2007

 

Rok 2007

 

Tento rok nie je pre naše Združenie z pohľadu financií dosť prajný. Opäť sa zopakovala situácia, že nám z predkladaných projektov neprešiel ani jeden. Zrejme sa budeme nad tým musieť zamyslieť a zmeniťich stratégiu.

Napriek tomu, sme si vypracovali plán práce a v rámci našich možností sa budeme snažiť vytvoriť našim členom príjemné prostredie a pohodu v rámci pravidelných klubových stretnutí. Samozrejme je toho viac, čo mám v pláne realizovať a financie by nemali byť prekážkou toho, aby sme nemohli uskutočniť mnohé na financie nenáročné aktivity, ako sú prechádzky do prírody, návšteva rôznych kultúrnych podujatí v rámci sponzoringu, či iných spoločensko-kultúrnych akcií.

Určite i naďalej budeme rozvíjať spoluprácu s orgánmi samosprávy mesta, t.j. MÚ, budeme sa zapájať do podujatí v rámci ISC, spolupracovať na rôznych projektoch s MsKS v Prievidzi, v Bojniciach, v Handlovej. Radi by sme sa aj v tomto roku podieľali na kampani Nezábudka, organizovanej Ligou za DZ z Bratislavy.

Nosnou časťou činnosti nášho Združenia by mala byť realizácia projektu Ligy za duševné zdravie – Pacientska advokácia v podmienkach psychiatrie NsP v Bojniciach. Je to aktivita, o ktorej som sa bližšie zmienila pri hodnotení roka 2006. O čom v tomto projekte pôjde, kto sa na ňom a akým dielom bude podieľať, je ešte stále v štádiu rozhodovania Ligy. Ale máme prísľub, že tento projekt sa so súhlasom primára psychiatrie a i riaditeľa NsP v Bojniciach reálne uskutoční a to počas mesiacov máj-august.
Skúsenosti nadobudnuté realizáciou tohto projektu budú pre nás tou najlepšom školou, tým najlepším vzdelávaním. A nielen pre tých, ktorí ho budú realne uskutočňovať, ale pre všetkých. Členov nášho OZ, pacientov i samotného personálu nemocnice.