Správa o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY od 1.1. 2020 do 31.12. 2020

Správa o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY
od 1.1. 2020 do 31.12. 2020

Počas uvedeného obdobia sa členovia OZ ŠŤASTIE SI TY stretli a uskutočnilo sa 66 kubových stretnutí s počtom ľudí 503. Išlo o tradičné klubové stretnutia, ktoré boli realizované klasicky 3x do týždňa, v utorky a piatky dopoludnia a štvrtky poobede. Tento rok 2020 sme činnosť OZ ŠŤASTIE SI TY zahájili Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa uskutočnila 23.1. 2020 so všetkými podkladmi a podstatnými dokumentami, ktoré sú potrebné k uskutočneniu VČS. Tieto dokumenty sú transparentne vyvesené na stránke www.stastiesity.eu
Vytvorili sme si aj Plán činnosti a aktivít na rok 2020, ktorý bohužiaľ sme museli prispôsobiť podmienkam, ktoré boli spojené s pandémiou COVID-19 a túto náhlu zmenu sme museli pretaviť do stretávania sa klubovej činnosti ako aj spomínaného plánu aktivít na rok 2020. Koncom januára do 17.3.2020 sa počas klubovej činnosti naši členovia venovali výrobe dekoračných predmetov na Veľkonočné sviatky v spolupráci s OZ AURA. Túto aktivitu si členovia dotujú z vlastných financií. Cieľom tejto ergoterapie ide hlavne o precvičovanie manuálnej zručnosti a správnej sústredenosti na uvedenú činnosť. Dňa 8.3. 2020 naša predsedkyňa OZ ŠŤASTIE SI TY PhDr. Adriana Karáseková vypracovala projekt, ktorý podala na Mesto Prievidza a žiadala finančné prostriedky na aktivitu s názvom „Majme duševné zdravie pod kontrolou“. Cieľom projektu bolo uskutočnenie slávnostného podujatia pri príležitosti 19. výročia založenia nášho OZ. Táto aktivita mala byť realizovaná počas mesiaca október 2020 pri príležitosti Dní duševného zdravia. Žiaľ aj na prísľub členov sociálnej komisie, túto aktivitu nám Mesto Prievidza neumožnilo. Dňa 1.6. 2020 sme obdržali písomnú odpoveď, že danú dotáciu nám Mesto neposkytne z dôvodu veľkého výpadku príjmov Mesta, ktorá bola spojená s pandémiou a mimoriadnou situáciou s neistým výhľadom do budúcnosti. V tomto oznámení bolo ale uvedené, že projekt v kompletnej podobe môžeme podať v budúcnosti. Dňa 17.3. 2020 sme telefonicky dostali nariadenie z Mesta Prievidza uzavrieť priestory a tomuto nariadeniu sme sa prispôsobili. Činnosť OZ sme preto museli utlmiť, ale s členmi OZ sme zostali v telefonickom spojení. Okrem toho sme si na sociálnej sieti vytvorili uzavretú skupinu„Priatelia klubu ŠŤASTIE SI TY“cez aplikáciu Messenger. Tu si členovia doteraz píšu a vzájomne a svojpomocne si pomáhajú. Touto aktivitou sme suplovali klubovú činnosť a priame stretávanie sa. Počas mesiaca máj (18.5.-29.5. 2020) sme dostali na dva týždne výnimku a stretli sme sa počas klubových dní podľa nariadenia vlády- s nasadenou rúškou, odstupom na 2 metre a uskutočnením dezinfekcie na ruky pri príchode do klubových priestorov. Potom sme znova dostali nariadenie, že sa nemôžeme stretávať. Od 21.6. 2020 sa členovia znova stretávajú podľa usmernenia spojené s ochorením COVID-19
v interiéri s nasadenou rúškou na tvári a s uskutočnením dezinfekciou na ruky pri príchode do klubových priestorov.
I keď bola klubová činnosť počas prvého polroka utlmená, naša strešná organizácia OZ ODOS počas mesiaca máj uskutočnila XII. Valné zhromaždenie dištančnou formou. Išlo aj o písomné hlasovanie, ktoré sme obdržali elektronickou formou. Výsledky hlasovania sú zapracované v 
Uznesení a Zápisnice z XII. Valného zhromaždenia. Všetky OZ, ktoré sú pod strešnou organizáciou OZ ODOS hlasovalo písomnou formou a hlasovacie lístky vypísali, podpísali a listom zaslali obratom späť na adresu OZ ODOS do Bratislavy. Zmeny, ktoré sa uskutočnili sú uvedené v predmetnom Uznesení. Pre členov nášho OZ je dôležité spomenúť, že sídlo Celoslovenskej organizácie OZ ODOS sa sťahuje do Vranova nad Topľou. Od 1.7. OZ ODOS má nových zástupcov a ich kontaktné údaje sú transparentne zverejnené na webovej stránke www.odos-sk.com. Naša predsedkyňa pani Adriana Karáseková zostala vo Výkonnom výbore vo funkcií člena výkonného výboru. Samozrejme Zápisnica z tohto Valného zhromaždenia je transparentne vyvesená na uvedenej web stránke.
Dňa 20.5. 2020 nás oslovila Liga za duševné zdravie s ponúknutím priameho členstva. Išlo o Žiadosť o prijatie za riadneho člena Ligy za duševné zdravie. Po prehodnotení kladov a záporov sme sa rozhodli toto členstvo prijať podľa Stanov Ligy za duševné zdravie, ktoré sú určené v článku II, odseku 1 a 2. Táto aktivita Ligy bola prerokovaná aj na uznesení Valného zhromaždenia, ktorú organizovala Liga za duševné zdravie a uskutočnila sa online formou v máji 2020. Okrem nášho OZ boli takto oslovené všetky organizácie, ktoré sú pod strešnou organizáciou OZ ODOS. Osobne som komunikovala s Výkonným riaditeľom pánom Knutom a ubezpečil nás, že členstvo je a do budúcnosti bude bezplatné a i keď sa staneme riadni členovia Ligy, nemusíme uskutočňovať zbierku počas Kampane NEZÁBUDKA. Do budúcnosti sa ale chceme zapájať do projektov, ktoré Liga za duševné zdravie pre nás bude organizovať. 
Ide hlavne o výtvarné výstavy a sústredenia projektov v sekcií ART BRUT. Tejto aktivity sa zúčastňuje naša šikovná členka Veronika Medlíková, ktorá má výtvarné nadanie a prostredníctvom uvedených projektov sa stále zdokonaľuje v kreslení. Členstvo v Lige je preto pre OZ a našich členov prospešné. Aktivity Ligy za duševné zdravie naši členovia sledujú aj online formou prostredníctvom FB. Cieľom členstva je aj to, že Liga môže svoju činnosť prostredníctvom nás realizovať po všetkých regiónoch na celom Slovensku. Uvedený dokument Správu o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY v období 1.1. 2020- 30.6. 2020 je súčasťou členskej schôdze, ktorá bola uskutočnená dňa 6.8. 2020 a bola prečítaná všetkým prítomným členom.  Prílohou tohto dokumentu je podpísaná prezenčná listina z dňa 6.8. 2020 prítomnými členmi OZ.

