene zákona o zbierkach, všetky dovtedy vyhlásené zbierky (bez ohľadu na rozsah pôsobnosti) boli k 31. júlu zo zákona zrušené. Keďže sme plánovali gro zbierky presunúť hlavne na leto a jeseň, tak sme sa k zbieraniu financií ani nedostali. Účet sme zrušili v júlu 2014 s tým, že sme z „materského“ účtu OZ previedli naň sumu v paušálnej výške 22,00 € na úhradu poplatkov. Po celkovom zúčtovaní nám bolo na náš pôvodný účet v OZ vrátených 1,57€

 

Účet OZ vedený v TB č. 2621051301/1100 je tzv. pracovný účet, resp. účet na úhradu nákladov spojených s prevádzkovaním našich aktivít v spolupráci s ÚPSVaR. Tento účet sme si hneď od začiatku vytvorili na základe pôžičky z rôznych súkromných zdrojov. Je len prirodzené, že je všetko zdokladované a po ukončení našich aktivít s ÚPSVaR tento účet v TB zrušíme. Časť požičaných zdrojov už bola vrátená a zvyšná pôžička vo výške 7 000,00 € bude menovanej vrátená po vyučtovaní, resp. preúčtovaní výšky nákladov za prenájom miestností v roku 2014. V prípade, že tento účet bude mínusový, budeme musieť ho doplniť zo zdrojov účtu OZ vedeného v SS.

 

Účet sme si založili ako jednu z podmienok vedenia účtovníctva vzniku našich chránených pracovísk. Keďže platby z ÚP nabiehali nepravidelne, ev. niekoľko mesiacov po ich nutnej realizácií (odvody, mzdy, nájomné, energie), boli sme nútení tento účet dotovať pôžičkami. A to počas celých 6 rokov od vzniku CHPM.

Ako som už spomínala, tento účet má fixné platby za prevody, resp. operácie , hradíme z neho všetky potrebné náklady aj v rámci iných platieb OZ. Tieto sa potom preúčtovávajú a sú v denníku vyčíslené ako príloha. Využívame systém interbankingu.

Ak všetko dopadne podľa našich predstáv, mali by sme na tento účet prijať ešte platbu z  ÚPSVaR – časť nákladov za úhradu nájmu a nergií (Sever – Gorkého 1) a to vo výške 166,52

, čím by sa jeho stav navýšil na sumu približne 6 850,00 €. Do konca mája, kedy nám z neho ešte ubudnú financie – Poplatky vo výške cca 40,00 € , zostaneme v mínuse približne 400,00 €. Sumu vo výške 7 217,00 musíme vrátiť ako bezúročnú pôžičku našej členke. Treba len dúfať, že sa nám časť financií vráti ako preplatok nájmu a tento nebude od nás ÚPSVaR žiadať späť. Uvidíme.

 

Čo sa týka stavu hotovosti a všetky položky, ktoré sme uhrádzali týmto spôsobom sú riadne evidované ako účtovné položky v účtovnom denníku od položky č. 1 až 134 a potom zdokumentované cez výdavkové a príjmové doklady v chronologickom poradí. Boli skontrolované revíznou komisiou a to 3x. Posledné dva mesiace boli skontrolované 14. 01. 2015. Nie vždy sa nám podarilo uskutočniť RK v plánovanom termíne. Stalo sa tak raz kvôli sťahovaniu priestorov (z Gorkého 1 na Priemstav). Toto zasadnutie bolo posunuté na november 2014.

V januárovom termíne sme museli riešiť problém náhradníka v revízne komisii, nakoľko člen RK p. Mikula je momentálne hospitalizovaný. Nie je možné, aby sa danej komisii zúčastnil. Pre transparentnosť zasadnutia komisie sme si prizvali na jej „prácu“ predsedníčku OZ, ktorá však nemá právo člena RK. Je iba v úlohe pozorovateľa. Môžeme konštatovať, že hodnotené mesiace november a december neboli problémové a nevyskytol sa žiaden problém, ktorý by musela daná RK riešiť.

 

Stav hotovosti k 1.1. 2014 bol 266,49 a túto hotovosť sme si automaticky previedli v účtovnom denníku ako príjem do hotovosti. Takže, začínali sme s hotovosťou vo výške 266,49 €. Medzi najdôležitejšie príjmové položky hodnotím príjem financií 2% a to vo výške

404,21 €. Druhým dôležitým príjmom sú členské príspevky a to vo výške 200,00 €. Najdôležitejším príjmom nášho OZ (dominantným) je výnos v objeme 70% zisku vyzbieraných financií v našom regióne počas zbierky Nezábudka. Táto zbierka sa uskutočnila v 11-14. septembra 2014 za podpory Ligy za duševné zdravie.

Celkovo sme vyzbierali sumu 1 009,27 € a rozdali sme evidovaných 1 122 ks nezábudok. Koncom roku 2014 sme od Ligy za DZ obdržali sumu 706,49 €.

Stav hotovosti k 31. 12. 2014 bol 110,12.

 

Účtovné položky v oblasti príjmu sú evidované ako príjem cez príjmový doklad č. P-1 až P-43 v celkovej výške 1625,76 €.

 

Výdavky sú evidované prostredníctvom výdavkových dokladov a to od č. V-1 až po V-87 v sume 1515,64.

