Správa o činnosti rok 2013

Občianske združenie  ŠŤASTIE SI TY,  Ul. Hviezdoslavova 3,

971 01   Prievidza   

 

Správa  o činnosti OZ v roku 2013

                                                                    

Plán  práce  OZ na rok 2014

Finančný plán na rok 2014

 

Predložený na pripomienkovanie a odsúhlasenie VČS

dňa 23. januára 2014

 

Vypracovala a predkladá                                    

Eva  Fulajtárová

Štatutárny zástupca OZ

 

Správa   o   činnosti   OZ   za   obdobie   od   1. 1. – 31. 12. 2013

V tejto budú vymenované a zhodnotené tie najdôležitejšie úseky činnosti nášho OZ z pohľadu tak členov výboru OZ ako aj z pohľadu samotných nás, členov OZ.

 

     Pri vypracovávaní plánu činnosti na budúce obdobie sme si všetci členovia výboru OZ vedomí, že každý z nás je najskôr radovým členom nášho OZ a až potom nejakým jeho zástupcom smerom buďto k verejnosti, ev. k ostatným členom nášho Združenia. Preto sa snažíme vyhovieť čo najväčšiemu množstvu členov pri uskutočňovaní daných aktivít, aby sa do nich mohlo zapojiť čo najviac ľudí. Viem, nie každému sa dá vyhovieť a nie každý je s našou činnosťou spokojný. V tom prípade je iba na každom z nás, či príde s inými návrhmi na činnosť, ev. či ukončí členstvo v našom Združení pre nezáujem o dané aktivity.

 

     Začiatok tohto roku sa niesol v duchu zabehnutých tradícií a to hlavne v prevádzkovaní klubových priestorov hore na Severe. Okrem toho, že sme ako tak pokračovali vo kurze angličtiny, sme sa venovali aj rôznym iným aktivitám. Medzi tie najdôležitejšie môžeme zaradiť :

 

Výstavy v RKC, plaváreň, opekačka guľáš párty, gastro-dni.

 

     Samozrejme, účasť na týchto podujatiach nebola masívna, no napriek tomu budeme v podobných aktivitách pokračovať. Prečo? Sme špecifickou komunitou v oblasti tak veku, ako aj záujmov a sme presvedčení, že tí, ktorí sa danej aktivity zúčastnili v tomto roku, urobia tak aj v budúcnosti. To však nevylučuje, že rozmýšľame aj o iných aktivitách.

 

      Tieto aktivity môžeme radiť, resp. radíme ich medzi kultúrno-spoločenské, resp. športové. Vzhľadom na ich charakter vieme, že sa ich zúčastňujú stále tí istí členovia, no napriek tomu budeme tieto aktivity v rámci nášho mesta podporovať svojou návštevou aj v budúcnosti. Prečo? Možno sa mnohým bude zdať, že je to zbytočné, ale vychádzame z predpokladov, že ... stačí človeku ponúknuť čas a priestor pre aktiváciu jeho ja a „prebudí sa“. O to práve v tomto našom Združení najviac ide – zaktivizovať svoje sily, zmobilizovať v mnohých ten zvyšok energie a skúsiť žiť znovu plnohodnotne tak, ako všetci na okolo.

 

      Ak by som mala byť konkrétna, tak sme v tomto roku navštívili výstavu v rámci RKC 2x a to bola výstava motýľov a výstava fotografií Minulosť nášho mesta z pohľadu jeho dvoch jubileí.

Plaváreň sme v tomto roku spoločne navštívili 2x, pričom iba 1x z toho to bolo organizovane ako spoločná akcia. Do počtu počítame aj individuálne aktivity našich členov, keď sa týchto aktivít zúčastnia viac ako dvaja členovia. V prípade záujmu im vieme uhradiť aj náklady na vstupné.

 

     Gastro-dni to je už klasická aktivita Združenej strednej školy, Kalina, s ktorou máme od vzniku Združenia nadštandardné vzťahy. Ide hlavne o pomoc pri organizovaní Zbierky, takže máme akúsi morálnu povinnosť podporiť ich svojou účasťou pri ich aktivitách. Okrem toho, do tejto aktivity našich členov nie je potrebné ani tak siliť, nakoľko sme si už zvykli a mnohí z nás práve tu nachádzajú rôzne nové inšpirácie v kultúre či v etike stravovania a úprave stolov pre rôzne príležitosti.