V Prievidzi dňa 28.7. 2020

Spracovala: PhDr. Adriana Karáseková

 

Pokračovanie Správy o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY za II. polrok 2020

Od 1.7. 2020 sa naši členovia stretávajú tradične 3x do týždňa- utorky a piatky dopoludnia a štvrtky poobede.

Dňa 9.7. 2020 sme uskutočnili tradičnú opekačku u Alenky na záhradke. Tejto aktivity sa zúčastnilo 15 členov. Z podujatia bola vypracovaná aj správa z akcie a zapracovaná do vyúčtovania a hospodárenia. 

V mesiaci júl nás oslovila bývalá Vykonná riaditeľka OZ ODOS MUDr. Marcela Barová s tým, že dostala ponuku distribúcie bavlnených rúšok od Asociácie na ochranu práv pacientov. Keďže naše OZ je najaktívnejšie v OZ ODOS, dostali sme balík s rúškami v počte 20 kusov.
Predsedkyňa OZ ŠŤASTIE SI TY zvolala krátku schôdzu s prítomnými členmi, ktorí boli akurát prítomní v klube a tieto rúška im odovzdala. Z tejto aktivity sme na požiadanie MUDr. Barovej urobili zopár fotografií, ktoré boli uverejnené ako poďakovanie Asociácií na ochranu práv a pacientov a zverejnené na web stránke OZ ODOS na www.odos-sk.com.