 

Prievidza, január 2015 Vypracovala: Eva F u l a j t á r o v á

 

Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, Ul. Hviezdoslavova 3,

971 01 P r i e v i d z a

 

S p r á v a o činnosti OZ v roku 2013

+ správa o hospodárení

 

 

Schválená výročnou členskou schôdzou konanou

dňa 23. januára 2014

 

 

Vypracovala a predkladá

Eva F u l a j t á r o v á

Štatutárny zástupca OZ

 

 

 

 

S p r á v a  o  činnosti OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2013

 

V tejto budú vymenované a zhodnotené tie najdôležitejšie úseky činnosti nášho OZ z pohľadu tak členov výboru OZ ako aj z pohľadu samotných nás, členov OZ.

 

Pri vypracovávaní plánu činnosti na budúce obdobie sme si všetci členovia výboru OZ vedomí, že každý z nás je najskôr radovým členom nášho OZ a až potom nejakým jeho zástupcom smerom buďto k verejnosti, ev. k ostatným členom nášho Združenia. Preto sa snažíme vyhovieť čo najväčšiemu množstvu členov pri uskutočňovaní daných aktivít, aby sa do nich mohlo zapojiť čo najviac ľudí. Viem, nie každému sa dá vyhovieť a nie každý je s našou činnosťou spokojný. V tom prípade je iba na každom z nás, či príde s inými návrhmi na činnosť, ev. či ukončí členstvo v našom Združení pre nezáujem o dané aktivity.

 

Začiatok tohto roku sa niesol v duchu zabehnutých tradícií a to hlavne v prevádzkovaní klubových priestorov hore na Severe. Okrem toho, že sme ako tak pokračovali vo kurze angličtiny, sme sa venovali aj rôznym iným aktivitám. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť :

 

Výstavy v RKC, plaváreň, opekačka guľáš párty, gastro-dni.

 

Samozrejme, účasť na týchto podujatiach nebola masívna, no napriek tomu budeme v podobných aktivitách pokračovať. Prečo? Sme špecifickou komunitou v oblasti tak veku, ako aj záujmov a sme presvedčení, že tí, ktorí sa danej aktivity zúčastnili v tomto roku, urobia tak aj v budúcnosti. To však nevylučuje, že rozmýšľame aj o iných aktivitách.

 

Tieto aktivity môžeme radiť, resp. radíme ich medzi kultúrno-spoločenské, resp. športové. Vzhľadom na ich charakter vieme, že sa ich zúčastňujú stále tí istí členovia, no napriek tomu budeme tieto aktivity v rámci nášho mesta podporovať svojou návštevou aj v budúcnosti. Prečo? Možno sa mnohým bude zdať, že je to zbytočné, ale vychádzame z predpokladov, že ... stačí človeku ponúknuť čas a priestor pre aktiváciu jeho ja a „prebudí sa“. O to práve v tomto našom Združení najviac ide – zaktivizovať svoje sily, zmobilizovať v mnohých ten zvyšok energie a skúsiť žiť znovu plnohodnotne tak, ako všetci na okolo.

 

Ak by som mala byť konkrétna, tak sme v tomto roku navštívili výstavu v rámci RKC 2x a to bola výstava motýľov a výstava fotografií Minulosť nášho mesta z pohľadu jeho dvoch jubileí.

Plaváreň sme v tomto roku spoločne navštívili 2x, pričom iba 1x z toho to bolo organizovane ako spoločná akcia. Do počtu počítame aj individuálne aktivity našich členov, keď sa týchto aktivít zúčastnia viac ako dvaja členovia. V prípade záujmu im vieme uhradiť aj náklady na vstupné.

 

Gastro-dni to je už klasická aktivita Združenej strednej školy, Kalina, s ktorou máme od vzniku Združenia nadštandardné vzťahy. Ide hlavne o pomoc pri organizovaní Zbierky, takže máme akúsi morálnu povinnosť podporiť ich svojou účasťou pri ich aktivitách. Okrem toho, do tejto aktivity našich členov nie je potrebné ani tak siliť, nakoľko sme si už zvykli a mnohí z nás práve tu nachádzajú rôzne nové inšpirácie v kultúre či v etike stravovania a úprave stolov pre rôzne príležitosti.

 

Opekačka, či guľáš párty, to je už v podstate klasika činnosti nášho OZ. Je to viac spoločenská záležitosť, nakoľko sa počas nich stretávame aj s našimi „jednorázovými“ členmi. Keďže tieto dve aktivity sú finančne dosť náročné, uvidíme, či budú obe a v akej forme uskutočnené aj v tomto roku. Dôvod? Zmena priestorov a zabezpečenie daných potrebností. Určite jednu z nich uskutočníme, aj keď trochu v pozmenej forme.

 

 

Aj keď našou prioritou je hlavne byť dispozícii ľuďom, ktorí si už na nás jednoducho zvykli, teda viac-menej našim členom, radi medzi sebou príjme aj našich hostí, teda pacientov zo stacionára, ktorí sa v čase spoločných aktivít nachádzajú práve v liečebnom režime. Tohto roku sme sa s nim stretli 5-6 x (opraviť podľa skutočnosti) a to hlavne počas

 

Guláš párty, Opekačky, počas Dní otvorených dverí ako sprievodná aktivita Nezábudky a Spolupráca počas Nezábudky.

