Správa o činnosti OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2014

V tejto budú vymenované a zhodnotené tie najdôležitejšie úseky činnosti nášho OZ z pohľadu tak členov výboru OZ ako aj z pohľadu samotných nás, členov OZ.

 

Pri vypracovávaní plánu činnosti na budúce obdobie sme si všetci členovia výboru OZ vedomí, že každý z nás je najskôr radovým členom nášho OZ a až potom nejakým jeho zástupcom smerom buďto k verejnosti, ev. k ostatným členom nášho Združenia. Preto sa snažíme vyhovieť čo najväčšiemu množstvu členov pri uskutočňovaní daných aktivít, aby sa do nich mohlo zapojiť čo najviac ľudí. Viem, nie každému sa dá vyhovieť a nie každý je s našou činnosťou spokojný. V tom prípade je iba na každom z nás, či príde s inými návrhmi na činnosť, ev. či ukončí členstvo v našom Združení pre nezáujem o dané aktivity.

 

Začiatok tohto roku sa niesol v duchu zabehnutých tradícií a to hlavne v prevádzkovaní klubových priestorov hore na Severe. Okrem toho, že sme ako tak pokračovali vo kurze angličtiny, sme sa venovali aj rôznym iným aktivitám. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť :

 

Výstavy v RKC, opekačka, kapustnica párty, mestské dni.

 

Samozrejme, účasť na týchto podujatiach nebola masívna, no napriek tomu budeme v podobných aktivitách pokračovať. Prečo? Sme špecifickou komunitou v oblasti tak veku, ako aj záujmov a sme presvedčení, že tí, ktorí sa danej aktivity zúčastnili v tomto roku, urobia tak aj v budúcnosti. To však nevylučuje, že rozmýšľame aj o iných aktivitách.

 

Tieto aktivity môžeme radiť, resp. radíme ich medzi kultúrno-spoločenské, resp. športové. Vzhľadom na ich charakter vieme, že sa ich zúčastňujú stále tí istí členovia, no napriek tomu budeme tieto aktivity v rámci nášho mesta podporovať svojou návštevou aj v budúcnosti. Prečo? Možno sa mnohým bude zdať, že je to zbytočné, ale vychádzame z predpokladov, že ... stačí človeku ponúknuť čas a priestor pre aktiváciu jeho ja a „prebudí sa“. O to práve v tomto našom Združení najviac ide – zaktivizovať svoje sily, zmobilizovať v mnohých ten zvyšok energie a skúsiť žiť znovu plnohodnotne tak, ako všetci na okolo.

 

Ak by som mala byť konkrétna, tak sme v tomto roku navštívili výstavu v rámci RKC 3x a to bola výstava Majstra Farbičku, výstava drevených hračiek a výstava obrazov bývalej našej členky Žanetky Buckovej.

Plaváreň sme v tomto roku spoločne síce nenavštívili ako organizované podujatie, ale pár našich ľudí sa stretlo a boli si spolu zaplávať. Uvidíme, aký bude záujem tento rok, ale ak by mal ktosi záujem dať dokopy 3 a viac členov, tieto športové aktivity aj obnovíme.

 

Po prvý raz počas existencie sme si aj tu v našom meste vyskúšali „účasť prezentácie nášho OZ počas mestských dní a to 15. mája. Pôvodne sme ponúkali širokej verejnosti prezentáciu výrobkov našich členov s tým, že si nás tak lepšie zapamätajú. Keďže začínať tieto podujatia ráno okolo 8-mej nemá cenu, vydržali sme celé dopoludnie. Neskôr, keď sa nám ako tak začalo dariť a okoloidúci sa pri nás začali zastavovať, prihnal sa nesmierne krutý vietor, ktorý nám zobral nielen to, čo sme mali vyložené, ale doslova celý stánok. Takže, napriek našej úpornej snahe a zdĺhavému vybavovaniu administratívnych formalít, zisk z tejto akcie bol pre nás nulový a celkový efekt – mínusový. Takže, pravdepodobne si to už ani nezopakujeme.

