Stanovy

O b č i a n s k e   z d r u ž e n i e   Š Ť A S T I E   S I   T Y

S T A N O V Y

PREAMBULA

         Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY je samostatným právnym subjektom, p a c i e n t s k o u   o r g a n i z á c i o u, ktorá na báze dobrovoľnosti združuje ľudí s duševným ochorením.
         Jej cieľom je skvalitňovanie života ľudí s duševným ochorením a dosiahnutie plného uplatnenia princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu, ktoré sú zakotvené v Listine základných ľudských práv a slobôd, prijatej v Ústave Slovenskej republiky.
         Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY v svojej činnosti sleduje výhradne všeobecne prospešné, resp. dobročinné ciele. Je známe aj pod skratkou OZ, alebo je ho možno menovať iba ako Združenie.

 

Článok I

Základné ustanovenie
Názov, sídlo, právna forma a pôsobnosť

1. Názov: Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY. Možno použiť aj skratku OZ ŠŤASTIE SI TY.
2. Sídlo: Prievidza, ul. Svätoplukova 14, 971 01 Prievidza
3. Právna forma: ŠŤASTIE SI TY je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., § 16 odst. l a v znení neskorších predpisov. OZ je dobrovoľnou, neštátnou, nepolitickou a nenáboženskou samostatnou  p r á v n i c k o u  osobou, združujúcou svojich členov. Členovia sa podieľajú na riešení strategických, koncepčných a praktických organizačných problémov týkajúcich sa postavenia a starostlivosti o ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami.
4. Pôsobnosť: Pôsobnosť OZ ŠŤASTIE SI TY sa vzťahuje nielen na mesto Prievidza, ale aj na celú oblasť hornej Nitry.

 

Článok II

Úlohy a ciele činnosti

1. ÚLOHY: Prvoradou úlohou OZ ŠŤASTIE SI TY je vytvárať priaznivé podmienky života ľuďom s duševným ochorením v rámci ich bydliska, či zamestnania. Znamená to prostredníctvom kompetentných orgánov riešiť ich zlú životnú či sociálnu situáciu, ev. byť im osobne nápomocní, keď oni o to prejavia záujem. Pritom vôbec nemusia byť členmi OZ.
Ďalšou úlohou je trvalo sa zaujímať o zlepšenie podmienok, v ktorých títo ľudia žijú, prípadne pracujú. Jednou z trvalých úloh OZ je podieľať sa spolu s kompetentnými (pre týchto ľudí) na budovaní nových foriem bývania, získavania pracovných návykov, budovania chránených pracovísk, aj formou rehabilitačno-pracovných dielní a to konkrétne pre ľudí nášho regiónu.
Riešiť ich ekonomickú situáciu aj formou vyhľadávanie vhodných pracovných príležitostí, prípadne záujmu z ich strany vstupovať aj do jednania s ich budúcim zamestnávateľom. V prípade, že pracujú a kvôli svojmu ochoreniu sa cítia diskriminovaní, alebo z tohto dôvodu boli zjavne napadnutí a OZ požiadajú či to už o právnu pomoc alebo len o radu, zástupcovia OZ po porade s kompetentnými sú povinní im pomôcť, ako ďalej postupovať pri riešení takejto, pre nich ľudsky boľavej situácie.
V záujme zlepšenia kvality života u ľudí s duševnými chorobami v našom regióne, OZ je oprávnené vstupovať do jednania jednak so štátnymi orgánmi a jednak i s orgánmi na úrovni samosprávy a trvať na prijatí rozhodnutí z ich strany v prospech týchto ľudí.
Jednou z trvalých úloh OZ je spolupráca s verejnými, súkromnými, ale aj cirkevnými či vedeckými organizáciami, a to tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí, ktoré sledujú príbuzné ciele a úlohy.

Trvalou úlohou nášho združenia bude aj zamestnávanie ľudí pre potreby občianskeho združenia, ev. aj pre potreby iných komunitných služieb v spolupráci s ÚP a to formou tak využívania fondov EÚ, ako aj rôznych iných foriem odporúčaných ÚP a budú pracovať pre potreby OZ. Títo nemusia byť zároveň členmi OZ, ale toto členstvo sa však nevylučuje. Ide o to, aby sa naplnili potreby OZ a zároveň v prípade danej možnosti bolo možné zamestnať či to už na riadny pracovný pomer, alebo prostredníctvom grantových programov toho najvhodnejšieho uchádzača, bez ohľadu na to, či je alebo nie je členom nášho OZ.

