Správa o hospodárení

Správa   o   hospodárení   OZ   za   obdobie   od   1. 1. – 31. 12. 2013

 

     Neoddeliteľnou súčasťou tejto časti Správy o činnosti OZ, do ktorej radíme aj Správu o hospodárení budú zjednodušené prílohy tak, ako boli vypracované pre potreby ÚPSVaR a vôbec pre akúkoľvek kontrolu financií zo strany finančnej správy.

     Uvádzam dané prílohy v tomto poradí:

  1. Stav účtu OZ vedeného v SS za celý rok 2013
  2. Stav účtu OZ vedeného v TB za   I. polrok 2013
  3. Stav účtu OZ vedeného v TB za II. polrok 2013
  4. Prehľad o čerpaní hotovosti z pohľadu nevyhnutných potrieb, daných aktivít a to chronologicky podľa jednotlivých štvrťrokov
  5. Príspevky členov OZ za rok 2013 a plán Plán príspevkov členov OZ na rok 2014

     Ku každej tu z uvádzaných príloh bude uvedený komentár. Bližšie informácie o hospodárení, resp. pri akejkoľvek nejasnosti, je možné získať aj individuálne u ekonómky Združenia.

     Správu o hospodárení v tomto ústnom podaní odkážeme iba na prílohy, ktoré fyzicky máte teraz k dispozícii. Je to zrejme lepšie, ako čítať dané sumy. Napriek tomu, kto má záujem, môže dostať osobne,  v rámci diskusii, vyjadrenie k akejkoľvek položke uvedených materiálov, ev. individuálnym výkladom aj po ukončení schôdze. Ak by bol väčší záujem vysvetliť podrobnosti, čo sa týka čerpania financií, je to možné aj formou klubového stretnutia hore na Severe po vzájomnej dohode – termín.

     Dnes nie je možné povedať, s koľkými financiami bude OZ pracovať, lebo závisí to od výšky získania výberu 2% daní a získanie zisku zo Zbierky Nezábudka v roku 2014. Ak bude. Preto vypracovať akýkoľvek finančný plán Združenia, je zbytočné. Napriek všetkému (aj za cenu istej dlžoby) si až do októbra 2014 ponecháme priestory hore na Severe. Časť, cca 60% nákladov nám má preplácať ÚP.

     Z ďalších aktivít by sme radi uskutočnili nejakou formou guláš párty, opekačky a samozrejme chceme v rámci možnosti si zachovať prevádzku klubu v nezmenenej forme až do konca októbra.

     Ostatné uvidíme. Naozaj, nie je v našich silách predvídať, ako sa bude vyvíjať finančná politika nášho OZ. Vieme však jedno. Budeme sa jej musieť prispôsobiť.