ZÁPIS z Výročnej členskej schôdze OZ ŠŤASTIE SI TY spojenej s voľbami do orgánov Združenia v období od 4. do 22. marca 2021

Z Á P I S

z Výročnej členskej schôdze OZ ŠŤASTIE SI TY spojenej s voľbami do orgánov Združenia v období od 4. do 22. marca 2021

 

Prvou a najpodstatnejšou skutočnosťou danej situácie je, že život v našom Združení „organizujeme“ najlepšie, ako to ide. Preto aj voľby do orgánov Združenia sme prispôsobili životným i osobnostným návykom našich členov, u mnohých z nich sme museli pristupovať prísne individuálne. Pre nás to znamenalo „nekonečné množstvo osobných kontaktov“ po telefóne. Nestačilo iba hromadne rozoslať „materiály“ so žiadosťou odobrenia. Preto sme tieto voľby rozvrhli do 6 etáp – viď prezenčnú listinu. Na stretnutí – podľa dátumov z prezenčnej listiny – sa okrem radových členov zúčastnili i dvaja zástupcovia tzv. organizačnej jednotky – volení členovia orgánov OZ + stáli členovia poradného zboru. V daných dňoch – viď prezenčnú listinu – sme členov OZ prizvali do našich priestorov, aby odobrili skutočnosť, že sú oboznámení so Správou o činnosti i so Správou o hospodárení za rok 2020. Súčasťou ich účastí v priestoroch Združenia bol výber členského príspevku na rok 2021 a odovzdanie volebného lístku na základe predtým zverejnenej kandidátky.

P r o g r a m VČS - voľby do orgánov OZ

1. Prevzatie volebného lístka s menami 10 kandidátov a následne voľba 6-tich z nich (toto sa udialo vždy podľa účasti zaznamenanej u konkrétneho člena podľa prezenčnej listiny)
2. Zaplatenie členského príspevku na rok 2021 v sume 20,00 €
3. Odovzdanie volebného lístka zdp. osobe za daný deň a následné jeho uloženie do urny – až po ukončení 6-teho dňa volieb
4. Podpis prítomného člena OZ v prezenčnej listine s tým, že výsledky volieb bude rešpektovať a s nimi súhlasí.
5. Každý prítomný člen OZ bol stručne informovaný s danou pandemickou situáciou v našom okrese s tým, že nie je zatiaľ dovolené voľne sa
stretávať. Preto súhlasí s podmienkami členov zatiaľ stávajúceho výboru OZ ohľadom ďalšej činnosti a s ú h l a s í s nimi.

Konkrétne sme sa stretli 6x. Z toho 5x kvôli odovzdaniu volebných lístkov a následne deň potom – 23. marca z dôvodu spracovania výsledkov volieb a zostavenie novej organizačnej štruktúry, vrátane RK na obdobie rokov 2021-2024.

 

Z o z n a m ľudí navrhnutých do volieb orgánov OZ ŠŤASTIE SI TY 

na obdobie 2021-2024 - k a n d i d á t k a 

a

- Počet získaných hlasov -

PhDr. Adriana Karáseková - 20
Eva Fulajtárová - - 20
Veronika Mikulová - 17
Alenka K r á l i k o v á - 18
Roman N o v á k - 8
Miriam H o g a j o v á - 14
Veronika M e d l í k o v á - 19
Jarka R i ch t e r o v á - 7
Zdenko V o j t k o - 2
Anka M a l í k o v á - 4

Na základe sčítaných hlasov za účasti členov volebnej komisie v zložení
Mária Ž i l i n s k á
Miroslav K l e m a n
Alena K r á l i k o v á
boli vyhlásené výsledky volieb do orgánov nášho OZ. Vzhľadom na získaný počet hlasov sa jednotliví členovia, ktorí v hlasovaní získali najviac preferencií jednotne zhodli, že:
výbor OZ i RK budú i v období 2021-2024 pracovať v rovnakom zložení ako doposiaľ. Znamená to, že zloženie výboru OZ i RK bude nasledovné.