Spolupráca s asociáciou Premeny Michalovce, ktorej OZ ŠŤASTIE SI TY je platným registrovaným členom od r. 2002 a jej ďalšími členmi – občianskymi združeniami podobného typu a zamerania, ako je to naše.
Trvale organizovať rôzne druhy vzdelávaní, semináre, prednášky, v prípade záujmu aj pre laickú verejnosť, či študentov stredných škôl a zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít v rámci vzdelávania asociácie Premeny Michalovce.
Vzdelávanie členov OZ je dôležitou úlohou, nakoľko ich možnosti rozširovať si vlastné poznanie, vedomostí, či dodatočné doplnenie už získaného vzdelania, sú vzhľadom na ich zdravotné postihnutie minimálne.
Svojimi aktivitami pôsobiť na zlepšenie porozumenia voči problémom osôb s duševným postihnutím na verejnosti všetkými dostupnými prostriedkami a snažiť sa tak eliminovať stigmatizáciu, segregáciu a diskrimináciu osôb s duševným postihnutím.

2. CIELE: OZ ŠŤASTIE SI TY si v rámci svojej činnosti predsavzalo dlhodobo vyvíjať aktivity smerom k vlastným členom, k ľuďom s psychickým ochorením a to najmä v pôsobnosti mesta a regiónu hornej Nitry.
 

Medzi najdôležitejšie ciele činnosti OZ radíme:

 

Dodržiavanie základných ľudských práv duševne chorých osôb a zrovnoprávnenie postavenia osôb trpiacich psychickými chorobami s postavením osôb trpiacich somatickými chorobami.
Vytváranie proreintegračnej klímy, ako i konkrétnych aktivít v oblasti integrácie a rehabilitácie duševne chorých osôb v práci a v spoločnosti.
- V rámci komplexnej starostlivosti o duševne chorých v našom regióne, vybudovať v našom meste, ev. v jeho bezprostrednej blízkosti, všetky dostupné komunitné služby, ako je Dom chráneného bývania, Rehabilitačno-pracovné dielne, služby ADOS-u a Casse-managmentu, prípadne iné, dnes ešte nepomenované – byť iniciátorom týchto aktivít a zároveň byť nápomocní v rámci Zákona 83/90 pri ich budovaní a prevádzkovaní
Včasná starostlivosť a prevencia pred vznikom duševnej poruchy, či duševného ochorenia.
Na území nášho mesta postupne vybudovať Dom chráneného bývania a vytvárať aj rôzne iné formy bývania (ako je napr. podporné bývanie) pre ľudí so psychickým ochorením z celého regiónu hornej Nitry.
V rámci komplexnej starostlivosti o duševne chorých ľudí je potrebné pre nich zabezpečiť istú formu profesionálnej realizácie a to v začiatkoch by malo spĺňať vybudovanie a sprevádzkovanie rehabilitačno-pracovných dielní, ktoré by sa neskôr mohli zmeniť na chránené pracoviská.
Veľkú pozornosť je potrebné venovať v našom meste aj zriadeniu ADOS-u, či casse-managmentu a to na základe realizácií úloh vyplývajúcich z Národného programu duševného zdravia, ktorý odobrila a prijala Vláda SR v r. 2004.
Pacientske dôverníctvo – aktivita, ktorá vyplýva z Národného programu duševného zdravia. Vzhľadom na charakter tejto činnosti ju nemôže vykonávať žiaden subjekt zo zákona. Ide o svojpomoc bývalých psychiatrických pacientov – ex-pacientov, ktorí boli aspoň jedenkrát hospitalizovaní v psychiatrickom zariadení. V praxi to znamená tak, že ex-pacient, teraz už v postavení pacientskeho dôverníka (PD) v prípade záujmu monitoruje požiadavky hospitalizovaných pacientov a tieto opätovne nanáša na personál. Deje sa to v prostredí psychiatrického zariadenia (nemocničné odd., dlhopobytové liečebne, a pod.). Na túto činnosť je potrebná istá dohoda s vedením tak nemocnice, ako aj samotným primárom psychiatrického odd. Túto činnosť PD vykonávajú nateraz viac-menej bezplatne a možno do budúcnosti táto činnosť bude daná zo zákona. Potom sa stane pre túto skupinu ľudí prácou, za ktorú im bude patriť mzda. Ale aj potom ju budú môcť vykonávať iba bývalí pacienti. Keďže naozaj ide o špecifickú aktivitu, ktorá sa neuplatňuje v iných sférach života a ešte nie je ošetrená zákonom, je potrebné sa v tejto oblasti neustále vzdelávať. V tomto období je potrebné najmä vzdelávanie potencionálnych uchádzačov o túto činnosť a to z radov psychiatrických pacientov aj v spolupráci s asociáciou PREMENY. Eventuálne istým druhom vzdelávania budú musieť prejsť aj samotní lekári-psychiatri a všetci členovia personálu psychiatrického oddelenia. Toto vzdelávanie sa už pomaly začína uskutočňovať podľa zásad a záverov NPDZ a podľa pokynov a praktických skúseností zástupcov asociácie PREMENY. Pacientske dôverníctvo sa už v istých cykloch praktizuje v psychiatrickej nemocnici Michalovce.
Neskôr je potrebné presadzovať jej zriadenie aj u nás na psychiatrickom odd. NsP v Bojniciach, ev. aj na jednotlivých odd. psychiatrie v rámci ambulantnej liečby.
Systematicky vyvíjať aktivity k vytváraniu – získavaniu ďalších finančných zdrojov umožňujúcich realizáciu stanovených úloh a cieľov. (Konanie zbierok, benefičných vystúpení, vypracovanie projektov, vyhľadávanie sponzorov, predaj vlastných výrobkov). Všetky takto finančné zdroje sa musia následne využiť v prospech samotného daného združenia, prípadne prostredníctvom fungujúcich komunitných služieb pre ľudí s duševným ochorením.