 

Tieto vymenované aktivity sú viazané viac-menej na samotných pacientov počas ich pobytu liečebného pobytu v rámci denného stacionára. Uskutočnili sme však aj aktivity, ktoré sa týkajú iba spolupráce s personálom psychiatrického odd. a to hlavne z oblasti vzdelávania, ev. spolupráca s rodinnými príslušníkmi.

 

Čo sa týka toho vzdelávania máme na mysli hlavne oboznamovanie členov zdravotníckeho personálu s rôznymi vzdelávacími pobytmi našich členov v rámci Ligy za DZ v Bratislave, ODOSU Bratislava, ev. s aktivitami podobného druhu v rámci celého Slovenska.

Spoluprácu s rodinnými príslušníkmi tak už našich registrovaných členov, ako aj iba pacientov stacionáru, nie a nie rozbehnúť. Možno príčinou je aj skutočnosť, že sa nám nedarí nájsť nového človeka z radov rodičov, príbuzných, ktorí by podnietil ďalších k tejto aktivite. Výsledkom tohoročného stretnutia zo strany rodičov, teda prítomných, bolo to, že ... žijeme s tým už celé roky a máme svoj vlastný životný štýl, takže načo stretnutia, zmeny. O právach týchto ľudí ich príbuzní neradi rozprávajú, diskutujú, lebo na základe odžitého s nimi, majú vlastnú predstavu a nikto im ju nezmení.

 

Podobne, ako spolupráca so stacionárom, nechceme zabudnúť aj na ďalšie iné aktivity mimo nášho mesta a to stretnutie v rámci športových dní v Žiline, ktoré aj pre členov iných OZ usporiadala tento rok OZ Mozaika.- tam sme boli 2x, na ich 10.tom výročí a športovom dni, ktorý usporiadali viac-menej s účasťou zástupcov všetkých OZ zastrešených ODOS-om. Účasť na týchto aktivitách je pre členov nášho OZ dostupná podľa záujmu aj napriek tomu, že si cestovné hradíme sami.

 

No a tradične už nemôžeme nespomenúť naše partnerské OZ Prvosienka v Partizánskom. S tými sme si vymenili niekoľko spoločných aktivít, resp. my u nich v Partizánskom. Napriek tomu, že sme už upustili od klasických návštev v podobe výmeny členov na vzájomných podujatiach, naša spolupráca nekončí, lebo sa kontaktujeme vždy, keď ide o výmenu informácií, účasť rôznych vzdelávacích aktivít Ligy a pod.

 

Medzi každoročné aktivity radíme už tradične aj Zbierku Nezábudka. Robíme to z toho dôvodu, že je to po aktivite 2% jediným zdrojom financií. Tohtoročná Zbierka (oproti tým spred rokov) bola výnimočná v mnohých ukazovateľoch. To najpodstatnejšie bolo, že sa zmenil termín z októbra na september. Ide iba o necelé tri týždne, ale pre nás je to rozhodujúce, nakoľko sa tohto ročná zbierka uskutočnila bez predchádzajúceho časového priestoru, čo nám značne skomplikovalo spoluprácu so školami.

No napriek tomu sme všetko dokázali včas a k všeobecnej spokojnosti všetko zorganizovať, zabezpečiť a Zbierka sa uskutočnila tak, ako po iné roky.

 

V tomto roku sme za aktívnej spolupráci so školami a hlavne aktívne účasti študentov stredných škôl vyzbierali v uliciach nášho mesta a na území rôznych organizácií spolu sumu

 

1 103,20 € a rozdali sme evidovaných 1 414 ks nezábudok.

 

Túto sumu sme odviedli na účet Ligy za DZ v plnom rozsahu a do konca novembra nám z nej bude vrátená suma vo výške 70%. Tieto finančné prostriedky pravdepodobne využijeme na zálohovú platbu internetu pre potreby OZ, na uskutočnenie už nami osvedčených aktivít – gulášpárty, úhrada energií a nájmu, a istú časť výťažku zo Zbierky si ponecháme ako rezervu na platbu nájmu v roku 2014.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa – možno povedať s veľkým entuziazmom, či zapálením, - jej zúčastnili. Ďakujeme všetkým konkrétnym študentom jednotlivých stredných škôl nášho okresu a to: Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, Obchodná akadémia v Prievidzi, Súkromná umelecká škola, tzv. Kecka, Prievidza, Stredná odborná škola Handlová, Združená stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalina, Prievidza, Stredná odborná škola stavebná Prievidza. Ďakujeme!!!

Nedá sa nespomenúť zvýšená aktivita mnohých našich členov, lebo organizačne zvládnuť prípravu Nezábudky v rozpätí dvoch-troch týždňov si vyžadovalo maximálne úsilie. Takmer s vypätím všetkých síl a zanietením tých, ktorí sa na Zbierke aktívne zúčastnili, sme to zvládli. Len škoda, že na Zbierke vždy pracujú stále tie isté tváre, tí istí ľudia.

Je celkom reálne, že rok 2014 bude posledným rokom Zbierania peňazí do kasičiek v uliciach. Dúfam len, že nás neprekvapí situácia vo forme novely zákona o Zbierkách a naša Zbierka Nezábudka v tomto roku aby nebola posledná. Dúfame, že sa tak nestane!

