2008

História r. 2008

Tretí rok už sídlime v budove ISC. Keďže ISC doposiaľ nemá vlastnú právnu subjektivitu, organizačne sme začlenení pod MÚ so správovskými právomocami p. Ľudmily Velikovovej.

Napriek rôznym drobným nedorozumeniam, dnes možno konštatovať, že nieto takých dôvodov, aby sme boli nespokojní so začlenením v rámci ISC. Najväčším prínosom pre naše Združenie sú priestory zasadačky, telocvične, terasy a WC-ka ahlavne nízky, iba 10%-ný poplatok za úhradu energií spojených s prevádzkovými nákladmi.

Medzi plusy nášho pobytu v rámci ISC možno zaradiť aj rôzne podujatia organizované n.o. Spokojnosť a OZ Maruška venované hlavne deťom, nakoľko sa naše OZ na prácu s deťmi nešpecifikuje, ale deti v rámci Združenia evidujeme ako príbuzných.

Rada by som sa venovala hlavne životu a činnosti nášho OZ v minulom roku. V priebehu roku 2008 malo OZ riadne evidovaných a platených členov. Od vzniku nášho OZ sa v našom Združení zaevidovalo už takmer ľudí. Priemerný počet členov, ktorý sa aktívne zúčastňujú života v Združení je približne 25 až 30 a sme radi, že každý rok ku nám prichádzajú noví ľudia.

Našou snahou nielen v minulom roku, ale i v rokoch predchádzajúcich bolo vytvárať na Združení pokojnú pohodovú rodinnú atmosféru bez toho, aby ktokoľvek kohokoľvek ponižoval, urážal a znehodnocoval jeho ľudské kvality. Nielen v minulosti, ale aj do budúcnosti budeme postupovať v zmysle našich Stanov a ak sa budú opakovať útoky na kohokoľvek z nás, s daným členom Združenia sa budeme musieť rozlúčiť. Lebo, kto dokáže dobré meno Združenia osočovať na verejnosti, zrejme si nedokáže doceniť význam jeho opodstatnenia a prácu tých, ktorí v Združení aktívne pracujú. Tak nám prikazuje zákon!!!

Medzi najsamhlavné aktivity a vôbec najhlavnejšou činnosťou nášho Združenia sú klubové stretnutia a to už tradične, celé roky 3x do týždňa vždy v Ut, Št a Piatok dopoludnia. Sú rozdelené aj na rôzne druhy aktivít, no podľa mňa tou najpodstatnejšou aktivitou je samotný ľudský kontakt, osobné stretnutia.

Rozprávať o tom, čím všetkým Združenie žilo v roku 2008, je možné z rôzneho uhla pohľadu, lebo pre každého mohlo byť dôležité čosi iné. Ale aj tak...

Medzi najdôležitejšie sú okrem klubových stretnutí rôzne spoločné podujatia a to nielen pre členov nášho Združenia, už registrovaných, ale aj pre ostatných, čím máme na mysli pacientov denného stacionára psychiatrického odd. v Bojniciach.

Už samotný fakt, že návšteva priestorov OZ je istou terapeutickou činnosťou denného stacionára, svedčí o jeho opodstatnenosti v našom regióne a to z pohľadu zamerania na jeho činnosť – starostlivosť o ľudí so psychickým ochorením, so psychickými problémami.

Určite potom majú ľudia k sebe bližšie a bez ohľadu na to, či chcú alebo neskôr nebudú chodiť medzi nás, je to pre každého poznanie, že ktosi kdesi na blízku existuje a je aj pre nás, pre mňa. Určite to nebolo iba z povinnosti, že si nielen naši členovia, ale aj pacienti psychiatrie urobili spoločný výlet na Bohátku do Kanianky, že sme spolu boli v ZOO, spoločne sme sa odviezli a navštívili observatórium v Žiari nad Hronom, atď...

