Správa o hospodárení OZ za obdobie od 1. 1. – 31. 12. 2014

V tomto roku u nás pracovala trojčlenná revízna komisia. Obdobie roku 2014 hodnotila celkom 3x, z čoho je vždy urobený zápis.

 

Financie nášho OZ sú obhospodarované stabilne dvomi účtami + hotovosťou. V tomto roku k nim načas pribudol ďalší účet, ktorý bol však v priebehu roku zrušený.

 

Účet OZ v SS č. 0371501787/0900 je využívaný výlučne pre potreby financií OZ spojené s klubovou činnosťou, na spoluprácu so sponzormi, 2% a Ligou za duševné zdravie (zbierka Nezábudka). Nakoľko je tento účet pre nás kvôli poplatkom pomerne dosť nezaujímavý a poplatky na ňom sa dajú ušetriť tak, že potrebné platby uhrádzame prostredníctvom iného účtu OZ, kde poplatky za jednotlivé operácie neplatíme. Z toho dôvodu prevádzame financie z tohto účtu na účet OZ v Tatrabanke, kde dané poplatky sú zahrnuté v balíku služieb a všetky prevody si robíme sami prostredníctvom interbankingu. Neskôr však sú v účtovnom denníku (ako príloha) dopodrobne uvedené (preúčtované).

Súčasťou tejto správy je aj podrobný pohyb financií v prílohe pod názvom Stav účtu OZ v SS k 31. 12. 2014, kde je podrobne uvedený každá jedna súmarizovaná operácia.

Za povšimnutie stojí položka Vrátenie nájmu zo Správy budov mesta Prievidza vo výške 550,14. Keďže ide o položku, ktorú nám čiastočne uhrádza ÚPSVaR, sme povinní ju preúčtovať ako príjem na účet TB, aby sme mohli tento preplatok neskôr zahrnúť do celkovej výšky nákladov spojených s úhradou nájmu a energií našich CHPM.

 

Druhý účet OZ vedený v SS č. 5053759726/0900 bol otvorený začiatkom marca t.r. a mal slúžiť výlučne na „zber financií“, ktoré by sme získali prostredníctvom Zbierky, ktorá bola povolená rozhodnutím OÚ Prievidza pod č. OU-PD-OVVS-2014/02693-2 s účinnosťou od 17. 3. 2014. Vzhľadom na skutočnosť, že k 1. Júlu 2014 došlo k zmene zákona o zbierkach, všetky dovtedy vyhlásené zbierky (bez ohľadu na rozsah pôsobnosti) boli k 31. júlu zo zákona zrušené. Keďže sme plánovali gro zbierky presunúť hlavne na leto a jeseň, tak sme sa k zbieraniu financií ani nedostali. Účet sme zrušili v júlu 2014 s tým, že sme z „materského“ účtu OZ previedli naň sumu v paušálnej výške 22,00 € na úhradu poplatkov. Po celkovom zúčtovaní nám bolo na náš pôvodný účet v OZ vrátených 1,57€

 

Účet OZ vedený v TB č. 2621051301/1100 je tzv. pracovný účet, resp. účet na úhradu nákladov spojených s prevádzkovaním našich aktivít v spolupráci s ÚPSVaR. Tento účet sme si hneď od začiatku vytvorili na základe pôžičky z rôznych súkromných zdrojov. Je len prirodzené, že je všetko zdokladované a po ukončení našich aktivít s ÚPSVaR tento účet v TB zrušíme. Časť požičaných zdrojov už bola vrátená a zvyšná pôžička vo výške 7 000,00 € bude menovanej vrátená po vyučtovaní, resp. preúčtovaní výšky nákladov za prenájom miestností v roku 2014. V prípade, že tento účet bude mínusový, budeme musieť ho doplniť zo zdrojov účtu OZ vedeného v SS.