Jednou z najdôležitejších aktivít celého diania bolo sťahovanie sa do iných – nových priestorov a to do priestorov nového Integračno-sociálneho centra, kde sa práve nachádzame. Pre nás to má dva okruhy. Jednak sme získali dve nové pracoviská a to kanceláriu riaditeľky chráneného pracovného miesta a jednak pracovňu predsedníčky OZ. Táto však ešte nie je plne funkčná. Plánujeme do týchto priestorov presťahovať čas zariadenia, inventáru z klubovne OZ na Severe. Stále čakáme, že sa vyriešia isté prevádzkové problémy skladu ISC, kde chceme presunúť veci z tohoto priestoru a potom tam preniesť zariadenie zo Severu. Dúfam, že to všetko bude reálne do konca tohoto kalendárneho roku.

Zmena sídla priniesla pre naše OZ nielen dosť finančných jednorázových nákladov – zmena Stanov na MV SR, zmena sídla v rámci všetkých daných zložiek verejnej správy, zmena doručovania písomností, bankové inštitúcie, atď. Toto všetko bolo treba previesť na nové skutočnosti, nové sídlo OZ, ev. adresu. Tieto skutočnosti nám nielen neplánovane odčerpali časť financií, ktoré sme chceli venovať na iné účely ale dostali nás i do časového sklzu práce. Je pravdou, že „čo sa musí, to sa musí“, ide hlavne o o ekonomickú oblasť a čo bolo možné odsunúť, to sme už odsunuli na iný termín. Ale aj tak, je potrebné začať rozmýšľal nad možnosťou získania ľudí, ktorí by nám prispeli so svojimi dvomi percantami. Určite sme zmenou prostredia získali kultúrnejšie pracovné prostredie, i keď výška platby do konca budúceho roku bude pre nás veľmi zaťažujúca. Totiž za jednu z miestností musíme platiť komerčný nájom a koľko nám z neho ÚPSVaR prefinancuje, nateraz nevieme. Takže, naše finančné možnosti budú v budúcom roku aj zmenou daných priestorov dosť obmedzené. Táto situácia by mala byť lepšia koncom roku 2014, kedy sa nám končí Zmluva s ÚP, čo sa týka povinnosti prevádzkovať dané chránené pracovisko na Severe. Potom sa priestory klubu zmenia a získame lacnejšie priestory, nakoľko nám potom ÚP bude preplácať.

 

Zostáva nám iba byť optimistom a veriť, že v dohľadnej dobe nás žiadne iné sťahovanie už nečaká.

Je potrebné ešte spomenúť druhú najdôležitejšiu aktivitu v rámci činností nášho OZ a to prevádzku chránených pracovných miest. Čo sa týka tejto aktivity sme počas nášho OZ v rámci rôznych programov v spolupráci s ÚP zamestnávali viac ako 20 ľudí. Najväčším projektom je prevádzka chráneného pracoviska, s ktorým sme začali v roku 2009 a odvtedy sme mali v Sociálnej poisťovni prihlásených 10 zamestnancov a v rámci iných programov sme zamestnali 3 sily v rámci projektu dobrovoľníctva.

 

Od doby, kedy sa naše OZ stalo zamestnávateľom, určite v očiach verejnosti vzrástla aj jeho tzv. „pridaná hodnota“ v očiach verejnosti. Sme hrdí na to, že napriek našim obmedzeným finančným možnostiam, a niekoľkým sťahovačkám, sme sa ani raz nedostali do stretu so zákonom a nikdy sme nemuseli čeliť plateniu akýchkoľvek sankcií. Týka sa to nielen ÚP, že by nám blokoval úhradu nákladov, ale aj ostatných organizácií verejnej správy.

 

V roku 2013 sme mali zamestnaných celkom 5 zamestnancov v rámci politiky zamestnanosti. Títo boli riadne evidovaní SPo, v ZP a vzťahuje sa na nich všetko, čo sa týka pracovno-právnych predpisov. K 1. júnu 2013 nám tento počet zamestnancov poklesol o troch, skončila sa im pracovná zmluva s OZ a OZ zrušilo štatút chráneného pracovného miesta viazaného na konkrétnych zamestnancov. Čo to v praxi znamená. Že tieto pracovné miesta už nie je možné obnoviť, lebo sme si štatút zrušili sami. Prečo sme tak konali? Podľa úpravy Zákona o zamestnanosti z mája m.r. zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady zamestnancovi uhrádzať mzdu vo výške 50% zo svojich prostriedkov. A to u nás nie je možné. Táto zmena sa týka iba zamestnancov, s ktorými bola pracovná zmluva uzatvorená po 1. 5. 2013. Našich dvoch zamestnankýň sa táto úprava netýka. Čo je pre nás dosť nepríjemné, je zmena výpočtu potreby štvorcových metrov pracovnej plochy z pohľadu ÚP. Nateraz nám ešte stále nepreplatili náklady spojené s „bývaním“ za III. štvrťrok (áno, za tretí), takže neviem, o koľko budeme dostávať menej. No napriek tomu, si zatiaľ tieto priestory (Sever) ponechávame. V prípade, že to bude pre nás kruté, presťahujeme sa dolu do týchto priestorov. Ak by sme to finančne uniesli, sťahovanie prichádza do úvahy začiatkom novembra 2014.