Tých podujatí, vrátane rôznych tvorivých dielní bolo pomerne dosť a sme radi, že aj takto sme v priebehu roka získali nových našich členov, ale predovšetkým zaujímavých ľudí ako sú Jurko, Ľudmilka, Zdenko, Emil, Helenka a ďalší, ktorí trebárs ku nám iba nakukli.

Keď spomínam psychiatriu, určite nemožno vynechať projekt Ligy za duševné zdravie, v rámci pacientskeho dôverníctva MOJA RODINA. Tento projekt sme uskutočnili na základe dohody so psychiatrickým odd. NsP v Bojniciach a ODOS-om v Bratislave MUDr. Marcelou Bárovou. Projekt trval 9 mesiacov – od mája do decembra m.r. a všetko to, čo sa týka daného projektu je predmetom samostatnej správy. V prípade záujmu je možné túto správu obdržať a s daným projektom, jeho realizáciou i finančným vyhodnotením sa osobne podrobne oboznámiť.

Medzi tie naše VIP akcie určite patrí Deň duševného zdravia spojený s celým radom rôznych aktivít vrátane kampane Nezábudka. Tento rok sme v rámci tohto podujatia zrealizovali v poradí už tretiu autorskú výstavu našej členky Žanetky Buckovej s názvom CESTA. Výstava sa realizovala v mieste pobytu Žanetky v Handlovej a jej vernisáže sa zúčastnili tak členovia OZ, ako aj personál psychiatrie.

Následne v rámci daných aktivít sme po tri dni realizovali verejnú zbierku v rámci kampane Nezábudka v spolupráci so študentmi stredných škôl nášho mesta.

Pre Ligu sa nám v našom meste podarilo vyzbierať 32 121,50 a celý tento obnos sme obratom zaslali na účet Ligy. Z nich nám bolo vrátených 30%, teda viac ako 9 600,- Sk.

Keď rozprávame o aktivitách v umeleckom žánri, nedá mi nespomenúť účasť neprofesionálnych výtvarníkov nášho regiónu, bývalých pacientov psychiatrie v Bojniciach na výstave Arteterapia bez hraníc a to tak v priestoroch samotnej nemocnice, ako aj potom prevoz daných prác do francúzskeho departmenu Piccardia. Istou výzvou pre ďalšiu podporu výtvarných aktivít našej Žanetky je aj skutočnosť, že jej práca s názvom Skoro Ja sa stala ústredným motívom danej výstavy, ktorá bola organizovaná pod záštitou EÚ.

Možno by bolo treba spomenúť ešte mnohé a mnohé aktivity a to nielen tie zďaleka zviditeľnené, ale hlavne aj tie, ktoré na prvý pohľad možno ani nevidno. Je to individuálna starostlivosť venovaná našim členom podľa ich potrieb a našich možností, vzdelávanie pred zavedením eura, aktivity spojené s realizáciou aktivačnej činnosti pre naše dobrovoľníčky, vzdelávanie mimo Prievidze a to realizované Ligou za duševné zdravie či stretávanie sa v rámci asociácie Premeny.

Nie je možné spomenúť všetko, čo sme v priebehu roka urobili, lebo na to teraz tu nie je priestor. Ale nemožno vynechať spoluprácu s MÚ, ktorý nám pomáha hlavne finančne a to už spomínaným „malým nájmom“, alebo finančným príspevkom na činnosť. V tomto roku nám mesto darovalo 8 000,- Sk a z týchto sme si hradili hlavne aktivity spojené s našou jednorázovou činnosťou. Šlo trebárs o našu Kapustnica-párty, návšteva observatória v Žiari nad Hronom, úhradu cestovného hlavne na návštevu Partizánskeho, úhrada nákladov na registráciu na notárskom úrade a pod. Určite spolupráca s mestom bude pokračovať z našej strany aj do budúcnosti. Dúfam len, že čo sa týka MÚ sa ich názor na opodstatnenie existencie nášho OZ nezmení.

V tomto istom duchu by sme chceli smerovať aj ďalšiu našu činnosť v roku 2009.