MENOVACÍ DEKRÉT

Počnúc dňom 23. j a n u á r a  2015 výbor OZ pracuje v tom-

to zložení:

 

 

Predseda Adriana             K a r á s e k o v á

 

Hospodárka a ekonómka             Eva F u l a j t á r o v á

(podpredseda OZ)

 

Tajomník – člen Mária M e č i a r o v á

 

 

Štatutárnym zástupcom združenia sa dňom 23.1. 2015 sa stáva:

 

Adriana K a r á s e k o v á       a      Eva F u l a j t á r o v á

 

 

V revíznej komisii v nasledovnom volebnom období budú pracovať:

 

Ľudmila H a l a n o v á - predseda

Alena K r á l i k o v á - člen

Veronika Č e r m á k o v á - člen

 

Všetci menovaní, ktorí budú pracovať v ďalšom volebnom období

sú si plne vedomí zodpovednosti za výkon zverených funkcií a zároveň

aj následkov ich zneužitia.

 

V Prievidzi dňa 23. januára 2015

Adriana K a r á s e k o v á