 

Čo sa týka náplne mojej pracovnej činnosti, funkcie riaditeľky zariadenia z pohľadu zamestnávateľa a kumulácie ekonómky, je to dosť náročné. Hlavne dať dokopy potrebnú sumu financií, lebo ÚP nám dané náklady uhrádza (teraz už s rozpätím) 4 až 7 mesiacov. Takže, náklady, ktorými uhradím nájomné koncom októbra t.r. budeme mať uhradené až niekedy v júni roku 2015. Napriek tomu, je v našej snahe si udržať tieto priestory čo najdlhšie.

 

Je celkom možné, že „dlžobu“, ktorú si vyrobíme kvôli nájmu, budeme postupne splácať aj zo Zbierky Nezábudka z roku 2014.

 

Táto správa nemôže byť o emóciach, je to faktografický materiál, ktorý mapuje činnosť nášho OZ. Súhlasím, že aktivity nášho OZ dosť stagnujú a aj záujem o akúkoľvek činnosť u mnohých registrovaných členov. Vzhľadom na skutočnosť, že nás koncom t.r. čakajú voľby, očakávam zo strany členov OZ väčší záujem o činnosť v tomto Združení. V prípade, že sa tak neudeje, nie je nikde napísané, že OZ sa dostane do „útlmu“, spiaceho režimu, a neskôr môže celkom zaniknúť.

 

Prievidza, január 2014

 

Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, Ul. Hviezdoslavova 3,

971 01 P r i e v i d z a

 

S p r á v a o činnosti OZ v roku 2012

+ správa o hospodárení

 

 

Odsúhlasená na výročnej členskej schôdzi

dňa 24. januára 2013

 

Vypracovala a predkladá

Eva F u l a j t á r o v á

Štatutárny zástupca OZ

 

S p r á v a

činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2012 vypracovanú z dôvodov VČS za rok 2012

 

V období január – december 2012 sa našťastie v našom OZ nič dramatické neuskutočnilo. Celá činnosť i dianie sa niesli v duchu našich tradícií počas celého roku.

Počnúc januárom a končiac decembrom m.r. sme sa pravidelne stretávali v rámci klubovej činnosti, ktorú sem tam prerušili iné aktivity.

Už tradične sme sa v súlade s priebehom školského roku venovali vzdelávaniu a to výuke anglického jazyka. Boli sme rozdelení na dve skupiny – pre tzv. začiatočníkov a pokročilých. Tu by som rada vyzdvihla aktivitu našich členov Borisa a Martina, ktorí sa zhostili úlohy a postavenia lektorov.

Z tradičných aktivít je možné venovať pozornosť Guláš párty, či Diskotéke. To prvé podujatie bolo zamerané skôr na stmelovanie kolektívu, to druhé malo byť, resp. bolo poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili Zbierky Nezábudka.

Medzi tie naše klasické podujatia môžeme zaradiť aj jedno také netradičné športové, plávanie.

Určite si zaslúži našu pozornosť, resp. všetkých tu prítomných skutočnosť, že naše OZ bolo v rámci Ligy za DZ ocenené ako Najlepšie zo všetkých OZ Slovenska a získalo cenu Ligy za DZ. Túto sme si boli osobne prevziať na slávnostnom odovzdávaní v Primaciálnom paláci 6. marca m.r. Okrem veľkého osobného zážitku sme si odniesli aj finančnú odmenu 300,00 €. Časť z týchto financií, presne 180 € sme použili na realizáciu projektu Zdravo a chutne, ktorý sme zrealizovali na 2x v máji m.r.

Druhá časť roku už tradične patrí kampani Ligy za DZ ohľadom verejnej, celoslovenskej zbierky – Nezábudka. Táto kampaň, spolu s prípravou, je jedným z najťažších pracovných období našich zamestnancov, ale aj nás všetkých. Je naozaj veľkým vypätím síl tak fyzických, ako aj psychických. S ľútosťou musím konštatovať, že už celé roky sa do tejto kampane, resp. aktivity OZ, zapájajú stále tí istí členovia a dobrovoľníci. Bojím sa čo len vysloviť domienku, čo by sa asi udialo, keby niekto z týchto ľudí zo Združenia odišiel, resp. keby práve vtedy bol dlhodobo PN. Je teda na zváženie nás všetkých, aby sme prehodnotili svoj postoj k OZ, či nám záleží na jeho existencii. Ak áno, mali by sme sa v čo najväčšom počte tejto aktivity zúčastniť.

Iba na ilustráciu. Priamo či nepriamo sa na nej pravidelne zúčastňuje tak 15-18 členov, čo je necelých 37%, teda trochu viac ako tretina. A to je málo.

Vôbec, nielen v súvislosti s Nezábudkou, ale ak pri ďalších aktivitách ma už neraz napadla myšlienka, či naše OZ nezostarlo a nezačína svoj dôchodkový vek. Ide o to, že o jeho aktivity má záujem čoraz menej členov. Môže to byť únavou, môže to byť nespokojnosťou riadiacich zástupcov Združenia, resp. nezáujmom o Združenie ako také. Po prvý raz v priebehu 11-tich rokov sme zaznamenali nízky počet členov, ktorí sa zúčastnili Vianočného večierka. Je mi to ľúto, preto to spomínam a rada by som poznala dôvody, prečo je tomu tak.

