Správa o činnosti OZ ŠŤASTIE SI TY za rok 2017

 

                                                 S p r á v a

 

                      o   č i n n o s t i   OZ  ŠŤASTIE SI TY   za rok 2017    

 

      Naše OZ malo ku koncu roku 2017 riadne evidovaných 29 platiacich členov.

Počet našich evidovaných, platiacich členov je už niekoľko rokov rovnaký. Bohužiaľ, v roku 2017 v tomto zozname chýba Štefan L., ktorý v roku 2016  podľahol srdcovému infarktu v deň svojich 50-tich narodenín. A smutnejšie je to, že sa to stalo počas behu maratónu hornej Nitry.  

K členskej základni je treba povedať, že vzhľadom na priestory už ani nie je žiaduce, aby sa naša členská základňa ďalej masovo rozrastala. Nehovoríme, že už nikoho neprijmeme, ale iba po splnení istých podmienok. To, že  členstvo v našej organizácii výslovne niekomu nariadi obvodný psychiater, nemusí byť dôvodom prijatia. Skôr ide o to, či  dotyčný bude pre organizáciu istým smerom prínosom.

Vzhľadom na isté okolnosti zmenili sme štruktúru prijímania nových členov, ktorá bola prijatá výborom OZ na výborovej schôdzi 23. 11. 2016 a následne predložená na členskej schôdzi OZ 24.11.2016. Podrobnejšie sa k to mu vrátime neskôr.

 

     Naše OZ tohto roku si pripomenulo 16-te výročie svojho vzniku. Celé roky dozadu sa snažíme zviditeľniť naše OZ rôznymi spôsobmi medializácie – cez verejné koncerty RTVS, resp. iné podujatia, ale zatiaľ sa nám akosi nedarí. V mene OZ som oslovila niekoľko populárnych umelcov, aby nám pri realizácii koncertu v Prievidzi vyzbierali, resp. darovali niečo aj pre naše OZ, ako sponzorský dar. Nikto sa mi na túto ponuku neozval. Bohužiaľ.

 

      V roku 2017 nosnou našou „pracovnou činnosťou“ bola klubová činnosť. Všetci vieme, o čo ide. Už tretí rok je uskutočňovaná ako zamestnanecká aktivita v rámci politiky zamestnanosti  a to tak  v rámci dobrovoľníckych prác, či v iných možných formách zamestnania.  A takto to bude i naďalej.

 Čo sa týka samotnej klubovej činnosti, táto je orientovaná hlavne na pravidelné stretávanie sa našich členov 3x do týždňa okrem sviatkov. To znamená, že vlani sme sa spolu stretli 194x.  Zúčastnilo sa ich spolu 1718 klientov, väčšou časťou našich členov. Nebolo to však tak, že sme boli spolu v klubových priestoroch, lebo mnohé z podujatí  sa uskutočnili práve v dňoch prevádzky klubu a to celkom plánovane, alebo to bolo mimo plánu.  Do daného počtu stretnutí sú zahrnuté aj iné spoločenské aktivity, napr. poznávacie výlety v rámci celého  Slovenska .  Uskutočnili sme 4 celodenné výlety, ktorých sa zúčastnilo 39 našich členov. Ako som už spomínala,  všetky uvádzané počty tak podujatí, ako i zúčastnených,  sú zahrnuté v hore uvedených číslach 194 aktivít a 1718 klientov. Priznávam, že nie všetci sú, či boli naši členovia, ide aj o ľudí napr. sympatizantov, či rodinných príslušníkov a to nielen z nášho regiónu.

 

Nie vždy je nálada v klube dostatočne pokojná. Ale celá činnosť nášho OZ je o bežnom živote, nás bežných ľudí, takže občas sa stane, že si pár ľudí medzi sebou jednoducho nesadnú.