 

Článok III

Realizácia činnosti a náplň práce OZ

         OZ ŠŤASTIE SI TY svoju činnosť realizuje prostredníctvom klubovej činnosti. Máme tzv. vlastné priestory, ktoré mesto vyčlenilo pre potreby nášho OZ. OZ pracuje podľa množstva finančných prostriedkov, ktoré sa mu v priebehu roka podarí získať. Pri svojej činnosti aj v rámci bežných klubových stretnutí sa zameriavame na napĺňaní úloh a cieľov a to najmä tým, že hľadáme spôsob, ako uspokojovať potreby našich členov.
         Jednou z možností realizácie činnosti Združenia je možnosť vzájomného stretávania sa, zbližovania a pomoc ľuďom s narušenou psychikou a to tak zo strany odborného garanta ako aj zo strany širokej verejnosti.
         Cieľom týchto stretnutí je vzájomné sa poznanie ľudí medzi sebou a formou úplne obyčajného ľudského kontaktu vzájomná výmena informácií o ich zdravotnom stave, ako dokážu s danými problémami žiť tak v rodine, prípadne aj v širšom okolí, či na pracovisku. Deje sa tak prostredníctvom úplne neformálnych rozhovorov o postojoch k ich zdravotnému stavu zo strany najbližších príbuzných, rodičov, detí manželov ale i okolia vôbec. Ide o istý spôsob sebapoznávania a nachádzania vlastného JA prostredníctvom iných – rovnako postihnutých.
         Častokrát aj za pomoci odborných garantov v pravidelných intervaloch sa uskutočňujú stretnutia s príbuznými, známymi a vôbec s ľuďmi, ktorí musia žiť v prítomnosti duševne chorého človeka. Tu je miesto tak pre psychiatra, ale aj psychológa, ktorí príbuzných informuje a oboznamuje so závažnosťou psychických ochorení.
         V neposlednom rade OZ je nápomocné aj tým ľuďom, ktorí si o sebe myslia, že majú aké-také psychické problémy, ale isté predsudky im nateraz bránia navštíviť psychiatra tak v ambulancii, alebo v nemocnici, či dokonca odmietajú aj kontakt so psychológom. Cieľom tohto konania je predchádzať mnohým nevysvetliteľným samovraždám u ľudí, ktorí majú problémy so svojou psychikou.