 

Bohužiaľ, bojím sa však budúcnosti a to nielen z pohľadu záujmu členov o činnosť v našom Združení. Nedávno parlament schválil novelu Zákona o zamestnanosti a ak prejde tak, ako bola navrhovaná, nie sú v živote nášho OZ vylúčené dosť zásadné zmeny. Ide však nielen o samotnú novelu tohto zákona, ale aj o prijatie rôznych interných predpisov v rámci nášho ÚP. Nie je vylúčené ani sťahovanie klubových priestorov sem do priestorov ISC. Čo by to pre nás znamenalo? Zmenu v stretávaní sa a to z troch dní v týždni na jeden a to striedavo jeden týždeň doobeda a jeden poobede. Hlavne by sme museli zmeniť naše poobedňajšie štvrtky na stredu, lebo štvrtok je v týchto priestoroch už obsadený.

Prečo o tomto hovorím? ÚP nám už nebude povinný po zmene zákona preplácať celú výšku nákladov tak za energie, ako aj nájom. Pri prepočte podľa nových pravidiel nám bude preplácať iba 2 € mesačne za m štvorcový, čo v prepočte činí iba necelých 90 € a my mesačne platíme 190,00 € . To znamená, že by sme si museli doplácať presne 100 € mesačne a do roka je to cca ¾ príjmu zo zbierky Nezábudka. Uvidíme, čo a ako nám povie v I. kv. ÚP.

Ak toto bude aktuálne, budeme sa musieť odsťahovať približne k 1. máju 2013, teda moc času nemáme. Horšie to bude s pracovnými priestormi našich zamestnancov, lebo tieto v našej kancelárii sú celkom nevyhovujúce. Prečo k tomuto došlo, a prečo to všetko budeme musieť riešiť? O tomto sme začiatkom septembra ešte nič nevedeli, takže naše plány sa niesli úplne v inom duchu.

Toto rozhodnutie zo strany ÚP budeme musieť akceptovať a dané pracovné miesta budeme musieť udržať minimálne čo času, kým vyprší pôvodná Dohoda s ÚP. A tá je v dvoch prípadoch až do roku 2014.

Je mi to ľúto, bojím sa, že táto zmena OZ vôbec neprospeje. Skôr prispeje k jeho útlmu, možno neskôr aj k zániku. Je mi to ľúto, ale všade okolo nás dochádza k zmenám a každý sa im musí prispôsobiť. Vidíme to tu, že tieto priestory, táto zasadačka je každým dňom viac a viac preobsadzovaná, skrátka plná.

Ak by mal niekto návrh, ako vyriešiť túto situáciu, budem rada. Aj keď to nebude práve počas tejto VČS.

K tejto veci by som rada poznamenala, že ... hore na Severe sme prežili celé tri krásne dlhé roky. Bolo nám tam moc dobre, posledný rok sme boli na poschodí úplne sami. Nenadávajme na to, že sa pomery zmenili a my budeme musieť odísť. Naopak! Nikdy nezabudnime, ako nám tam bolo dobre a treba iba veriť, že tieto časy sa možno ešte niekedy vrátia.

Počet členov v našom OZ je viac menej už celé roky v podstate stabilný. Menia sa síce mená, ale počet členov je v podstate stále rovnaký. Minulý rok sme v rámci politiky zamestnanosti zamestnávali dve pracovníčky v rámci Dobrovoľníckych prác a to od februára do konca júla a potom jednu pracovníčku od augusta 2012 do konca januára 2013. Keď nič iné, tak v náš prospech hovorí, že sa aktívne zapájame do politiky zamestnanosti a trochu nám to vylepšuje rozpočet. Môžeme si z tohto titulu zadovážiť čistiace prostriedky, či iné hygienické potreby – mydlo, krém, toaletný papier a z administratívy veľký toner do tlačiarne a kancelársky papier.

Naozaj neviem, čo v tejto správe ešte dodať. Chcela by som nás všetkých poprosiť, aby sme dané zmeny prijali s pokojom, v duchu, že nieto iného východiska. Bola by som nerada, keby z dôvodov zmeny priestorov sme sa prestali stretávať. Veď naše Združenie už čosi prežilo. Aj zasadačku ČK na stanici, aj zasadačku MÚ, či moju obývačku. A prežili sme. Tu na rozdiel od predchádzajúcich rokov máme svoje stabilné miesto, mám tu kuchynku a v podstate v ten deň, vyhradený pre naše spoločné aktivity, viac menej celý areál tejto budovy. Viac Vám ponúknuť nemôžem.

Dúfam, že i po roku sa stretneme približne v rovnakom počte ako teraz a budeme môcť uvažovať o tom, ako si znovu vylepšiť tie naše klubové priestory.

Celkom na záver by som Vás chcela oboznámiť s rozhodnutím výboru OZ a to zo dňa 3. novembra 2012. Vtedy sme uvažovali o spôsobe odmeny pre niektorých našich členov za ich dlhoročnú aktivitu a snahu byť vždy nápomocní pre potreby iných členov.

