2005

Rok 2005

V roku 2005 sa dobrovoľne vzdal funkcie predsedu OZ p. Peter Dráb a naše OZ začalo pracovať v tom istom zložení, ako pri svojom vzniku. Či to bolo dobré a najlepšie riešenie, to je dnes ťažko povedať, ale bolo to nevyhnutnosťou. Vzťahy vo vnútri Združenia i smerom k verejnosti sa opäť normalizovali, obnovila sa stratená dôvera našich členov tak k vedeniu Združenia, ako aj k samospráve mesta.

V tomto období mesto smerom k všetkým organizáciam, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o zdravotne postihnutých spoluoobčanov nášho regiónu vypracovalo novú koncepciu starostlivosti o tieto organizácie a tou najpodstatnejšou jej časťou bolo plánované zriadenie integračno-sociálneho centra na území mesta. V podstate šlo o to, že mesto plánovalo pre nás vyčleniť isté spoločné priestory – bývalých rehabilitačných jaslí -, do ktorých by sa trvalo presťahovali dané organizácie, vrátane Okresnej rady zdravotne postihnutých.
K tomuto kroku predchádzalo nejedno stretnutie spolu s poslancami i zástupcami MÚ a i keď tento projekt sa nevyhol rôznym nedorozumeniam, nakoniec sme s mestom našli spoločnú reč a takmer po 8-mich mesiacoch spoločných rokovaní sme sa koncom roku 2005 presťahovali do – pre nás – nových priestorov. Určite sme si polepšili. Aj keď terajšie naše klubové priestory nie sú rozlohou o nič väčšie, ako tie predchádzajúce, máme k dispozícii spoločnú zasadačku, terasu, telocvičňu, WC, záhradu.
I keď toto všetko sa odohralo až v poslednom mesiaci r. 2005, v týchto priestoroch sme strávili už viac ako rok a sme spokojní.

Rok 2005 nás teda viac-menej zamestnával rozhodovaním, či príjmeme ponuku MÚ stať sa členom ISC, alebo bude pre nás výhodnejšie zotrvať v daných priestoroch na Severe.
Po zvážení mnohých pre a proti sme sa rozhodli presťahovať sa a dnes tvrdím, že to bolo naozaj veľmi dobré riešenie.

Už koncom roku 2005 sme v týchto nových priestoroch v rámci Stanov uskutočnili voľby do orgánov OZ s tým, že nový výbor začal pracovať po nadobudnutí právoplatnosti a to počnúc dňom 24. januára 2006.

V tomto roku začala pracovať Rada za duševné zdravie. Bola, či je, event. mala byť pomocným orgánom MZ SR pri realizácii Národného programu duševného zdravia, ktorý bol Vládou SR prijatý v októbri r. 2004. Členko tejto Rady sa za asociáciu Premeny stala členka nášho OZ p. Eva Fulajtárová, ktorá sa raz stretnutia tejto rady aj zúčastnila. Žiaľ, odvtedy sa Rada nikdy viac nestretla, po voľbách akoby prestala celkom existovať a s ňou padol do zabudnutia aj celý Národný program duševného zdravia. Tento projekt mal byť pýchou programu starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ale žiaľ, skôr sa stal terčom atakov a „zneuctenia“ a to aj zo strany kompetentných.