 

Článok IV

Členstvo v Združení

         Členom Združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá v uvedenom roku vstupu dosiahla alebo dosiahne 18 rokov a je osobou, ktorá má akékoľvek duševné ochorenie.
Ďalej je členstvo v OZ otvorené aj pre ex-pacientov so psychickými poruchami a v prípade záujmu aj pre ich priamych rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti. Rodinným príslušníkom je umožnené stať sa členom Združenia do doby, kým v našom regióne nevznikne pre nich samostatné OZ, podobne ako je to v iných mestách na Slovensku. Rodinný príslušník sa posudzuje vždy ako osoba so psychickým postihnutím.
         Členom OZ sa môže stať aj ktorákoľvek právnická osoba – bez obmedzenia členského práva.
         Ďalej sú v OZ vítané aj iné, zdravé osoby, ktoré majú záujem o problematiku duševného zdravia a svojou aktivitou sú prínosom pre samotné OZ. Pri vstupe do Združenia majú postavenie „sympatizanta“ a keď sa rozhodnú v združení pracovať aj naďalej, môžu sa na základe rozhodnutia ostatných členov Združenia stať aj právoplatným členom Združenia so všetkými právami a povinnosťami. I právom voliť a byť volení. Podmienkou je však, že počet zdravých ľudí v našom OZ v postavení riadnych členov nesmie prekročiť 30% z celkového počtu a vo výkonnom výbore je nutnosť mať 75% ľudí postihnutých duševným ochorením.
         V prípade nejasností členstva tej-ktorej fyzickej či právnickej osoby, OZ sa zaväzuje riešiť otázku členstva na základe Stanov asociácie Premeny v Michalovciach.

..................................

 

         Osobitným druhom členstva v OZ je tzv.   č e s t n é   č l e n s t v o.   Toto členstvo je ponúknuté človeku s osobitným významom pre OZ a to buď za jeho zásluhy pre dobro ostatných členov OZ, prípadne za reprezentáciu OZ smerom k verejnosti. Čestné členstvo sa danej vybranej osobe, prípadne aj právnickej osobe, ponúkne zo strany OZ a nie je možné oň požiadať. O priznaní čestného členstva rozhoduje buďto výročná členská schôdza, v prípade osobitného záujmu aj tzv. „malé referendum“ – to znamená, že k prijatiu sa musí v priebehu určeného času vyjadriť anonymným spôsobom každý evidovaný člen OZ.

         V prípade kladného rozhodnutia 2/3 členskej základne je takto navrhovanému poskytnuté čestné členstvo v Združení a ak sa menovaný rozhodne prijať ho, podľa možnosti osobne sa mu toto členstvo odovzdá menovacím dekrétom s priloženou kópiou Stanov. V prípade, že sa to nedá uskutočniť osobne, toto sa dá urobiť aj písomnou formou, ale nie elektronickou poštou.

         V prípade, že oslovený členstvo príjme, bude evidovaný ako čestný člen bez časového obmedzenia a toto jeho členstvo zaniká buďto jeho zrušením zo strany tohto člena, jeho úmrtím, prípadným zrušením, ak menovaný sa v priebehu 3 rokov k členstvu nehlási, ev. nemá záujem o kontakt so Združením. Po 3 rokoch je možné zase toto členstvo členskou schôdzou menovanému odobrať. Odobranie členstva je podmienené rozhodnutím členskej schôdze, čestné členstvo automaticky nezaniká.

         Práva čestného člena OZ: tento člen je evidovaný v členskej základni normálnym bežným spôsobom. Neplatí členský príspevok. Nevzťahujú sa na neho povinnosti ostatných členov. Má právo, ako ostatní členovia OZ, zúčastňovať sa všetkých bežných aktivít OZ, okrem práva byť volený. Právo voliť je v jeho rozhodnutí, ak sa rozhodne zúčastniť sa volieb, jeho hlas je právoplatný.

..................................

 

         O prijatí za člena OZ ŠŤASTIE SI TY rozhoduje sám člen vyplnením prihlášky a zaplatením členského poplatku + zápisné na príslušný rok. V prípade, že sa členom OZ stáva v čase po 1.10. v danom roku, v budúcom roku neplatí členské. Prijatie za člena OZ je právoplatné rozhodnutím členskej schôdze.
Členovia majú právo odmietnuť členstvo prihláseného, ak sú si vedomí, že jeho prítomnosť medzi nimi by narúšala medziľudské vzťahy.