 

      Opekačka, či guľáš párty, to je už v podstate klasika činnosti nášho OZ. Je to viac spoločenská záležitosť, nakoľko sa počas nich stretávame aj s našimi „jednorázovými“ členmi. Keďže  tieto dve aktivity sú finančne dosť náročné, uvidíme, či budú obe a v akej forme uskutočnené aj v tomto roku. Dôvod? Zmena priestorov a zabezpečenie daných potrebností. Určite jednu z nich uskutočníme, aj keď trochu v pozmenej forme.

 

                                                                                                                                                                         

2

     Aj keď našou prioritou je hlavne byť dispozícii ľuďom, ktorí si už na nás jednoducho zvykli,  teda viac-menej našim členom, radi medzi sebou príjme aj našich hostí, teda pacientov zo stacionára, ktorí sa v čase spoločných aktivít nachádzajú práve v liečebnom režime. Tohto roku sme sa s nim stretli   5-6 x  (opraviť podľa skutočnosti) a to hlavne počas

 

     Guláš párty, Opekačky, počas Dní otvorených dverí ako sprievodná aktivita Nezábudky a Spolupráca počas Nezábudky.

 

      Tieto vymenované aktivity sú viazané viac-menej na samotných pacientov počas ich pobytu  liečebného pobytu v rámci denného stacionára. Uskutočnili sme však aj aktivity, ktoré sa týkajú iba spolupráce s personálom psychiatrického odd. a to hlavne z oblasti vzdelávania, ev. spolupráca s rodinnými príslušníkmi.

 

      Čo sa týka toho vzdelávania máme na mysli hlavne oboznamovanie členov zdravotníckeho personálu s rôznymi vzdelávacími pobytmi našich členov v rámci Ligy za DZ v Bratislave, ODOSU Bratislava, ev. s aktivitami podobného druhu v rámci celého Slovenska.

Spoluprácu s rodinnými príslušníkmi tak už našich registrovaných členov, ako aj iba pacientov stacionáru, nie a nie rozbehnúť. Možno príčinou je aj skutočnosť, že sa nám nedarí nájsť nového človeka z radov rodičov, príbuzných, ktorí by podnietil ďalších k tejto aktivite. Výsledkom tohoročného stretnutia zo strany rodičov, teda prítomných, bolo to, že ... žijeme s tým už celé roky a máme svoj vlastný životný štýl, takže načo stretnutia, zmeny. O právach týchto ľudí ich príbuzní neradi rozprávajú, diskutujú, lebo na základe odžitého s nimi, majú vlastnú predstavu a nikto im ju nezmení.

 

      Podobne, ako spolupráca so stacionárom, nechceme zabudnúť aj na ďalšie iné aktivity mimo nášho mesta a to stretnutie v rámci športových dní v Žiline, ktoré aj pre členov iných OZ usporiadala tento rok  OZ Mozaika.- tam sme boli 2x, na ich 10.tom výročí a športovom dni, ktorý usporiadali viac-menej s účasťou zástupcov všetkých OZ zastrešených ODOS-om. Účasť na týchto aktivitách je pre členov nášho OZ dostupná podľa záujmu aj napriek tomu, že si cestovné hradíme sami.

 

     No a tradične už nemôžeme nespomenúť naše partnerské OZ Prvosienka v Partizánskom. S tými sme si vymenili niekoľko spoločných aktivít, resp. my u nich v Partizánskom. Napriek tomu, že sme už upustili od klasických návštev v podobe výmeny členov na vzájomných podujatiach, naša spolupráca nekončí, lebo sa kontaktujeme vždy, keď ide o výmenu informácií, účasť rôznych vzdelávacích aktivít Ligy a pod.

 

     Medzi každoročné aktivity radíme už tradične aj Zbierku Nezábudka. Robíme to z toho dôvodu, že je to po aktivite 2% jediným zdrojom financií. Tohtoročná Zbierka (oproti tým spred rokov) bola výnimočná v mnohých ukazovateľoch. To najpodstatnejšie bolo, že sa zmenil termín z októbra na september. Ide iba o necelé tri týždne, ale pre nás je to rozhodujúce, nakoľko sa tohto ročná zbierka uskutočnila bez predchádzajúceho časového priestoru, čo nám značne skomplikovalo spoluprácu so školami.

No napriek tomu sme všetko dokázali včas a k všeobecnej spokojnosti všetko zorganizovať, zabezpečiť a Zbierka sa uskutočnila tak, ako po iné roky.