 

Návšteva Welnes centra v M. Bieliciach uprostred horúceho leta – v júli, ev. spoločná vychádzka do Bojníc – návšteva slovenskej dediny a jej tradícií bolo tiež pekným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

 

Opekačka, či kapustnica párty, to je už v podstate klasika činnosti nášho OZ. Je to viac spoločenská záležitosť, nakoľko sa počas nich stretávame aj s našimi „jednorázovými“ členmi. Keďže tieto dve aktivity sú finančne dosť náročné, uvidíme, či budú obe a v akej forme uskutočnené aj v tomto roku. Dôvod? Zmena priestorov a zabezpečenie daných potrebností. Určite jednu z nich uskutočníme, aj keď trochu v pozmenej forme.

 

Opekačku sme si tiež inovovali a to tak, že sme prijali pozvanie našej členky Alenky u nich na záhrade. Vôňa grilovaných špecialít nám nahradila vôňu otvoreného ohňa, no nevylučujeme, že ten „živý oheň“ si urobíme tento rok v novej oddychovej zóne Parku mesta Prievidza.

 

 

Aj keď našou prioritou je hlavne byť dispozícii ľuďom, ktorí si už na nás jednoducho zvykli, teda viac-menej našim členom, radi medzi sebou príjme aj našich hostí, teda pacientov zo stacionára, ktorí sa v čase spoločných aktivít nachádzajú práve v liečebnom režime. Aj v roku 2014 sme sa s nimi stretli minimálne 5-6 x a to hlavne počas

 

Dní otvorených dverí ako sprievodná aktivita Nezábudky a Spolupráca počas Nezábudky.

 

Podobne, ako spolupráca so stacionárom, nechceme zabudnúť aj na ďalšie iné aktivity mimo nášho mesta a to stretnutie v rámci športových dní v Žiline, ktoré aj pre členov iných OZ usporiadala tento rok OZ Mozaika Žilina. Viac-menej s účasťou zástupcov všetkých OZ zastrešených ODOS-om. Aj tento rok to boli športovo ladené súťaže a s tým spojený program zameraný na posilu hlavne tela.

 

No a tradične už nemôžeme nespomenúť naše partnerské OZ Prvosienka v Partizánskom. S tými sme si vymenili niekoľko spoločných aktivít, resp. my u nich v Partizánskom. Napriek tomu, že sme už upustili od klasických návštev v podobe výmeny členov na vzájomných podujatiach, naša spolupráca nekončí, lebo sa kontaktujeme vždy, keď ide o výmenu informácií, účasť rôznych vzdelávacích aktivít Ligy a pod.

 

Medzi každoročné aktivity radíme už tradične aj Zbierku Nezábudka. Robíme to z toho dôvodu, že je to po aktivite 2% jediným zdrojom financií. Tohtoročná Zbierka (oproti tým spred rokov) bola výnimočná v mnohých ukazovateľoch. To najpodstatnejšie bolo, že sa zmenil termín z októbra na september. Ide iba o necelé tri týždne, ale pre nás je to rozhodujúce, nakoľko sa tohto ročná zbierka uskutočnila bez predchádzajúceho časového priestoru, čo nám značne skomplikovalo spoluprácu so školami.

No napriek tomu sme všetko dokázali včas a k všeobecnej spokojnosti všetko zorganizovať, zabezpečiť a Zbierka sa uskutočnila tak, ako po iné roky.

 

Celkovo sme pre Ligu – aj za účinnej spolupráce Vašich študentov – vyzbierali sumu.

1 009,27 € a rozdali sme evidovaných 1 122 ks nezábudok.