 

Článok V

Práva a povinnosti členov OZ a zánik členstva v Združení

Medzi základné  p o v i n n o s t i  člena OZ patrí:

Prihlásiť sa za člena a to vyplnením Prihlášky a zaplatením daných poplatkov (zápisné + členské na príslušný kalendárny rok).
Dodržiavať Stanovy ako aj všetky zabehnuté zvyklosti vyplývajúce z činnosti Združenia.
Minimálne 2x do roka sa zúčastniť členských schôdzí.
Minimálne 2x do roka sa zúčastniť aktivít združenia vrátane klubovej činnosti.
Rešpektovať zákaz požívania alkoholu v rámci akýchkoľvek aktivít občianskeho združenia.
Zachovávanie anonymity tých členov Združenia, ktorí o to smerom k verejnosti požiadajú.
Nezneužívať informácie o členstve iných na verejnosti, zachovávať dôveru medzi sebou navzájom. Získané poznatky o živote iných nezverejňovať tretím osobám.
V prípade nedodržania dvoch predchádzajúcich bodov Stanov, ev. ak sa preukáže úmysel niekomu poškodiť formou zverejňovania informácií dôverného charakteru, takýto člen bude zo Združenia vylúčený. Ak jeho konanie vážne poškodí zdravotný stav iného, je možné proti takémuto členovi Združenia vyvodiť aj trestno-právne postihy.
Každý člen Združenia je  p o v i n n ý  zúčastniť sa volieb orgánov Združenia a Výročnej členskej schôdze. Neospravedlnenie sa na týchto podujatiach združenia bude hodnotené ako nezáujem o členstvo v Združení s prípadným zvážením zrušiť takémuto členovi v budúcnosti jeho členstvo.

Mezi základné  p r á v a  člena OZ patrí:

 

Zúčastňovať sa všetkých aktivít, ktoré uskutočňuje OZ pre svojich členov.
Každý člen OZ má právo  v o l i ť  a  byť  v o l e n ý.
Má právo vyjadrovať sa k všetkému dianiu v Združení a v prípade, že o to osobitne požiada, je potrebné jeho pripomienky zdokumentovať a na požiadanie sa k nim aj vyjadriť.
Na jednotlivé podujatia, ak na ne sa nevzťahuje zákaz vstupu verejnosti, má právo pozvať si so sebou aj niekoho blízkeho.
V prípade nutnosti požiadať ostatných členov o pomoc a to aj v prípade, ak sa nejedná o problémy súvisiace so zdravím.
Má právo od ostatných dožadovať sa mlčanlivosti, čo sa týka tak jeho zdravotného stavu ako aj ostatných získaných informácií o ňom a jeho rodine.
 

Z á n i k  a  p o z a s t a v e n i e  č l e n s t v a

 

Členstvo v Združení zaniká:
Dobrovoľným rozhodnutím člena o zrušení svojho členstva v OZ. Je dobré ak to vopred oznámi, že trvalo si ruší svoje členstvo v Združení. Svoje rozhodnutie nemusí nijak odôvodňovať.
Nezaplatením členského príspevku v uplynulom roku, prípadne neuvedenia dôvodu, prečo tak koná. Ak člen Združenia zároveň prestane vyvíjať akýkoľvek druh aktivity a prejavovať o Združenie v priebehu celého roka záujem, nezúčastňuje sa členských schôdzí, VČS, prípadne volieb, jeho členstvo v nasledujúcom roku automaticky zaniká. Toto neplatí, ak sa člen zdržuje dlhodobo v zahraničí, ev. ak je dlhodobo umiestnený v psychiatrickom zariadení. V prípade, že o členstvo neskôr prejaví záujem, zostáva naďalej platným členom Združenia.
Odsúdením a následnou väzbou za  ú m y s e l n ý  trestný čin členstvo v Združení automaticky zaniká. Ak sa však obvinenému nepreukáže vina a bude zbavený viny, v prípade jeho záujmu je možné vrátiť sa.
V prípade, že bývalý člen Združenia si trest odpykal a po čase prejaví záujem byť opäť riadnym členom Združenia, udeje sa tak až po rozhodnutí 80% ostatných členov Združenia. V prípade, že členská základňa sa vyjadrí k danému prípadu záporne, nie je možné už nikdy o členstvo v Združení požiadať.
Právo byť členom Združenia doživotne stráca ten člen, ktorý svojím konaním hrubo poškodil záujmy samotného Združenia alebo jeho členov tak, že za svoje konanie bol právoplatne odsúdený.
Úmrtím člena.
Pozastavenie členstva. Každý člen má právo na istú dobu požiadať o pozastavenie svojho členstva v OZ, ale toto musí urobiť písomne, pričom uvedie iba dobu, po ktorú žiada o pozastavenie členstva. Dôvod uvádzať nemusí. V čase pozastavenia člen nie je povinný platiť členské, ak je to doba cca l rok, ale v prípade, že toto členské aj uhradí, dobrovoľne, členstvo sa mu na jeho žiadosť pozastaví. V tom prípade nie je povinný zúčastňovať sa ani VČS, ani ostatných aktivít Združenia vrátane volieb.
V prípade, že o pozastavenie členstva požiada volený člen výboru OZ alebo RK, v tom prípade je potrebné konať nasledovne. Ak ide o pozastavenie členstva, v tomto prípade na dobu viac ako 5 mesiacov, je nutné zároveň sa vzdať aj voleného miesta a musí dôjsť k novým doplnkovým voľbám. Ak by sa daný člen vrátil do Združenia skôr, ako uplynula doba, po ktorú žiadal o pozastavenie členstva, je to možné, ale funkciu vo výbore OZ, resp. v RK bude až do nových volieb zastávať novozvolený člen. Ak doba neprítomnosti voleného člena OZ bude hneď pri žiadosti o pozastavenie členstva kratšia ako päť mesiacov, na jeho miesto bude vymenovaný náhradník. V prípade návratu a predčasnom zrušení pozastavenia členstva, bude svoju danú funkciu vykonávať hneď, ako to bude možné.