Je pravdou, že medzi nás občas sa prídu pozrieť aj noví, potencionálni členovia, ale ich predstava o tom, čo im OZ je úplne o inom. Takže, po prvej, či ďalších dvoch - troch návštevách sa už neukážu. Sú to takí, ktorým ide hlavne o zamestnanie, resp. v našom OZ hľadajú „denný stacionár“ , komunitné centrum.

 

                       V roku 2017 sme žili  n a s l e d o v n e :

 

 

         Okrem prevádzky klubu, naše OZ vyvíjalo a realizovalo mnohé rôzne aktivity. Niektoré krátkodobé,  jednorazové, iné však trvali dlhšie, dlho.

V podstate táto správa o činnosti má mapovať a priblížiť  našu činnosť podrobnejšie, ako sme doposiaľ zvykli prezentovať. Takže bude to o čosi rozsiahlejšie, ako bolo uvedené v predchádzajúcich rokoch.

Celú činnosť môžeme rozdeliť na niekoľko oblastí. Tu ide hlavne o dlhšie trvajúce aktivity, ktorých sa pravidelne zúčastňujú tí istí členovia.

 

Do tejto oblasti patrí aktivita našich členov pod názvom Kreatívny svet. Tu sa, teraz, už len počas klubových dní, venujú zhotovovaniu rôznych malých dekoratívnych predmetov. Náklady na túto činnosť si členovia OZ uhrádzali zo svojho.  

Dlhodobejšou aktivitou bolo cvičenie na fit loptách, ktoré sa uskutočňuje pravidelne  každý utorok v priestoroch našej tzv. telocvične. 

  

Do oblasti aktivít s dlhšou dobou trvania radíme aj našu spoluprácu s vonkajším svetom. Tieto majú rôzny charakter, ale opakujú sa pravidelne. Niekedy sme iba prizvanými hosťami týchto podujatí, inokedy rovnocenným partnerom pri ich usporiadaní a sú aj také, ktorých sa zúčastňujeme na základe vlastného rozhodnutia. Tak, že si ich dopredu naplánujeme.

 

                             --------------- aaaaaaaaaaa---------------

 

     Ako som už spomínala, naše OZ žije aj životom, aktivitami, organizácií, ktoré sú združené v SIC, teda konkrétne v našich priestoroch, na III.           poschodí. Samozrejme, spolupracujeme nielen čo sa týka prerozdelenia priestorov, ale aj ako súputníci, kolegovia. SIC organizačné, i po stránke finančnej, zastrešuje MÚ. Pani primátorka sa rok čo rok so zástupcami  všetkých 10 organizácií v rámci SIC stretáva a to v predvianočnom čase. Tento rok sa to uskutočnilo 19. 12. 2017. Cieľom týchto stretnutí býva obojstranná výmena skúseností, poznatkov a tiež aj predostrenie našich plánov i plánov MÚ do budúceho roku. Ako to bude o rok, uvidíme.

 

 

                       NAŠE MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY:

 

 

     I keď všetky aktivity, ktoré som predtým opísala sú našimi aktivitami, mnohí naši členovia to tak nevnímajú. Pre nich je činnosťou iba to, čo sa robí vyslovene s nimi a pre  nich. A tiež, takýchto aktivít, podujatí, nie je málo.  Väčšinou sú to tie, ktoré si sami naplánovali, zorganizovali a uskutočnili:

 

     16. 2. 2017  - Valentínska diskotéka a tombola

 

     23. 2. 2017  -  Rozprava o finančnej gramotnosti – stretnutie SIC  PD

 

       4. 4. 2017  -  Rozprava o fin ančnej gramotnosti – stretnutie stacionár

 

       6. 4. 2017 -  Celodenný výlet na Trenčíansky hrad a do Trenčína

 

       27.4. 2017 – sa v priestoroch SOŠ Kalina už tradične uskutočnili tzv. Gastro dni. Podobne ako v minulosti, naši členovia sa zúčastnili tejto výstavy jedál a praktických maturitných skúšok študentov Hotelovej akadémie. Toto podujatie je pre našich členov vždy sviatkom a určite si ho pôjdeme pozrieť aj v tomto roku.