Milí moji priatelia, ak Vás môžem takto familiárne osloviť. Minimálne polovica z Vás, ktorí tu sedíte, si zaslúžite osobitné uznanie, pochvalu i ocenenie. V období, keď sme uvažovali o spôsobe ocenenia, mali sme na účte 18 €. Slovom – osemnásť eur -. To nám ešte nestihla nabehnúť Zbierka. Vedeli sme, počítali sme s financiami zo Zbierky, ale ešte sme nevedeli, čo a ako nám zmení v novom roku nájomné Správa budov. Preto sme tak úpenlivo rozmýšľali čo a ako a ... dospeli sme k spoločnému rozhodnutiu, že ... tento rok a vždy každý nasledujúci (ak sa takí medzi nami nájdu) oceníme vždy iných 5-tich členov osobitnou odmenou. A to tak, že im členský poplatok znížime na nulu. Keďže odpustenie členského poplatku za zvýšenú aktivitu, resp. formu odmeny, naše Stanovy nepoznajú, upravíme členský poplatok na nulu v tomto roku týmto vybraným 5-tim členom:

p. Milan Peťovský, Boris Kukan, Maťo Slávik, Paľko Benkocký, Erik .... Každý jeden z nich minimálne rok a viac sa venuje dlhodobo a cielene istej činnosti v rámci OZ a v podstate sú v tejto oblasti nezastupiteľní. Viem, toto ohodnotenie, resp. vyznamenanie by si určite zaslúžili aj iní. Ale mnohí z nás budú musieť počkať do budúceho roku.

 

Aj keď to zrejme hraničí s etikou, napriek tomu Vám všetkým chcem oznámiť a možno sa aj tak trochu pochváliť. Naše OZ je známe svojimi aktivitami nielen v rámci regiónu hornej Nitry, ale v rámci celého Slovenska. Toto zobrala na vedomie slovenská agentúra C.A.R.G.O. , ktorá v rámci Slovenska zastrešuje dobrovoľnícku činnosť. Bola som naozaj skutočne veľmi milo prekvapená, keď ma zaradili medzi tých sto ocenených a verejne vyznamenaných osobností na báze dobrovoľníctva. Naozaj si toto ocenenie veľmi vážim a skutočne to nielen hreje, ale aj zaväzuje.

Tiež som bola prekvapená, že ma mesto vybralo na ocenenie plaketou mesta v rámci projektu Tváre mesta pri príležitosti 900-tého výročia mesta Prievidze. Viem, tieto plakety sú akýmsi zadosťučineniu nie mojej osobe, ale hlavne nášmu OZ. Nebyť potreby mať toto OZ v našom meste, z predstaviteľov mesta by sa len ťažko mnohí dozvedeli, koľkí ľudia potrebujú pomoc a koľkí ľudia sa s nádejou, že vyslyšíme ich prosby, sa na nás v priebehu roku obrátia. A celkom na závere k tejto aktivite. Podujatie Tváre mesta sa uskutoční presne o týždeň v Prievidzi o 17,00 hod.

Naozaj to spomínam nie preto, lebo .... chcem tým povedať, že napriek tomu, že obe tieto vyznamenania sú bez finančnej účasti, majú pre mňa obrovskú cenu a veľmi si ich vážim. Rozprávajú o tom, že pomáhať sa ešte vždy oplatí a vždy je komu ...

Uvedomujem si, že chváliť sa nie je práve to najsprávnejšie, že by som mala hlavne o nás všetkých. Prepáčte! Ale všetko, čo sa zrodí v nás, v našich hlavách, je aj kvôli tomu, aby naše OZ naďalej prežilo, aby nám bolo spolu dobre, aby sme chceli sa i naďalej spolu stretávať a aby sme stav, ktorí mnohí nazývajú kríza, šťastlivo a v súdržnosti prežili. Ďakujem Vám.

 

S p r á v a  o  hospodárení OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2012

 

Tu, na tejto schôdzi nebudeme čítať všetky položky príjmov a výdajov tak jednotlivých účtov, ako aj hotovosti, nakoľko ich máte priamo tu k dispozícii k nahliadnutiu. Okrem toho hospodárenie za rok 2012 bude až do konca februára zverejnené v klubových priestoroch. Ktokoľvek z Vás bude mať záujem o akékoľvek vysvetlenie ktorejkoľvek položky, p. Fulajtárová, ekonómka a hospodárka nášho OZ, je Vám plne k dispozícii.

Výsledky hospodárenia ako ich vidíte na účtoch sú vygenerované z ÚD a Výpisov z jednotlivých účtov – Tatrabanky a SS. Revízna komisia vždy pri svojom zasadnutí sleduje okrem stavu hotovosti aj pohyb finančných prostriedkov na účtoch a doposiaľ sa nezistili žiadne rozdiely, ktoré bolo treba riešiť.

Ekonomickú situáciu v našom Združení začnem hodnotiť zasadnutím Revíznej komisie. Táto vzišla z volieb minulého roku a hospodárenie roku 2012 bolo celkom kontrolované 3x. K 30. aprílu, k 31. októbru a k 31. decembru. O každom sedení je spísaný Zápis, kde sú podchytené všetky zistené nedostatky pri vedení účtovníctva a navrhované opatrenia na ich odstránenie. Z pozície predsedníčky RK prehlasujem, že ide čisto o formálne nedostatky, ako je nesprávny zápis v ÚD, chybný dátum, chýbajúci podpis a pod. Nikdy nešlo o tzv. prešľapy charakteru vecného, kde by došlo ku chybám nesprávneho nakladania s financiami. Kto by mal záujem o aké konkrétne nedostatky šlo a čo všetko sa v rámci sedení RK kontrolovalo, som ochotná si s ním sadnúť a prebrať to.