 

Článok VI

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho združenia ŠŤASTIE SI TY sú:
l. Výročná členská schôdza
2. Výbor občianskeho združenia
3. Revízna komisia
4. Členská schôdza

1. Výročná členská schôdza je vrcholným orgánom Združenia a tvorí ju počet všetkých členov v Združení. VČS, ak nie je rozhodnuté inak, koná sa raz za dva roky, v prípade potreby aj každý rok. VČS schvaľuje:

- výsledky volieb do výboru OZ a RK,
- zmenu Stanov občianskeho združenia,
- správu o činnosti Združenia od poslednej VČS, prípadne za uplynulý rok,
- správu o hospodárení za uplynulý rok,
- aktivity Združenia vyplývajúce z uznesení orgánov asociácie Premeny, ODOS-u, Ligy za duševné zdravie a zástupcov nášho OZ v týchto organizáciach,
- rozhoduje a vydáva konečné stanovisko v prípade, že sa jedná o nejasnosti ohľadom sporného členstva ktoréhokoľvek z členov Združenia,
- rozhoduje o vstupe OZ do iných právnych subjektov. V prípade, že by sa tak do budúcnosti malo udiať, je potrebné konať tak, aby sa neporušila právna forma OZ, jeho samostatnosť a aby sa nezmenilo jeho poslanie, či špecifickosť.

2. Výbor OZ tvoria 3 členovia – predseda, hospodárka a tajomník.

Zasadá jedenkrát do mesiaca a má právo rozhodovať o:

- podujatiach, ktoré sa budú v budúcnosti realizovať a ich finančnom zabezpečení,
- zastupuje OZ smerom k orgánom štátnej správy, samosprávy a tiež i smerom k asociácii Premeny, ODOS-u, Ligy za duševné zdravie a voči ostatným organizáciám OZ podobného typu ako je to naše v rámci Slovenska,
- rieši všetky vzniknuté problémy v Združení a zaujíma k nim stanovisko, ktoré je neskôr predkladané členskej schôdzi,
- rozhoduje o priorite ponúk, ktoré Združenie dostane z iných zdrojov,
- spolu s RK rieši problémy, ktoré vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov,
- vyjadruje sa a zaujíma stanovisko k všetkým závažným rozhodnutiam, ktoré môžu ovplyvniť samotnú existenciu Združenia, ako aj jeho jednotlivých členov.

Jeden z členov výboru je zároveň poverený aj funkciou konateľa a hovorcu OZ smerom k verejnosti a médiám. Táto funkcia je platná počas celého volebného obdobia.

Dvaja členovia výboru OZ sú právoplatnými  š t a t u t á r n y m i  zástupcami Združenia so všetkými právami a povinnosťami. V ich kompetencii je aj používanie firemnej pečiatky a disponovať s účtom v peňažnom ústave. Vždy ide o predsedu a podpredsedu organizácie. Aby sa upresnilo o koho ide, vždy po voľbách sa vypracuje Menovací dekrét, kde sa presne uvedú funkcie, mená a kompetencie jednotlivých zástupcov občianskeho združenia.