 

     25. mája 2017 sme si zorganizovali výlete do Zvolena

 

      Január – jún 2017 – práce  na  základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti

      č. 16/12/52a/188 zo dňa 19.12.2016 – pacientske dôverníctvo  – dobrovoľník

     J. Horváth

 

     15. 6. 2017 – Výlet do Banskej Bystrice

 

     27. 7. 2017 – Celodenný výlet do welness Malé Bielice – letný čas – kúpanie, prechádzky.

 

      Júl – december 2017 – práce  na  základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti

      č. 17/12/52a/79 zo dňa 23.06.2017 – pacientske dôverníctvo – rodinní

      príslušníci – dobrovoľníčka Soňa Šafáriková

      ... Tu je treba vidieť – v papierovej forme – všetky prílohy, ktoré popisujú priebeh jednotlivých podujatí – priebežne boli zverejňované hneď po akcii.    

 

      ( P o k r a č o v a n i e   Správy o činnosti -  zo strany 3)

 

 

 

     V druhej polovici roka sme našu činnosť zamerali na prípravu Zbierky Nezábudka a to hlavne nadviazanie kontaktov so školami, MÚ Prievidza a Ligou za DZ, či ODOS-om v Bratislave. Keďže s verejnou zbierkou je spojený celý rad legislatívnych činností , pričom naše OZ bolo iba koordinátorom medzi Ligou za DZ a orgánmi štátnej správy, či samosprávy v našom meste. V čase medzi 29.9. – 3. 10. 2017  sa zúčastnilo 133 ľudí a vyzbieralo sa 1769,61€.                                                          

 

      A stále sme čakali na deň D, keď sa rozhodne o termíne nášho sťahovania do iných priestorov. Stalo sa. Koncom novembra  naše OZ znovu mení adresu a to tak, že jeho sídlom sa stáva objekt SI          C na Ul. Hollého 2. 

 

   A začíname písať novú históriu, rok 2018. Jej dominantou budú voľby do orgánov Združenia a klubová činnosť.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

                                  A VZDELÁVANIE

   

 

      Medzi dôležité aktivity nášho OZ patria aj tie, ktoré sa realizujú prostredníctvom 1-2 členov a často aj mimo našich priestorov. Ide hlavne o vzdelávanie a to v oblasti získavania financií. Ďalej sú to rôzne aktivity, ktoré súvisia tak so vzdelávaním ako aj so spoluprácou s rôznymi inými organizáciami,  ako napr. Liga za DZ,  n.o. Spokojnosť Prievidza, a rôzne iné, aj nadnárodné subjekty.

 

Aj keď priebežne na členských schôdzach predsedníčka nášho OZ PhDr. Adriana Karáseková informuje o obsahu daných stretnutí,  málokto z našich členov plne chápe nielen ich obsah, ale aj význam.  Z toho dôvodu je zbytočné rozpisovať obsah a priebeh daných stretnutí. Je možné sa to dozvedieť z jednotlivých informačných správ. Tieto sa stanú  súčasťou Správy o činnosti za rok 2017, ktorá bude archivovaná spolu s dielčími správami z rokov 2015 a 2016 v jednom zväzku.

 

     I keď sa možno zdá, že tieto vymenované aktivity nemajú pre našich členov žiaden prínos, nie je tomu tak. Účasťou zástupcov OZ sa naše OZ dostáva do povedomia širokej verejnosti tak v rámci Prievidze, ako aj celého Slovenska. Konkrétnym prínosom je možnosť presadzovať naše konkrétne požiadavky na konkrétnych miestach tak, aby boli prínosom pre nás všetkých v OZ.

 

     -----

 

      Tu si treba  predstaviť Správy o jednotlivých vzdelávacích aktivitách, ktoré sme zverejnili iba v papierovej forme Správy  - formou príloh.