 

Najčastejšou činnosťou v rámci spravovania financií je práca s hotovosťou. K hotovosti sa dostávame trojakým spôsobom a to vyberaním členských príspevkov od Vás, našich členov. Ojedinele sú to aj drobné príspevky členov vo forme daru a to aj od našich členov. Ide o to, keď sa jedná o drobné platby v prospech konkrétnej finančnej transakcie – člen OZ prispeje OZ finančný dar na úhradu nákladov spojených so zakúpením toneru, preplatením fa telefónu, a pod. Tretí a najčastejší spôsob, ako sa dostávame k hotovosti, je výber kartou z účtu SS cez bankomat. Všetky príjmy sú zaevidované ako príjem do pokladne, nech majú akýkoľvek pôvod.

V minulom roku prešlo cez ruky našej účtovníčky suma 5 882,48 a do pokladne bolo prijatých 3 960,00 €. Rozdiel činili jednak členské príspevky, ktoré sa už na účet neodvádzajú a tiež i hotovosť z roku 2011. Všetko je podrobne zaznamenané v konečnom hodnotení účtu SS a TB.

Čo sa týka príjmu, osobitne treba vyzdvihnúť príjem 300,00 € ako odmenu za Ocenenie nášho OZ Ligou za DZ v marci t.r. Ako sme s touto odmenou naložili, bolo spomínané v správe o činnosti OZ. Podobne sme sa zmienili aj o príjme Ligy DZ – teda nášho výnosu zo Zbierky. Ten činil sumu 1 795,82 € a bol OZ odovzdaný ako príjem na účet SS. Ako s ním naložíme a čo všetko si budeme môcť z neho zafinancovať, výbor OZ, spolu s Vami a RK prehodnotí až v máji t.r., kedy budeme vedieť, ako budú financované klubové priestory hore na Severe. Určite však sa budeme snažiť tieto prostriedky využiť v prospech všetkých, nie jednotlivcov.

 

Na účte SS sa nám zhromažďujú príjmy od donorov, teda sponzorov, príjem z 2% a náhodné rôzne príjmy od náhodných rôznych darcov. Toho roku to bola Liga, ktorá nám nečakane prispela sumou už spomínanými 300,00 a príjem z 2% činil 394,40 €. Tento príspevok cca 700 € bol v podstate neočakávaný a určite nám padol vhod.

Účet TB je zriadený na pokyn ÚPSVaR a v podstate nie sú na ňom financie OZ. Tento účet je prevádzkovaný z pôžičky, na ktorú sa poskladali zamestnankyne nášho OZ vo výške 6 000,00 € a ako vidno, bude treba vložiť tam ďalšie financie, aby sme mali dostatok financií na mzdy a odvody pracovníkov. Tieto finančné prostriedky sa časom po ukončení zamestnania jednotlivým pracovníkom vrátia. Mali by sa vrátiť v plnom rozsahu a dúfam, že sa tak udeje. Prečo je tomu tak, to tu nebudem rozoberať. Ale pravdou je, že ÚP prepláca mzdy a odvody pracovníkom až po 4-mesiacoch a v priebehu tých 4-och mesiacoch OZ je zo zákona povinné platiť zamestnancom mzdy a odvody. Ale ak je z Vašej strany záujem poznať túto stratégiu platieb, p. Fulajtárová Vám to rada vysvetlí. Nehovoriac o tom, že podobné skutočnosti sa dejú aj okolo preplácania nájmu, takže možno nájom z januára t.r. nám bude, alebo nebude, preplatený v plnej výške, niekedy koncom mája. Takže... je o čom rozmýšľať.

Na záver tejto správy, ktorá by chcela byť správou o hospodárení, chcem povedať, že všetky finančné údaje sú osobitne podchytené a tvoria prílohu tejto Správy. Je to konkrétne Stav účtu OZ v SS k 30. 12. 2012, Stav účtu OZ v TB k 30. 12. 2012 s prihliadnutím na jeho špecifiká a Prehľad o výdavkoch v hotovosti za rok 2012.

Ako z daných príloh vyplýva, všetky príjmy a výdaje sú poctivo zaznamené a dúfam, že nevzniknú nejaké pochybnosti o správnosti ich evidencie, ev. nakladaní so zverenými prostriedkami. Tiež by som rada podčiarkla, že viac menej, až na nevyhnutné náklady administratívy, poštovného, všetky výdavky boli vynaložené v prospech Vás všetkých. V tomto roku sme z prostriedkov OZ neudelili nikomu žiadnu finančnú odmenu.

Pri výdavkoch v hotovosti Vás možno prekvapí výdavky na dobrovoľnícke práce, ale až na výdavok 4,85 € všetky ostatné výdavky nám ÚP už preplatil, resp. doplatí nám v tomto roku pri konečnom zúčtovaní. O čom sú dobrovoľnícke práce, to je spomínané v Správe o hospodárení.

Toto by bolo všetko, čo sa týka hospodárenia, vynakladania finančných prostriedkov a ich evidencie. Ako som povedala: v prípade individuálneho záujmu môže mňa, ev. p. Fulajtárovú, kedykoľvek ktokoľvek osloviť a radi vysvetlíme to, čo Vás bude zaujímať.

Ďakujem!!!