3. Revízna komisia – je zložená z troch členov a zasadá minimálne dvakrát do roka

- Kontroluje správnosť evidencie účtovných dokladov v Peňažnom denníku a fyzickú evidenciu jednotlivých účtovných dokladov – (príjmové a výdavkové doklady).
- Zodpovedá za správnosť finančného hospodárenia tak po stránke vecnej ako i matematickej.
- Zistené nedostatky je povinná prerokovať priamo s hospodárkou Združenia a v záujme ich odstránenia je potrebné zaujať písomné stanovisko. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľné nedostatky, je potrebné toto prerokovať na zasadnutí výboru OZ a ak ide o skutočnosť zvlášť závažnú, je potrebné s ňou oboznámiť aj ostatných členov prostredníctvom najbližšej členskej schôdze. Členovia Združenia majú právo sa k danej situácii vyjadriť a byť nápomocní pri hľadaní riešenia na odstránení daných nedostatkov v hospodárení.
- Aj v prípade, že neboli zistené žiadne nedostatky, je potrebné členskú schôdzu informovať o konaní revízie hospodárenia a zároveň zverejniť stav finančných prostriedkov tak na účte, ako aj v hotovosti.
- Kontroluje dodržiavanie Stanov a iných záväzných smerníc OZ.
- VČS predkladá správu o hospodárení za uplynulý rok.

Členstvo člena revíznej komisie v iných orgánoch Združenia nie je prípustné.

4. Členská schôdza – je poradným orgánom OZ a zastupujú ju prítomní členovia. Názory jednotlivých členov sú zväčša pre výbor OZ záväzné, ak tak rozhodne väčšina. Z každej členskej schôdze je robený zápis. Členská schôdza zasadá 1x mesačne, ak sa nerozhodne inak. Členskej schôdzi na schválenie, ev. k vyjadreniu sa, predkladá:

- Zhodnotenie všetkých aktivít OZ uskutočnených v priebehu mesiaca,
- Prehľad o financiách, príjmoch a výdavkoch za posledný mesiac,
- Plán činnosti na dobu nasledujúceho mesiaca, ev. predkladanie nových aktivít, o ktorých predtým rozhodol výbor OZ,
- rieši všetky sporné záležitosti, ktoré sa priamo dotýkajú členov OZ,
- zaujíma stanovisko k rozhodujúcim otázkam, ktoré priamo ovplyvňujú samotnú činnosť v OZ, ev. jeho existenciu.

V prípade, že volený člen Združenia v priebehu volebného obdobia stratil o prácu v Združení záujem a na práci s výkonom volebnej funkcie sa po dobu 6 mesiacov nezúčastňuje a svoj nezáujem nezdôvodnil, členskej schôdzi sa predloží návrh na jeho odvolanie.
Ak do ukončenia volebného obdobia bude viac ako 5 mesiacov, bude sa musieť pristúpiť k novým voľbám. Ak to bude doba 5 mesiacov a menej, vymenuje sa za neho náhradník. Tohto si zvolí výbor OZ, aj v tom prípade, ak pôjde o člena RK.

 

Článok VII

Hospodárenie občianskeho združenia

1. Občianske združenie hospodári tak s hnuteľným či nehnuteľným majetkom.

2. Zdrojmi majetku sú:

- príspevky, dary, dotácie, granty a ďalšie formy materiálne a finančnej moci od právnických osôb,
- príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov Združenia,
- členské príspevky,
- príjmy z iných zákonných zdrojov,
- dary v podobe hnuteľného majetku od samotných členov Združenia alebo od jeho sympatizantov.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe získaných príjmov v danom roku, plán čerpania finančných zdrojov sa vypracováva až po obdržaní rozhodnutí o pridelených financiách, ev. o ich zamietnutí.

4. Právnické i fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi Združenia, môžu prispievať k naplneniu cieľov a podpore činnosti Združenia finančnými príspevkami na účet Združenia, ktorý je na požiadanie každému zverejnený.

5. Dispozičné právo s finančnými prostriedkami má predseda Združenia, podpredseda – hospodárka a v prípade potreby bude poverený dispozičným právom aj jeden z členov RK.
 

 

Článok VIII

Existencia Združenia v krízovom režime

         Je možné, že Združenie sa ocitne v krízovom režime. Táto situácia je celkom reálna, nakoľko sa môže stať, že nebudeme mať dostatok financií na zaplatenie prevádzky klubových priestorov. Nateraz nám nie známa žiadna iná situácia, pre ktorú by sa malo Združenie ocitnúť v krízovom režime, ale do budúcnosti sa to celkom vylúčiť nedá.

