Správa o hospodárení OZ ŠŤASTIE SI TY k 31.12.2020

S p r á v a  o h o s p o d á r e n í OZ ŠŤASTIE SI TY k 31.12.2020
 

Napriek tomu, že v danom období Revízna komisia zasadala iba 1x,(7.8.2020), predkladáme ČS na schválenie výsledky hospodárenia nášho OZ za obdobie od 1.1.-31.12.2020. Revízna komisia, ktorá sa mala stretnúť v januári 2021, sa nekonala. Dôvod: uzavreté priestory SIC, zákaz zhromažďovania z dôvodu pandémie a uzavretia prístupu do zariadenia. .Ing. Halák odišiel z OZ najmä zo zdravotných dôvodov a práve preto, že jeho zdravotný stav je rizikový, nezúčastňoval sa už žiadnych aktivít po znovuotvorení priestorov. To znamená, ž e RK bola na ČS 31.07.2020 doplnená o nového člena a to p. Miriam Hogajová. Napriek tomu, že nedošlo k žiadnej previerke účtovných dokladov, ja ako štatutárny zástupca organizácie a ekonómka, či účtovníčka, prehlasujem, že finančná situácia v našou OZ je presne taká, ako ju uvádzam v tejto správe. Vychádzam jednak z účtovných dokladov a jednak zo sumarizácie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020. Všetky pohyby sú zaznamenané v účtovnom denníku a naviac aj na účte OZ vo FIO banke. O hospodárení OZ bol spísaný Zápis zo zasadnutia RK zo dňa 7.8.2020 

P o k r a č o v a n i e: účtovníctvo rok 2020 komplet
Príjmy v hotovosti, ktoré sú financie, tzv. „členské“ vo výške 55,00 € tvorili sumu 1225,00€, (až na mimoriadne členské Ing. Fr. Haláka vo výške 14,00€- platené a účtované ako hotovosť do pokladne). Tieto však boli následne prevedené na účet OZ do FIO/B. OZ teda hospodárilo iba s hotovosťou, ktorá bola presunutá z roku 2019 a to vo výške 240,15 €. Neskôr sa uskutočnil ešte jeden prevod z účtu do hotovosti a to vo výške 200,00 €. Na priebežné výdavky sme minuli 278,60 €. V pokladni zostáva suma 175,47 € . Na všetky tieto výdavky bol vydaný výdavkový doklad, ktorý je evidovaný v knihe výdavkov a predpísaným spôsobom uložený v účtovných dokladoch. Pravosť a správnosť každého z nich za II. polrok dodatočne odobrí RK hneď,
ako to dovolí protiepidemická situácia. . Presný výpočet výdavkov v hotovosti tvorí príloha č. 1 zo dňa 26.1.2021. Čo sa týka účtu vo FIO/B jeho počiatočný stav bol 2438,40€. K tejto sume ako príjem sa pripočíta vklad členského od našich členov v sume 1225,00 a suma 474,18€ z FS – tzv. 2%. Príjem na účte bol teda 1717,32 € a s počiatočným prevodom účtu bol k 31.12. príjem v sume 4155,72€. Výdavky z účtu k 31.12.2020 tvoria predovšetkým platby, ktoré sú nevyhnutne spojené s existenciou nášho OZ smerom k verejnosti a náklady na prevádzku. Ostatné platby sú takmer zanedbateľnou položkou. To však iba preto, že skoro 7 mesiacov naše OZ nevyvíjalo žiadnu činnosť. V priebehu sledované obdobia tvorili výdavky z účtu OZ vo FIO/B sumu 593,65€. Z toho je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že do hotovosti bolo z daného účtu OZ presunutá suma 200,00. Teda v podstate skutočné výdavky tvorili sumu 393,65€. Napriek pandémií bolo treba uhradiť zálohu na energie, dokúpiť pre potreby OZ rôzne iné pomôcky spojené s dištančným spôsobom práce – ex disk, oprava počítača, a pod. Presný výpočet príjmov i výdavkov na účte počas roku tvorí príloha č.2 Stav účtu FIO/B k 31. 12. 2020. Po zasadnutí RK (zatiaľ termín nie je možné predvídať) bude vypracovaná podrobná správa príjmu a výdavkov hospodárenia za II. polrok a bude tvoriť súčasť tejto Správy o hospodárení za rok 2020. Jej schválenie ČS v časovom horizonte. nateraz nie je možné stanoviť.

V Prievidzi 26.1.2021

Vypracovala: Eva Fulajtárová