 

Účet sme si založili ako jednu z podmienok vedenia účtovníctva vzniku našich chránených pracovísk. Keďže platby z ÚP nabiehali nepravidelne, ev. niekoľko mesiacov po ich nutnej realizácií (odvody, mzdy, nájomné, energie), boli sme nútení tento účet dotovať pôžičkami. A to počas celých 6 rokov od vzniku CHPM.

Ako som už spomínala, tento účet má fixné platby za prevody, resp. operácie , hradíme z neho všetky potrebné náklady aj v rámci iných platieb OZ. Tieto sa potom preúčtovávajú a sú v denníku vyčíslené ako príloha. Využívame systém interbankingu.

Ak všetko dopadne podľa našich predstáv, mali by sme na tento účet prijať ešte platbu z  ÚPSVaR – časť nákladov za úhradu nájmu a nergií (Sever – Gorkého 1) a to vo výške 166,52

, čím by sa jeho stav navýšil na sumu približne 6 850,00 €. Do konca mája, kedy nám z neho ešte ubudnú financie – Poplatky vo výške cca 40,00 € , zostaneme v mínuse približne 400,00 €. Sumu vo výške 7 217,00 musíme vrátiť ako bezúročnú pôžičku našej členke. Treba len dúfať, že sa nám časť financií vráti ako preplatok nájmu a tento nebude od nás ÚPSVaR žiadať späť. Uvidíme.

 

Čo sa týka stavu hotovosti a všetky položky, ktoré sme uhrádzali týmto spôsobom sú riadne evidované ako účtovné položky v účtovnom denníku od položky č. 1 až 134 a potom zdokumentované cez výdavkové a príjmové doklady v chronologickom poradí. Boli skontrolované revíznou komisiou a to 3x. Posledné dva mesiace boli skontrolované 14. 01. 2015. Nie vždy sa nám podarilo uskutočniť RK v plánovanom termíne. Stalo sa tak raz kvôli sťahovaniu priestorov (z Gorkého 1 na Priemstav). Toto zasadnutie bolo posunuté na november 2014.

V januárovom termíne sme museli riešiť problém náhradníka v revízne komisii, nakoľko člen RK p. Mikula je momentálne hospitalizovaný. Nie je možné, aby sa danej komisii zúčastnil. Pre transparentnosť zasadnutia komisie sme si prizvali na jej „prácu“ predsedníčku OZ, ktorá však nemá právo člena RK. Je iba v úlohe pozorovateľa. Môžeme konštatovať, že hodnotené mesiace november a december neboli problémové a nevyskytol sa žiaden problém, ktorý by musela daná RK riešiť.

 

Stav hotovosti k 1.1. 2014 bol 266,49 a túto hotovosť sme si automaticky previedli v účtovnom denníku ako príjem do hotovosti. Takže, začínali sme s hotovosťou vo výške 266,49 €. Medzi najdôležitejšie príjmové položky hodnotím príjem financií 2% a to vo výške

404,21 €. Druhým dôležitým príjmom sú členské príspevky a to vo výške 200,00 €. Najdôležitejším príjmom nášho OZ (dominantným) je výnos v objeme 70% zisku vyzbieraných financií v našom regióne počas zbierky Nezábudka. Táto zbierka sa uskutočnila v 11-14. septembra 2014 za podpory Ligy za duševné zdravie.

Celkovo sme vyzbierali sumu 1 009,27 € a rozdali sme evidovaných 1 122 ks nezábudok. Koncom roku 2014 sme od Ligy za DZ obdržali sumu 706,49 €.

Stav hotovosti k 31. 12. 2014 bol 110,12.

 

Účtovné položky v oblasti príjmu sú evidované ako príjem cez príjmový doklad č. P-1 až P-43 v celkovej výške 1625,76 €.

 

Výdavky sú evidované prostredníctvom výdavkových dokladov a to od č. V-1 až po V-87 v sume 1515,64.

 

Prievidza, január 2015 Vypracovala: Eva F u l a j t á r o v á