         V tom prípade problém nastáva, čo s majetkom, ktorý Združenie vlastní? Ak by bolo pravdepodobné, že sa situácia v dohľadnej dobe zmení v prospech Združenia, tento sa umiestni na dohodnutom mieste – najradšej v celku. Do úvahy prichádza nejaká dobročinná organizácia, že by sa jej náš majetok dal na čas do úschovy s tým, že by ho mohli používať v svoj prospech. Ak by táto situácia mala trvať dlhšie, ev. bez časového určenia, vtedy je potrebné zvážiť prerozdelenie daného majetku medzi jednotlivých členov Združenia – prednosť má ten, ktorý si celý majetok vezme do úschovy v celku a komu Združenie plne dôveruje, že ho do budúcnosti Združeniu nespreneverí. Ak nebude záujem je možné si tento majetok prerozdeliť aj po častiach. O prerozdelení majetku, ktorý sa takýmto spôsobom dá načas do úschovy, bude musieť rozhodnúť mimoriadne zvolaná VČS a musí byť z nej urobený zápis o dohode, ako sa s majetkom Združenia naloží. Ak skutočne by došlo k výpovedi a následnému vysťahovaniu sa, je možné, dohodnúť sa aj s tým subjektom, ktorý po nás prevezme dané priestory, že celý inventár tam ponecháme do času, kým nerozhodneme inak. V prípade, že ani toto riešenie nebude prichádzať do úvahy, bude nutné celý inventár po kusoch dať do úschovy jednotlivým členom s tým, že sa o tomto akte spíše riadny zápis. Členovia OZ zároveň prevezmú na seba zodpovednosť za uschovávaný inventár a v prípade jeho poškodenia či zničenia budú musieť OZ nahradiť škodu v primeranej výške.

         Všetky písomné dokumenty týkajúce sa predchádzajúcej činnosti, vrátane účtovnej evidencie, sa musia zhromaždiť na jednom mieste. Bude potrebné i po rokoch sprístupniť ich náhodnej kontrole tak daňových úradov, ako aj kontrole MZ SR či MPSVaR kvôli poskytnutým finančným dotáciám. Najlepším riešením je uschovať ich buďto u tých členov Združenia, ktorí ich tvorili, ev. u niekoho z členov výboru.

         Konkrétna činnosť Združenia v krízovom režime sa bude zameriavať hlavne na také aktivity, ktoré pomôžu daný stav zmeniť. V prípade možnosti je však naďalej potrebné udržiavať všetky kontakty s asociáciou Premeny, Ligou za duševné zdravie, ODOS-om, ale aj MÚ či inými organizáciami štátnej správy a samosprávy. Je potrebné aj naďalej udržiavať vzájomný kontakt členov medzi sebou a to aj za cenu toho, že budeme žiadať pomoc buďto samotný MÚ alebo iné organizácie mesta.

         Cieľom činnosti OZ v krízovom režime bude tento stav zmeniť. Ak by to malo pretrvávať dlhodobo,  r o k  a  d l h š i e, pričom boli využité všetky možné postupy na zmenu, je potrebné aj za prítomnosti zástupcov MÚ, prípadne aj VÚC a zástupcov psychiatrického odd. NsP v Bojniciach prehodnotiť danú situáciu a s konečnou platnosťou sa rozhodnúť. Konečným riešením je Zánik občianskeho združenia.

 

Článok IX

Z á n i k  občianskeho združenia

1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, avšak až po uhradení všetkých svojich záväzkov, prípadne po uzavretí dohody s dotknutou druhou stranou. O zániku Združenia rozhodne VČS. Predtým úradujúcemu predsedovi zostáva povinnosť oboznámiť s týmto stavom niektoré orgány – MV SR ( do 15 dní po uskutočnení likvidácie je potrebné oznámiť zánik organizácie), MZ SR, Krajský štatistický úrad – odovzdať IČO, asociáciu Premeny v Michalovciach a ostatné organizácie, s ktorými sme mali do budúcnosti spolupracovať.

2. Ak Združenie zaniká rozpustením, VČS určí likvidátora. V prípade, že sa tak na VČS neudeje, likvidátora musí nájsť výbor OZ.

3. Majetok v prípade likvidácie Združenia sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

 

Článok X

Záverečné ustanovenie

 

l. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia VČS.

2. Registráciou týchto stanov na MV SR sa stávajú záväznými pre všetkých členov Združenia.

Prievidza 24. januára 2006

 

Eva  F u l a j t á r o v á
štatutárny zástupca OZ