Od 1.7. 2020 začal pracovať nový výbor OZ ODOS a od uvedeného termínu sa uskutočnili už 4 online stretnutia cez ZOOM konferenciu. Súčasťou týchto sedení je kooperácia nových štatutárov a členov VV a zapracovanie sa do uvedených funkcií. V mesiaci august predsedkyňa Výkonného výboru Mgr. Laura Kundrátová spolu so štatutármi a členmi výkonného výboru spracovala Plán činností na II. polrok a Plán hospodárenia na II. polrok a o týchto plánoch boli oboznámené všetky OZ, ktoré sú zastrešené pod OZ ODOS. Keďže sa mení sídlo Celoslovenskej organizácie OZ ODOS do Vranova nad Topľou, musela sa spraviť úprava a korekcia Stanov OZ ODOS, ktorá je potrebná pri plánovaní a písaní projektov na rok 2021 a samozrejme bolo potrebné uskutočniť Registráciu na Notárskom úrade ohľadom získania 2% na rok 2021.

Dňa 10.10. 2020 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo osobné stretnutie všetkých členov VV ODOS, kde sa prerozdelili ďalšie kompetencie pre každého člena VV. Program stretnutia bol bohatý. Bolo potrebné doriešiť všetko ohľadom presunu adresy OZ ODOS do Vranova nad Topľou a hlavne uskutočniť zmenu v stanovách OZ ODOS. Táto zmena je uvedená aj na stránke odosu.

Dňa 1.12. 2020 sa uskutočnilo online stretnutie všetkých členských organizácií- všetkých predsedov, ktorí sú zastrešení pod celoslovenskou organizáciou OZ ODOS. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie nového výkonného výboru a predstavenie každej organizácie o aktivitách, ktoré robia pre svojich členov. Ďalej sa rokovalo o tom, čo chce VV ODOS poskytnúť svojim organizáciám a ako môže pomôcť budovať vnútorné kapacity každej organizácie. Na tieto aktivity budú v budúcnosti spracované projekty zamerané na posilnenie vnútorných kapacít každej organizácie, ktorá o to bude mať záujem. Keďže pani MUDr. Bárová, už v minulom roku avizovala, že ide do dôchodku, činnosť v roku 2020 OZ ODOS sa zúžil len na dôležité pracovné aktivity smerom k verejnosti, inštitúciám a k ostatným členským organizáciám.

Ďalšie aktivity v OZ ŠŤASTIE SI TY

6.8.- členská schôdza s polročným prehľadom aktivít a hospodárenia za uvedené obdobie
11.8.2020 – výlet do Malých Bielic do wellness- išlo o aktivitu, ktorú organizujeme každoročne a na akciu sa naši členovia veľmi tešia. Náklady spojené s  týmto podujatím si členovia zabezpečujú samostatne.
14.8.-26.8. 2020- bol klub uzatvorený z dôvodu čerpania dovolenky vedúcich klubovej činnosti. Počas týchto dní sa uskutočnil rekondičný pobyt OZ AURA v Častej Papierničke, ktorej sa zúčastnilo 5 členov nášho OZ.
Počas letných mesiacov niektorí naši členovia chodili samostatne plávať do krytej plavárne v meste Prievidza. Plávania sa mohli  zúčastniť aj ostatní členovia OZ po vzájomnej dohode.
V roku 2020 sme sa posledný raz stretli v klube 8.10.2020. Odvtedy je celé Sociálno-integračné centrum pre pandémiu uzatvorené. Takže nič z plánovaných aktivít v II. polroku sa už nekonalo.
Celková bilancia roku 2020 je, že počas klubovej činnosti, ev. vrátane aj mimoklubových aktivít, sa daných stretnutí, podujatí zúčastnilo takmer cca za 8 mesiacov prevádzky 923 našich členov a ich rodinných príslušníkov. Počet všetkých aktivít bol 131.

Spracovala II. polrok: Eva Fulajtárová