                                                                                                                      

     V tomto roku sme za aktívnej spolupráci so školami a hlavne aktívne účasti študentov stredných škôl vyzbierali v uliciach nášho mesta a na území rôznych organizácií spolu sumu

 

1 103,20 €  a rozdali  sme evidovaných 1 414 ks nezábudok.

3

     Túto sumu sme odviedli na účet Ligy za DZ v plnom rozsahu a do konca novembra nám z nej bude vrátená suma vo výške 70%. Tieto finančné prostriedky pravdepodobne využijeme  na zálohovú platbu internetu pre potreby OZ, na uskutočnenie už nami osvedčených aktivít – gulášpárty, úhrada energií a nájmu, a istú časť výťažku zo Zbierky si ponecháme ako rezervu na platbu nájmu v roku 2014.

     Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa – možno povedať s veľkým entuziazmom, či zapálením, - jej zúčastnili. Ďakujeme všetkým konkrétnym študentom jednotlivých stredných škôl nášho okresu a to: Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, Obchodná akadémia v Prievidzi, Súkromná umelecká škola, tzv. Kecka, Prievidza, Stredná odborná škola Handlová, Združená stredná odborná škola obchodu a služieb, Kalina, Prievidza, Stredná odborná škola stavebná Prievidza. Ďakujeme!!!

    Nedá sa nespomenúť zvýšená aktivita mnohých našich členov, lebo organizačne zvládnuť prípravu Nezábudky v rozpätí dvoch-troch týždňov si vyžadovalo maximálne úsilie. Takmer s vypätím všetkých síl a zanietením tých, ktorí sa na Zbierke aktívne zúčastnili, sme to zvládli. Len škoda, že na Zbierke vždy pracujú stále tie isté tváre, tí istí ľudia.

     Je celkom reálne, že rok 2014 bude posledným rokom Zbierania peňazí do kasičiek v uliciach. Dúfam len, že nás neprekvapí situácia vo forme novely zákona o Zbierkách a naša Zbierka Nezábudka v tomto roku aby nebola posledná. Dúfame, že sa tak nestane!

     Jednou z najdôležitejších aktivít celého diania bolo sťahovanie sa do iných – nových priestorov a to do priestorov nového Integračno-sociálneho centra, kde sa práve nachádzame. Pre nás to má dva okruhy. Jednak sme získali dve nové pracoviská a to kanceláriu riaditeľky chráneného pracovného miesta a jednak pracovňu predsedníčky OZ. Táto však ešte nie je plne funkčná. Plánujeme do týchto priestorov presťahovať čas zariadenia, inventáru z klubovne OZ na Severe. Stále čakáme, že sa vyriešia isté prevádzkové problémy skladu ISC, kde chceme presunúť veci z tohoto priestoru a potom tam preniesť zariadenie zo Severu. Dúfam, že to všetko bude reálne do konca tohoto kalendárneho roku.

     Zmena sídla priniesla pre naše OZ nielen dosť finančných jednorázových nákladov – zmena Stanov na MV SR, zmena sídla v rámci všetkých daných zložiek verejnej správy, zmena doručovania písomností, bankové inštitúcie, atď. Toto všetko bolo treba previesť na nové skutočnosti, nové sídlo OZ, ev. adresu. Tieto skutočnosti nám nielen neplánovane odčerpali časť financií, ktoré sme chceli venovať na iné účely ale dostali nás i do časového sklzu práce. Je pravdou, že „čo sa musí, to sa musí“, ide hlavne o o ekonomickú oblasť a čo bolo možné odsunúť, to sme už odsunuli na iný termín. Ale aj tak, je potrebné začať rozmýšľal nad možnosťou získania ľudí, ktorí by nám prispeli so svojimi dvomi percantami. Určite sme zmenou prostredia získali kultúrnejšie pracovné prostredie, i keď výška platby do konca budúceho roku bude pre nás veľmi zaťažujúca. Totiž za jednu z miestností musíme platiť komerčný nájom a koľko nám z neho ÚPSVaR prefinancuje, nateraz nevieme. Takže, naše finančné možnosti budú v budúcom roku aj zmenou daných priestorov dosť obmedzené. Táto situácia by mala byť lepšia koncom roku 2014, kedy sa nám končí Zmluva s ÚP, čo sa týka povinnosti prevádzkovať dané chránené pracovisko na Severe. Potom sa priestory klubu zmenia a získame lacnejšie priestory, nakoľko nám potom ÚP bude preplácať.