Túto sumu sme odviedli na účet Ligy za DZ v plnom rozsahu a do konca novembra nám z nej bude vrátená suma vo výške 70%. Tieto finančné prostriedky pravdepodobne využijeme na zálohovú platbu internetu pre potreby OZ, na uskutočnenie už nami osvedčených aktivít – gulášpárty, úhrada energií a nájmu, a istú časť výťažku zo Zbierky si ponecháme ako rezervu na platbu nájmu v roku 2014.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa – možno povedať s veľkým entuziazmom, či zapálením, - jej zúčastnili. Ďakujeme všetkým konkrétnym študentom jednotlivých stredných škôl nášho okresu a to: Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, Obchodná akadémia v Prievidzi, Súkromná umelecká škola, tzv. Kecka, Prievidza, Stredná odborná škola Handlová, Združená stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalina, Prievidza,. Ďakujeme!!!

Nedá sa nespomenúť zvýšená aktivita mnohých našich členov, lebo organizačne zvládnuť prípravu Nezábudky v rozpätí dvoch-troch týždňov si vyžadovalo maximálne úsilie. Takmer s vypätím všetkých síl a zanietením tých, ktorí sa na Zbierke aktívne zúčastnili, sme to zvládli. Len škoda, že na Zbierke vždy pracujú stále tie isté tváre, tí istí ľudia.

Je celkom reálne, že rok 2014 bol posledným rokom Zbierania peňazí do kasičiek v uliciach. Dúfam len, že nás neprekvapí situácia vo forme novely zákona o Zbierkách a naša Zbierka Nezábudka v tomto roku aby nebola posledná. Dúfame, že sa tak nestane!

Keď hovoríme o Zbierkach, tak tú našu regionálnu sme nestihli ani otvoriť, už bola zrušená. Jednoducho všetky Zbierky, ktoré boli vyhlásené k 1. júlu 2014 od 1. augusta 2014 zo zákona zanikli. Takže, ľutujem, nič sme nevyzbierali.

V tomto roku sme sa museli znovu presťahovať a to do priestorov sídla OZ, teda sem na Priemstav. Nakoľko nám končila Dohoda o výkone prác v rámci chráneného pracoviska, museli sme priestory na sídlisku Sever zrušiť tak na papieri, ako aj v skutočnosti. Celú klubovú činnosti dnes realizujeme v priestoroch OZ a to v miestnosti č. 309.

Nakoľko nám končila aj Zmluva s ÚPSVaR o zastrešení a spolufinancovaní priestorov kancelárie č. 310, kde mala svoje pracovné sídlo riaditeľka CHPM, vypovedali sme aj túto Zmluvu . O túto miestnosť sme však neprišli. Mesto Prievidza nám ju darovalo podľa tých istých podmienok, ako nám darovalo prenájom klubových priestorov, teda za symbolických 10% úhrady spotreby energií.

Napriek tomu, že sme si finančne trochu prilepšili, menšie náklady na prenájom daných priestorov, časovo i finančne nás dosť zaťažilo sťahovanie sa z klubových priestorov na Severe. Po necelých troch mesiacov sme dospeli k tomu, že nám dané priestory pre široký záber našej činnosti nevyhovujú, a preto hľadáme aj iné možnosti. Časom sa nám totiž overila nami roky získané skúsenosti, že naši ľudia potrebujú neraz „separé“ na individuálne pohovory, rôzne druhy stretávania s klientelou zvonka, resp. záujmová činnosť – toto všetko sa tu v týchto klubových priestoroch vykonávať nedá. Preto momentálne pracujeme na jedinom projekte s názvom – Priestory. Uvidíme, či sa nám ho podarí zrealizovať úspešne až dokonca, či nám ho ktosi v priebehu rôznych schvaľovaní či odobrovaní, nezablokuje. Ide o priestory bývalej polikliniky pri A-klube, teda tam, kde sme chodili k MUDr. Hudecovej.

Tieto skutočnosti nám nielen neplánovane odčerpali časť financií, ktoré sme chceli venovať na iné účely ale dostali nás i do časového sklzu práce. Je pravdou, že „čo sa musí, to sa musí“, ide hlavne o o ekonomickú oblasť a čo bolo možné odsunúť, to sme už odsunuli na iný termín. Ale aj tak, je potrebné začať rozmýšľal nad možnosťou získania ľudí, ktorí by nám prispeli so svojimi dvomi percantami. Určite sme zmenou prostredia získali kultúrnejšie pracovné prostredie, ale na úkor klubovej činnosti a individuálnich potrieb našich členov.