 

Výbor OZ ŠŤASTIE SI TY:

Predsedníčka OZ ŠŤASTIE SI TY - PhDr. Adriana K a r á s e k o v á
Ekonómka-hospodárka - Eva F u l a j t á r o v á
Členka výboru OZ - Veronika M e d l í k o v á
Revízna komisia OZ ŠŤASTIE SI TY:
Predsedníčka RK OZ - Alenka K r á l i k o v á
Členka - Mirka H o g a j o v á
Členka - Veronika M i k u l o v á
OZ sa už v minulosti dohodlo, že súčasťou rozhodovania výboru členov OZ bude v prípade potreby – a na vyžiadanie – rozhodnutie členov poradného výboru. Ten pozostáva z dvoch ďalších členov OZ, ktorí pri riešení krízových, resp. iných dôležitých situáciách, nemusia byť pevne určení. Vždy sa prihliada, i v budúcnosti sa bude prihliadať na obsah riešenej situácie, pomeru. Členom poradného zboru sa zvyčajne stáva osoba, ktorá sa aktívne zúčastňuje každodenných aktivít OZ a je oboznámená so situáciou, o ktorej sa má za ich účasti rozhodovať.

P o z n á m k a:
Nový výbor OZ súhlasí, že kontrolu hospodárenia za obdobie II. polrokua koncoročnú uzávierku RK vykoná už v novom zložení, ktoré vzišlo po voľbách v marci 2021.

Diskusia:

1. Členská schôdza berie na vedomie ospravedlnenie neúčasti ďalších členov: p. Zdenka Vojtku, J. Horvátha, ktorí sa nezúčastnili volieb z osobných
dôvodov – nie pre nezáujem.
2. Všetci zúčastnení členovia OZ vlastným podpisom v prezenčnej listine potvrdzujú, že súhlasia so všetkými podmienkami, ako sa VČS uskutočnila a tiež aj s výsledkami volieb. Berú na vedomie a súhlasia so zostavením nových orgánov OZ.

4

U z n e s e n i e
z Výročnej členskej schôdze OZ ŠŤASTIE SI TY spojenej s voľbami do orgánov Združenia v období od 4. do 22. marca 2021

Výročná členská schôdza s ch v a ľ u j e :

1. Spôsob jej uskutočnenia a program
2. Správu o činnosti za rok 2020
3. Správu o hospodárení za rok 2020
4. Zmenu výšky členského príspevku na 20,00 €
5. Spôsob uskutočnenia volieb do orgánov OZ
6. Výsledky volieb (sčítanie hlasov na základe odovzdaných volebných lístkov
7. Zostavenie nových orgánov OZ na roky 2021-2024
8. Uskutočnenie kontroly hospodárenia za rok 2020 komisiou, ktorá bola zvolená novými voľbami – (i keď zloženie komisie zostáva nezmenené)

Výročná členská schôdza b e r i e n a  v e d o m i e :

1. Pandemickú situáciu, tzv. covid automat a tým aj prispôsobenie činnosti nášho OZ podľa pokynov MÚ
2. Možnosť obmedzeného stretávania v počte 3-4 členov v klube kvôli riešeniu naliehavých potrieb – napr. administratívna práca, kolektívne rozhodovanie ohľadom riešenia potrebných náležitostí, a pod. pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok. Výročná členská schôdza u k l a d á
1. Urobiť previerku hospodárenia za II. Polrok 2020 podľa možností do konca apríla 2021.
2. Urobiť previerku hospodárenia za I. štvrťrok 2021 – podľa možností do konca apríla 2021
3. Spolupracovať podľa harmonogramu a plniť si všetky záväzky voči všetkým iným organizáciám, ev. orgánom štátnej správy, či samosprávy – OZ ODOS, SIC Prievidza, MÚ, FS, ÚPSVaR, FIO/B a pod.