                                                                                                                                                                                 4

     Zostáva nám iba byť optimistom a veriť, že v dohľadnej dobe nás žiadne iné sťahovanie už nečaká.

     Je potrebné ešte spomenúť druhú najdôležitejšiu aktivitu v rámci činností nášho OZ a to prevádzku chránených pracovných miest. Čo sa týka tejto aktivity sme počas nášho OZ v rámci rôznych programov v spolupráci s ÚP zamestnávali viac ako 20 ľudí. Najväčším projektom je prevádzka chráneného pracoviska, s ktorým sme začali v roku 2009 a odvtedy sme mali v Sociálnej poisťovni prihlásených 10 zamestnancov a v rámci iných programov sme zamestnali 3 sily v rámci projektu dobrovoľníctva.

 

     Od doby, kedy sa naše OZ stalo zamestnávateľom, určite v očiach verejnosti vzrástla aj jeho tzv. „pridaná hodnota“ v očiach verejnosti. Sme hrdí na to, že napriek našim obmedzeným finančným možnostiam, a niekoľkým sťahovačkám, sme sa ani raz nedostali do stretu so zákonom a nikdy sme nemuseli čeliť plateniu  akýchkoľvek sankcií. Týka sa to nielen ÚP, že by nám blokoval úhradu nákladov, ale aj ostatných organizácií verejnej správy.

 

     V roku 2013 sme mali zamestnaných celkom 5 zamestnancov v rámci politiky zamestnanosti. Títo boli riadne evidovaní SPo, v ZP a vzťahuje sa na nich všetko, čo sa týka pracovno-právnych predpisov. K 1. júnu 2013 nám tento počet zamestnancov poklesol o troch, skončila sa im pracovná zmluva s OZ a OZ zrušilo štatút chráneného pracovného miesta viazaného na konkrétnych zamestnancov. Čo to v praxi znamená. Že tieto pracovné miesta už nie je možné obnoviť, lebo sme si štatút zrušili sami. Prečo sme tak konali? Podľa úpravy Zákona o zamestnanosti z mája m.r. zamestnávateľ je povinný na vlastné náklady zamestnancovi uhrádzať mzdu vo výške 50% zo svojich prostriedkov. A to u nás nie je možné. Táto zmena sa týka iba zamestnancov, s ktorými bola pracovná zmluva uzatvorená po 1. 5. 2013. Našich dvoch zamestnankýň sa táto úprava netýka. Čo je pre nás dosť nepríjemné, je zmena výpočtu potreby štvorcových metrov pracovnej plochy z pohľadu ÚP. Nateraz nám ešte stále nepreplatili náklady spojené s „bývaním“ za III. štvrťrok (áno, za tretí), takže neviem, o koľko budeme dostávať menej. No napriek tomu, si zatiaľ tieto priestory (Sever) ponechávame. V prípade, že to bude pre nás kruté, presťahujeme sa dolu do týchto priestorov. Ak by sme to finančne uniesli, sťahovanie prichádza do úvahy začiatkom novembra 2014.

 

     Čo sa týka náplne mojej pracovnej činnosti, funkcie riaditeľky zariadenia z pohľadu zamestnávateľa a kumulácie ekonómky, je to dosť náročné. Hlavne dať dokopy potrebnú sumu financií, lebo ÚP nám dané náklady uhrádza (teraz už s rozpätím) 4 až 7 mesiacov. Takže, náklady, ktorými uhradím nájomné koncom októbra t.r. budeme mať uhradené až niekedy v júni roku 2015. Napriek tomu, je v našej snahe si udržať tieto priestory čo najdlhšie.

 

     Je celkom možné, že „dlžobu“, ktorú si vyrobíme kvôli nájmu, budeme postupne splácať aj zo Zbierky Nezábudka z roku 2014.

 

     Táto správa nemôže byť o emóciach, je to faktografický materiál, ktorý mapuje činnosť nášho OZ. Súhlasím, že aktivity nášho OZ dosť stagnujú a aj záujem o akúkoľvek činnosť u mnohých registrovaných členov. Vzhľadom na skutočnosť, že nás koncom t.r. čakajú voľby, očakávam zo strany členov OZ väčší záujem o činnosť v tomto Združení. V prípade, že sa tak neudeje, nie je nikde napísané, že OZ sa dostane do „útlmu“, spiaceho režimu, a neskôr môže celkom zaniknúť.

 

Prievidza, január 2014