Je potrebné ešte spomenúť druhú najdôležitejšiu aktivitu v rámci činností nášho OZ a to prevádzku chránených pracovných miest. Čo sa týka tejto aktivity sme počas nášho OZ v rámci rôznych programov v spolupráci s ÚP zamestnávali viac ako 20 ľudí. Najväčším projektom je prevádzka chráneného pracoviska, s ktorým sme začali v roku 2009 a odvtedy sme mali v Sociálnej poisťovni prihlásených 12 zamestnancov a v rámci iných programov sme zamestnali 5 síl v rámci projektu dobrovoľníctva.

 

Od doby, kedy sa naše OZ stalo zamestnávateľom, určite v očiach verejnosti vzrástla aj jeho tzv. „pridaná hodnota“ v očiach verejnosti. Sme hrdí na to, že napriek našim obmedzeným finančným možnostiam, a niekoľkým „sťahovačkám“, sme sa ani raz nedostali do stretu so zákonom a nikdy sme nemuseli čeliť plateniu akýchkoľvek sankcií.

 

V roku 2014 sme mali zamestnaných celkom 2 zamestnankyne v rámci politiky zamestnanosti. Títo boli riadne evidovaní SPo, v ZP a vzťahuje sa na nich všetko, čo sa týka pracovno-právnych predpisov.

 

Od júla m.r. je v platnosti zákon, že každý, kto poberá hmotnú núdzu je povinný si odpracovať túto dávku 32 hodinami mesačne. Z titulu platnosti tohto zákona od júla zamestnávame podľa § 10 daného zákona dve, dnes už naše pracovníčky, a túto Zmluvu sme im obnovili aj na ďalší polrok. Je to, hlavne pre naše OZ, veľká pomoc, nakoľko sme mohli rozšíriť vlastné aktivity.

 

Ešte by som rada v tejto správe spomenula dva druhy aktivít a to tie zábavného charakteru a tak trochu poznávacieho. Čo sa týka tej zábavy je to hlavne fašiangová zábava, vianočný večierok, či len diskotéka pre všetkých. Tieto boli spestrené programom, ktorí pre nás pripravili naši „chodboví kolegovia“ z iných organizácií. Šlo hlavne o obdobie fašiangov či tradícií Vianoc.

 

Stretnutie v Oščadnici ako forma odmeny pre aktívnych členov jednotlivých OZ v rámci ODOS-u je už akousi tradíciou. Aj v tomto roku sa ho zúčastnili dve členky nášho OZ. Okrem relaxačných aktivít je tento pobyt zameraný najmä na vzájomné sa zbližovanie členov jednotlivých OZ a tiež neraz i na rozoberanie rôznych pracovných aktivít tak v rámci konkrétnych OZ, ako aj samotného ODOS-u.

Tento pobyt je organizovaný a plne hradený ODOS-om. ODOS-je občianskym združením, ktoré zastrešuje činnosť všetkých 13-násť OZ, podobného typu ako je to naše, v rámci celého Slovenska.

Relaxačno-ozdravný pobyt pre členov daných OZ je uskutočňovaný vždy posledný týždeň augusta.

 

Táto správa by nemala byť o emóciach, je to faktografický materiál, ktorý mapuje činnosť nášho OZ. Súhlasím, že aktivity nášho OZ dosť stagnujú a aj záujem o akúkoľvek činnosť u mnohých registrovaných členov. Vzhľadom na skutočnosť, že nás koncom t.r. čakajú voľby, očakávam zo strany členov OZ väčší záujem o činnosť v tomto Združení. V prípade, že sa tak neudeje, nie je nikde napísané, že OZ sa dostane do „útlmu“, spiaceho režimu, a neskôr môže celkom zaniknúť.

 

Prievidza, január 2015