Správa o hospodárení OZ za obdobie od 1.1. – 31.12. 2017

 

         S p r á v a   o  hospodárení  OZ   za   obdobie   od   1. 1. – 31. 12. 2017

     V tomto roku u nás pracovala trojčlenná revízna komisia. Obdobie roku 2017 hodnotila celkom 2x, z čoho je vždy urobený zápis.

 

     Financie nášho OZ sú obhospodarované stabilne účtom SS, Fio Banky + hotovosťou. Účet v o FIO Banke sme si zriadili ako účet „úschovy“ finančnej rezervy a do budúcnosti ho plánujeme využívať ako jediný účet OZ. Dokonca sme naň presmerovali aj pohyb financií z 2%  daní .

 

     Účet OZ v SS č. 0371501787/0900 je využívaný výlučne pre potreby financií OZ spojené s klubovou činnosťou, na spoluprácu so sponzormi. Súčasťou tejto správy je aj podrobný pohyb financií v prílohe pod názvom Stav účtu OZ v SS k 31. 12. 2017, kde je podrobne uvedená každá jedna sumarizovaná operácia.

 

      V oblasti Výdavky je výška nákladov nadhodnotená a to  splatením  dlhu OZ – pôžičky p. Eve Fulajtárovej. Pôžička bola vrátená na základe Dohody o pôžičke z 08/2016.

     Druhá najvyššia položka nákladov je prevod financií do FIO Banky. Tieto však stále zostávajú majetkom OZ.

 

     Všetky položky na strane Výdaj sú opodstatnené a náklady boli vynaložené jednak so súhlasom našich členov (nájomné a pod.) a tiež s potrebou úhrady mzdových nákladov a odvodov pre nášho zamestnanca M. Klemana. Tu je potrebné sledovať aj sumu na strane príjmu (úhrada mzdy z ÚPSVaR).  Rozdiel medzi naším výdajom a preplatením 95%  ceny práce nám uhradil nemenovaný sponzor vo výške 600,00 €.

 

     Výnos zo zbierky Nezábudka je čistý príjem z Ligy za DZ.  Pomocou študentov v uliciach nášho mesta sme za dva dni nazbierali 1769,61 € a Liga za DZ nám z danej sumy vyplatila dohodnutú časť 70%, čo činí 1238,73 €.

Účet OZ vo FIO Banke č.CZ1208000000099424030 je využívaný výlučne pre potreby financií OZ spojené s klubovou činnosťou, na spoluprácu so sponzormi. Súčasťou tejto správy je aj podrobný pohyb financií v prílohe pod názvom Stav účtu OZ vo FIO Banke k 31. 12. 2017, kde je podrobne uvedená každá jedna sumarizovaná operácia.

                                    -------------------------------------------

V tejto správe sa nebudem potrebne venovať, resp. nebudem podrobne rozpisovať jednotlivé položky.  Jej  súčasťou sú prílohy, v ktorých sú podrobne rozpísané dané príjmy i výdavky jednotlivých účtov s konečným zúčtovaním.

 

Stav účtov a ich zostatkov v porovnaní s rokom 2016:

Stav účtu v SS k  1. 1.      4 005,42 (-2200 € pôžička) = 1805,42 €

 

Stav účtu v SS k 31.12.                                             370,04 €

Stav účtu vo FIO Banke k 31. 12. 2017               1 975,73€

Stav hotovosti (podľa účtovného denníka)             98,93€

 

Je teda preukázateľné, že OZ bude v roku 2018 hospodáriť so sumou

2444,70. Táto suma nateraz nie je konečná, nakoľko nemáme zúčtované náklady – Dobrovoľnícke práce podľa §52a) za november a december 2017.

 

      Príjem a výdaj hotovosti podľa záznamov účtovného denníka

 

      Čo sa týka stavu hotovosti a všetky položky, ktoré sme uhrádzali týmto spôsobom sú riadne evidované ako účtovné položky v účtovnom denníku od položky č. 1 až 128 a potom zdokumentované cez výdavkové a príjmové doklady v chronologickom poradí. Boli skontrolované revíznou komisiou a to 2x. Posledná revízia sa uskutočnila 13. septembra t.r. s kontrolou financií k 31. 8. 2017.

        Stav hotovosti k 1.1.2017 bol 24,85 a túto hotovosť sme si automaticky previedli v účtovnom denníku ako príjem do hotovosti. Takže, začínali sme s hotovosťou vo výške 24,85 €. Hospodársky rok sme ukončili položkou V-96 so zostatkovou sumou 98,93.

 

      V tomto roku sme zvýšili členský príspevok na sumu 10,00 € a vybrali sme na členskom 290,00 €.

 

 Účtovné položky v oblasti príjmu sú evidované ako príjem cez príjmový doklad č. P-1 až P-32 v celkovej výške 2524,46 €.

 

Výdavky sú evidované prostredníctvom výdavkových dokladov a to od č. V-1 až po V-96 v sume 2 425,53 €

 

     Vzhľadom na to, že predsedníčka RK p. Ľudka Halanová sa z osobných dôvodov rozhodla ukončiť s nami spoluprácu, nebola uskutočnená revízia hospodárenia za II. polrok 2017. Presnejšie za mesiac september až december. Keďže sme čakali, že napriek tomu príde rok 2017 spolu s ostatnými členmi RK uzavrieť, nestalo sa tak. Preto uskutočnený odpočet hospodárenia roku 2017 nie je právoplatný.

 

     Udeje sa tak hneď po voľbách, do 7-mich dní revíznou komisiou, ktorá bude menovaná na základe výsledkov volieb. V prípade, že RK nezistí žiadne nedostatky, až potom overením zápisu členov revíznej komisie bude možno považovať hospodársky rok  2017 za uzavretý a Správa o hospodárení nadobudne   platnosť.

 

     Revízia uskutočnená dňa : 

 

Alena  K r á l i k o v á  -  predsedníčka RK

 

Veronika  Mikulová     -  členka RK

 

Ing. František  H a l á k   -   člen RK

 

 

Prievidza, január 2018               Vypracovala:   Eva  F u l a j t á r o v á