V Prievidzi 23. Marca 2021

 Zapísala: Eva F u l a j t á r o v á

 

 

S p r á v a  o h o s p o d á r e n í OZ ŠŤASTIE SI TY k 31.12.2020
 

Napriek tomu, že v danom období Revízna komisia zasadala iba 1x,(7.8.2020), predkladáme ČS na schválenie výsledky hospodárenia nášho OZ za obdobie od 1.1.-31.12.2020. Revízna komisia, ktorá sa mala stretnúť v januári 2021, sa nekonala. Dôvod: uzavreté priestory SIC, zákaz zhromažďovania z dôvodu pandémie a uzavretia prístupu do zariadenia. .Ing. Halák odišiel z OZ najmä zo zdravotných dôvodov a práve preto, že jeho zdravotný stav je rizikový, nezúčastňoval sa už žiadnych aktivít po znovuotvorení priestorov. To znamená, ž e RK bola na ČS 31.07.2020 doplnená o nového člena a to p. Miriam Hogajová. Napriek tomu, že nedošlo k žiadnej previerke účtovných dokladov, ja ako štatutárny zástupca organizácie a ekonómka, či účtovníčka, prehlasujem, že finančná situácia v našou OZ je presne taká, ako ju uvádzam v tejto správe. Vychádzam jednak z účtovných dokladov a jednak zo sumarizácie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020. Všetky pohyby sú zaznamenané v účtovnom denníku a naviac aj na účte OZ vo FIO banke. O hospodárení OZ bol spísaný Zápis zo zasadnutia RK zo dňa 7.8.2020 

P o k r a č o v a n i e: účtovníctvo rok 2020 komplet
Príjmy v hotovosti, ktoré sú financie, tzv. „členské“ vo výške 55,00 € tvorili sumu 1225,00€, (až na mimoriadne členské Ing. Fr. Haláka vo výške 14,00€- platené a účtované ako hotovosť do pokladne). Tieto však boli následne prevedené na účet OZ do FIO/B. OZ teda hospodárilo iba s hotovosťou, ktorá bola presunutá z roku 2019 a to vo výške 240,15 €. Neskôr sa uskutočnil ešte jeden prevod z účtu do hotovosti a to vo výške 200,00 €. Na priebežné výdavky sme minuli 278,60 €. V pokladni zostáva suma 175,47 € . Na všetky tieto výdavky bol vydaný výdavkový doklad, ktorý je evidovaný v knihe výdavkov a predpísaným spôsobom uložený v účtovných dokladoch. Pravosť a správnosť každého z nich za II. polrok dodatočne odobrí RK hneď,
ako to dovolí protiepidemická situácia. . Presný výpočet výdavkov v hotovosti tvorí príloha č. 1 zo dňa 26.1.2021. Čo sa týka účtu vo FIO/B jeho počiatočný stav bol 2438,40€. K tejto sume ako príjem sa pripočíta vklad členského od našich členov v sume 1225,00 a suma 474,18€ z FS – tzv. 2%. Príjem na účte bol teda 1717,32 € a s počiatočným prevodom účtu bol k 31.12. príjem v sume 4155,72€. Výdavky z účtu k 31.12.2020 tvoria predovšetkým platby, ktoré sú nevyhnutne spojené s existenciou nášho OZ smerom k verejnosti a náklady na prevádzku. Ostatné platby sú takmer zanedbateľnou položkou. To však iba preto, že skoro 7 mesiacov naše OZ nevyvíjalo žiadnu činnosť. V priebehu sledované obdobia tvorili výdavky z účtu OZ vo FIO/B sumu 593,65€. Z toho je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že do hotovosti bolo z daného účtu OZ presunutá suma 200,00. Teda v podstate skutočné výdavky tvorili sumu 393,65€. Napriek pandémií bolo treba uhradiť zálohu na energie, dokúpiť pre potreby OZ rôzne iné pomôcky spojené s dištančným spôsobom práce – ex disk, oprava počítača, a pod. Presný výpočet príjmov i výdavkov na účte počas roku tvorí príloha č.2 Stav účtu FIO/B k 31. 12. 2020. Po zasadnutí RK (zatiaľ termín nie je možné predvídať) bude vypracovaná podrobná správa príjmu a výdavkov hospodárenia za II. polrok a bude tvoriť súčasť tejto Správy o hospodárení za rok 2020. Jej schválenie ČS v časovom horizonte. nateraz nie je možné stanoviť.

V Prievidzi 26.1.2021

Vypracovala: Eva Fulajtárová